Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Pagal Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 1 dalį ieškinį galima pateikti asmeniškai arba per atstovą, paštu, per pasiuntinių tarnybą, faksu arba nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu arba kaip elektroninį dokumentą.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Ieškiniai gali būti pateikiami juos nuskenuojant ir siunčiant el. paštu arba kaip elektroninius dokumentus civilinėse bylose. Procesų, kurie būtų prieinami tik internetu, nėra.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši priemonė prieinama visą laiką.

Pagal Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 1 dalį ieškinys, pateiktas asmeniškai arba per atstovą, paštu, per pasiuntinių tarnybą, faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu, užregistruojamas ir jį patvirtinant gavimo spaudu jam priskiriama konkreti data. Po užregistravimo ieškinys ir lydimieji dokumentai, prireikus kartu su įrodymais, kaip jie perduoti teismui, perduodami teismo pirmininkui arba jo paskirtam asmeniui, kuris nedelsdamas imasi veiksmų, kad pagal teisės aktus atsitiktine tvarka būtų paskirta teismo kolegija.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Civilinio proceso kodekse nenumatyta, kad teikiant ieškinius turi būti naudojamos kokios nors standartizuotos formos. Bendrosiomis civilinio proceso taisyklėmis nustatytas kai kurių civilinės teisės pareiškimų (pvz., ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio) turinys.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Saugus duomenų perdavimas ir laikymas užtikrinami naudojantis el. pašto sistemos vidaus IT priemonėmis, pvz., ugniasienėmis, sertifikatais, antivirusinėmis programomis, pagal funkciją taikomomis prieigos kontrolės priemonėmis ir kt., o kartu taikoma geroji šios srities patirtis.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Pagal Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 2 ir 5 dalis teismams siunčiami ieškiniai taip pat gali būti pateikiami kaip elektroniniai dokumentai, jeigu yra įvykdytos teisinės sąlygos. Ieškinys taip pat turėtų būti patvirtintas parašu. Parašu gali būti patvirtintas dokumentas, kuris nuskenuojamas ir siunčiamas el. paštu. Parašas gali būti elektroninis, jeigu ieškinys yra el. paštu siunčiamas elektroninis dokumentas.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, teismo rinkliavos mokamos pagal Vyriausybės neeilinį įsakymą Nr. 80/2013 dėl teismo žyminių mokesčių, tačiau jų suma nesiskiria. Teismo žyminius mokesčius privalantis sumokėti asmuo juos sumoka grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba internetu į atskirą vietos biudžeto pajamų sąskaitą „Teismo žyminiai mokesčiai ir kiti žyminiai mokesčiai“, atidarytą teritorinio administracinio vieneto, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta arba, atitinkamais atvejais, juridinio subjekto registruotoji būstinė, vardu. Jeigu teismo žyminį mokestį privalantis mokėti asmuo Rumunijoje neturi nei nuolatinės, nei faktinės gyvenamosios vietos, nei, atitinkamu atveju, registruotosios būstinės, žyminis mokestis sumokamas į teritorinio administracinio vieneto, kuriame yra ieškinį arba pareiškimą gavęs teismas, vietos biudžetą.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, tomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ieškovas gali atsiimti ieškinį. Pagal Civilinio proceso kodekso 406 straipsnį ieškovas bet kuriuo metu gali atsisakyti ieškinio žodžiu per teismo posėdį arba pateikdamas rašytinį prašymą.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Internetu naudotis atsakovui neprivaloma.

Pagal Civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 4 dalį ir 154 straipsnio 6 dalį teismo šaukimus ir visus procesinius dokumentus ex officio įteikia teismo pareigūnai arba kiti teismo darbuotojai, taip pat kitų asmens, kuriam perduodamas dokumentas, buvimo vietos apylinkės teismų atstovai arba darbuotojai. Teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus teismo kanceliarijos darbuotojas taip pat gali įteikti faksu, el. paštu ar kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad būtų nusiųstas dokumento tekstas ir būtų patvirtintas jo gavimas, jeigu šalis šiuo tikslu teismui pateikė reikiamus duomenis. Patvirtinimo tikslu teismas kartu su procesiniu dokumentu siunčia formą, kurioje nurodomas teismo pavadinimas, pranešimo data, už pranešimą atsakingo kanceliarijos darbuotojo vardas ir pavardė ir informacija apie perduodamus dokumentus. Gavėjas į formą įrašo gavimo datą, formoje turi būti aiškiai nurodytas už korespondencijos gavimą atsakingo asmens vardas ir pavardė ir ji turi būti patvirtinta to asmens parašu; forma siunčiama teismui faksu, el. paštu ir kitomis priemonėmis. Jeigu ieškinys pagal teisės aktus nusiunčiamas faksu arba el. paštu, teismo kanceliarijos darbuotojas privalo ex officio parengti ieškinio kopijas. Šios pareigos įvykdymo išlaidas padengia šalis, privalanti parengti kopijas.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Atsiliepimas į ieškinį pateikiamas tokiais pačiais būdais, kaip ir įteikiant procesinį dokumentą. Žr. atsakymą į klausimą Nr. 9.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Pagal Civilinio proceso kodekso 208 straipsnį sankcija už atsiliepimo į ieškinį nepateikimą per įstatymuose nustatytą laiką yra tokia pati, neatsižvelgiant į jo pateikimo būdą. Nepateikęs atsiliepimo į ieškinį, atsakovas praranda teisę pateikti papildomus įrodymus arba prieštaravimus, nesusijusius su viešąja tvarka, jeigu įstatymuose nenumatyta kitaip.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 9.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 9.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 9.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Žr. atsakymą į klausimus Nr. 1 ir 9.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Vykdymo procese išduotiems teismo dokumentams taikomos tos pačios visuotinai taikytinos nuostatos kaip ir procesinių dokumentų įteikimui. Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Netaikytina.

Tačiau teismų tinklalapiuose ( http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) arba tam tikrų teismų informacinėse tarnybose suteikiama galimybė susipažinti su teismo sprendimų santraukomis pagal bylos numerį, bylos dalyką ir šalių vardus ir pavardes arba pavadinimus. Taip pat planuojama, kad ateityje už tam tikrą rinkliavą su teismo bylų rinkmenomis bus galima susipažinti nuotoliniu būdu.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.