Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Automatizuotas tvarkymas

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, civilinį teismo procesą galima pradėti internetu naudojant sistemą „Small Claims Online“ (ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo internete sistema, toliau – SCOL), kurią galima rasti adresu https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

„Small Claims Online“ (SCOL) galima naudoti norint pareikšti piniginius reikalavimus, kurių suma yra mažesnė nei 3 000 GBP (neįskaitant teismo mokesčių) ir kurie nėra susiję su asmens sužalojimu, eismo įvykiais, šmeižtu ar įžeidimu, nuosavybės teise į žemę, testamentine išskirtine ar renta arba bet kokia sutuoktinių nuosavybe.

Ieškinį galima pareikšti Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam asmeniui arba asmenims (atsakovui (-ams)), jei pateikiamas atpažįstamas pašto kodas, kad būtų galima nustatyti tinkamą adresą dokumentams įteikti. Jei atsakovas gyvena Anglijoje, Škotijoje ar Velse, ieškovas turi patvirtinti, kad jo nurodytas ieškinio pagrindas nėra klausimas, dėl kurio buvo kreiptasi į bet kokį kitą teismą. Tačiau, jei atsakovas gyvena ne Jungtinėje Karalystėje, SCOL naudoti negalima.

Ieškovai, norintys naudotis SCOL, turi būti sulaukę 18 metų, neturėti psichinės negalios, jiems neturi būti teikiama teisinė pagalba, kaip tai suprantama pagal 1988 m. Teisinės pagalbos įstatymą, ir jie negali būti piktnaudžiaujantys teise ieškovai (t. y. asmenys, kuriems Aukštojo teismo teisėjas uždraudė pradėti procesą bet kuriame Šiaurės Airijos apygardos teisme neturint leidimo). Negalima pareikšti ieškinių vyriausybei arba monarchijai.

Ieškinius dėl nedidelių sumų galima pateikti teismo raštinėje arba internetu naudojant SCOL procedūrą.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Šiuo metu SCOL prieinama visą parą kasdien.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Naudojant SCOL ieškovo bus paprašyta užpildyti informaciją keliuose ekranuose. Kiekviename ekrane reikia pateikti konkrečią informaciją – pavyzdžiui, ieškovo vardą ir pavardę, atsakovo ar atsakovų vardus, pavardes ir adresus, reikalaujamą pinigų sumą ir informaciją apie ieškinį.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Saugumas yra labai svarbus. Kadangi kai kuri ieškovo teikiama informacija gali būti neskelbtina, saugumas užtikrinamas naudojant unikalų vartotojo ID ir slaptažodžius. Svetainėje taip pat užtikrinamas saugumas, o internetu perduodami duomenys šifruojami.

Internetu pateikti ieškinį dėl nedidelės sumos ieškovai gali tik užsiregistravę svetainėje. Registracijos metu vartotojų prašoma pasirinkti vartotojo ID ir slaptažodį. Slaptažodis turi būti ne trumpesnis kaip 7 simboliai ir turi būti sudarytas iš didžiųjų ir mažųjų raidžių bei skaitmenų.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Elektroninių parašų nereikalaujama. Ieškovas turi užpildyti pareiškimą, kad jo pateikiama informacija yra teisinga.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo mokesčiai, kuriuos reikia mokėti už internetu pateiktus ieškinius, ir teismo mokesčiai neelektroninėse procedūrose yra vienodi. Teismo mokesčius galima sumokėti kredito arba debeto kortele ar naudojant išankstinio mokėjimo sąskaitą. Asmenys, turintys teisę į mokesčio lengvatą arba atleidimą nuo mokesčio, negali naudotis SCOL.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Ieškovas gali pateikti pranešimą dėl ieškinio atsiėmimo. Šį pranešimą galima pateikti internetu arba raštinėje; jį pateikus bylos būsena bus pakeista į „išnagrinėta“.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Jei ieškinys buvo pateiktas per SCOL, atsakovas gali pateikti atsakymą į ieškinį elektroniniu būdu naudodamas ieškinio formos pradžioje pateiktą ieškinio informaciją arba pateikti atsakymą į ieškinį atitinkamo teismo raštinėje. Atsakymą pateikti internetu neprivaloma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Internetu pateikti atsakymą į ieškinį, pareikštą naudojant SCOL, atsakovas gali trimis būdais. Jis gali užpildyti:

atsakomybės pripažinimo dokumentą – jei atsakovas sutinka su ieškiniu ir nori pagal jį atsiskaityti.

Atsakovas šį dokumentą turėtų užpildyti ir pateikti tuo atveju, jei jis pripažįsta, kad yra skolingas pinigų, ir ketina tą sumą sumokėti. Jis turėtų nurodyti, ar jam reikia papildomo laiko skolai sumokėti, nurodydamas, kad jis gali mokėti tam tikrą sumą kas savaitę ar mėnesį arba kad jis gali sumokėti visą sumą iki tam tikros datos;

pranešimą apie ginčą – jei atsakovas nori ginčyti jam pareikštą ieškinį.

Jei atsakovas nesutinka su ieškiniu, jis turėtų užpildyti ir pateikti pranešimą apie ginčą, nurodydamas priežastį, dėl kurios ši byla, jo nuomone, turi būti nagrinėjama. Dokumentą patvirtinus byla perduodama pradiniame ieškinyje nurodytai teismo raštinei (paprastai vietos teismo raštinei), kad būtų nustatytas bylos nagrinėjimo grafikas ir paskirtas posėdis. Atsakovas ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki teismo posėdžio datos atitinkamo teismo raštinei turi pateikti bet kokių jo argumentus pagrindžiančių dokumentų kopijas;

pranešimą apie ginčą ir priešieškinį – jei atsakovas nori ginčyti jam pareikštą ieškinį ir pareikšti ieškovui priešieškinį. Už šio dokumento pateikimą taikomas mokestis, kuris apskaičiuojamas pagal sumą, kurios reikalauja atsakovas. Už šį prašymą atsakovas turės sumokėti internetu kredito arba debeto kortele. Jei atsakovas neturi kredito ar debeto kortelės, šį dokumentą jis turės pateikti Civilinių bylų tvarkymo centrui ir sumokėti grynaisiais pinigais, pašto perlaida arba čekiu. Čekiuose nurodytas pinigų gavėjas turi būti Šiaurės Airijos teismų ir specializuotų teismų tarnyba.

Civilinių bylų tvarkymo centrui patvirtinus dokumentą jis perduodamas pradiniame ieškinyje nurodytai teismo raštinei (paprastai vietos teismo raštinei), kad būtų nustatytas bylos nagrinėjimo grafikas ir paskirtas posėdis. Atsakovas ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki teismo posėdžio datos atitinkamo teismo raštinei turi pateikti bet kokių jo argumentus pagrindžiančių dokumentų kopijas.

Jei atsakovas pateikia atsiliepimą, byla perduodama atsakovo vietos teismui. Jei pareiškiamas priešieškinis, byla perduodama atitinkamam teismui. Abiem atvejais byla bus nagrinėjama taip, tarsi ji būtų pradėta ne internetu.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jei suėjus atsakymo pateikimo terminui iš atsakovo nebuvo gauta jokio atsakymo, ieškovas gali prašyti priimti sprendimą už akių dėl atlygintinos arba neatlygintinos sumos. Prašymą priimti sprendimą už akių galima užpildyti ir pateikti internetu.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Bendros internetinės paslaugos, kuria naudojantis būtų galima elektroniniu būdu pateikti dokumentus teismui, nėra, tačiau tam tikromis aplinkybėmis teismas savo nuožiūra gali nurodyti, kad tam tikrus dokumentus jis priims elektroniniu būdu. Dokumentai priimami, jei jie persiunčiami tarp „Criminal Justice Secure eMail“ (Baudžiamojo teisingumo sistemos saugaus el. pašto; toliau – CJSM) paskyrų, t. y. iš vieno CJSM el. pašto adreso į kitą. Protokole dėl Šiaurės Airijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos ir kitų organizacijų elektroninio keitimosi informacija procesuose pagal 1995 m. Įsakymą dėl vaikų (Šiaurės Airija) išsamiai nurodyti keitimosi sutartais dokumentais kriterijai.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Ne.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Ne.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne.

Susijusios nuorodos

Šiaurės Airijos teismų ir specializuotų teismų tarnyba https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.