Automatizuotas tvarkymas

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Pagal Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 1 dalį prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą, paštu, per pasiuntinių tarnybą, faksu arba nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu arba pateikti elektroniniu būdu.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Civilinėse bylose prašymai gali būti pateikiami nuskenuoti ir nusiųsti el. paštu arba pateikiami elektroniniu būdu. Tik internetu prieinamų procesų nėra.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši paslauga prieinama visą laiką.

Pagal Civilinio proceso kodekso 199 straipsnį prašymas pradėti teismo procesą (rum. cererea de chemare în judecată), pateiktas asmeniškai arba per atstovą, paštu, per pasiuntinių tarnybą, faksu arba nuskenuotas ir nusiųstas el. paštu arba kaip elektroninis dokumentas, užregistruojamas ir antspauduojamas gavimo data. Užregistruotas prašymas ir prie jo pridėti dokumentai, prireikus kartu su įrodymais, kaip jie perduoti teismui, perduodami teismo pirmininkui arba jo paskirtam asmeniui, o šis nedelsdamas imasi veiksmų, kad pagal teisės aktus atsitiktine tvarka būtų paskirta teismo kolegija.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Civilinio proceso kodekse nenumatyta, kad teikiant ieškinius turi būti naudojamos standartinės formos. Tam tikrų civilinės teisės pareiškimų (pvz., prašymo pradėti teismo procesą, atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio) turinys nustatytas bendrosiomis civilinio proceso taisyklėmis.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Saugus duomenų perdavimas ir laikymas užtikrinami naudojantis pačios el. pašto sistemos IT priemonėmis, pvz., ugniasienėmis, sertifikatais, antivirusinėmis programomis, pagal funkciją taikomomis prieigos kontrolės priemonėmis ir kt., be to, taikoma geriausia sektoriaus praktika.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Pagal Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 2 ir 5 dalis teismams prašymai gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu, jeigu laikomasi teisės aktuose nustatytų sąlygų. Prašyme taip pat turi būti prašymą teikiančio asmens parašas. Parašas gali būti pridėtas prie el. paštu siunčiamo nuskenuoto dokumento. Parašas gali būti elektroninis, jeigu prašymas yra el. paštu siunčiamas elektroninis dokumentas.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, teismo mokesčiai mokami pagal Vyriausybės neeilinį įsakymą Nr. 80/2013 dėl teismo žyminių mokesčių, tačiau jų suma nesiskiria. Teismo žyminius mokesčius privalantis sumokėti asmuo juos sumoka grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba internetu į atskirą teritorinio administracinio vieneto, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta arba, atitinkamais atvejais, juridinio asmens registruotoji buveinė, vietos biudžeto pajamų sąskaitą „Teismo žyminiai mokesčiai ir kiti žyminiai mokesčiai“. Jeigu mokestį privalantis mokėti asmuo Rumunijoje neturi nei nuolatinės gyvenamosios vietos, nei gyvenamosios vietos, nei, atitinkamu atveju, registruotosios buveinės, teismo žyminis mokestis turi būti sumokamas į teritorinio administracinio vieneto, kuriame yra ieškinį arba prašymą gavęs teismas, vietos biudžeto sąskaitą.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, tokiomis pat sąlygomis, kokiomis ieškovas gali atsisakyti teismui pateikto ieškinio. Pagal Civilinio proceso kodekso 406 straipsnį ieškovas gali bet kuriuo metu atsisakyti ieškinio žodžiu per teismo posėdį arba pateikdamas rašytinį prašymą.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Atsakovui naudotis internetu neprivaloma.

Pagal Civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 4 dalį ir 154 straipsnio 6 dalį ir 6 dalies 1 punktą teismo šaukimus ir visus procesinius dokumentus ex officio įteikia atitinkamo teismo įgaliotiniai arba kiti to teismo darbuotojai, taip pat kitų teismų, kurių jurisdikcijai priklauso dokumento gavėjo gyvenamoji vieta, įgaliotiniai arba darbuotojai. Teismo kanceliarijos darbuotojas teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus gali įteikti faksu, el. paštu arba kitomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad būtų perduotas dokumento turinys ir patvirtintas jo gavimas, jeigu atitinkama šalis tuo tikslu teismui nurodė savo kontaktinius duomenis. Procesiniai dokumentai įteikiami su teismo išplėstuoju elektroniniu parašu, kuriuo pakeičiamas teismo antspaudas ir teismo posėdžio sekretoriaus parašas kaip privalomos teismo šaukimų nuorodos. Kiekvienas teismas turi atskirą išplėstąjį elektroninį parašą teismo šaukimams ir procesiniams dokumentams. Tokie dokumentai laikomi įteiktais, jeigu naudojamoje sistemoje gaunamas pranešimas, kad dokumentai pristatyti gavėjui pagal jo pateiktą informaciją.

Teismo sprendimai įteikiami el. paštu ex officio, jeigu šalis tuo tikslu yra teismui pateikusi atitinkamus duomenis tiesiogiai arba kai gavo aiškų teismo prašymą vykstant teismo procesui. Dokumentai įteikiami su teismo išplėstuoju elektroniniu parašu, kuriuo pakeičiamas teismo antspaudas ir teismo posėdžio sekretoriaus parašas. Teismo sprendimai laikomi įteiktais, jeigu naudojamoje sistemoje gaunamas pranešimas, kad dokumentai pristatyti gavėjui pagal jo pateiktą informaciją.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Apie atsiliepimą į ieškinį pranešama tokiu pat būdu, kokiu pateikiamas procedūrinis dokumentas. Žr. atsakymą į 9-ą klausimą.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Pagal Civilinio proceso kodekso 208 straipsnį nepateikus atsiliepimo į ieškinį per teisės aktuose nustatytą laiką taikoma vienoda sankcija, neatsižvelgiant į dokumento pateikimo būdą. Nepateikęs atsiliepimo į ieškinį atsakovas netenka teisės pateikti įrodymus ir pagrindus, išskyrus su viešąja tvarka susijusius pagrindus, nebent teisės aktuose nustatyta kitaip.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Žr. atsakymą į 9-ą klausimą.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Žr. atsakymą į 9-ą klausimą.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Žr. atsakymą į 9-ą klausimą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Žr. atsakymus į 1-ą ir 9-ą klausimus.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Vykdymo procese išduotiems teismo dokumentams taikomos tos pat bendrosios teisinės nuostatos kaip ir procesinių dokumentų įteikimui. Žr. atsakymą į 1-ą klausimą.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Netaikoma. Tačiau Teismų portale arba teismų patalpose veikiančiose informacijos skyriuose galima susipažinti su bylų santraukomis pagal bylos numerį, bylos dalyką ir šalių pavardes arba pavadinimus. Planuojama, kad ateityje visuomenė galės už mokestį susipažinti su teismo bylomis iš namų.

Paskutinis naujinimas: 01/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.