Automatizuotas tvarkymas

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Teismo procesą galima pradėti internetu arba, tiksliau, ieškinius ir kitus pareiškimus galima pateikti elektroniniu būdu, jeigu jie patvirtinti sertifikuotu elektroniniu parašu.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Elektroniniu būdu galima pateikti visų rūšių ieškinius ir visus pareiškimus. Jeigu ieškinys elektronine forma pateikiamas be leidimo (sertifikuoto elektroninio parašo), jis vėliau per 10 dienų turi būti pristatomas popierine forma arba elektronine forma su sertifikuotu elektroniniu parašu, priešingu atveju teismas pareiškimo nenagrinėja. Teismas konkrečiai neragina dokumentų pateikėjo juos pristatyti dar kartą.

Rungimosi principu negrindžiamose bylose pareiškimas gali būti pateiktas bet kuriam apylinkės teismui, kuris privalo įrašyti pareiškimą į registrą ir nedelsdamas perduoti jį jurisdikciją turinčiam teismui. Toks pareiškimas turi tokį patį poveikį, tarsi būtų pateiktas jurisdikciją turinčiam teismui.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Visą laiką.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Konkretaus formato nereikalaujama; dėl ieškinių sprendžiama pagal jų turinį. Jeigu ieškinyje trūksta konkrečių duomenų, teismas priima nutartį paragindamas pašalinti ieškinio trūkumus arba jį papildyti per laikotarpį, kuris neturi būti trumpesnis nei 10 dienų.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Duomenų saugojimo ir perdavimo sąlygos išdėstytos Įstatyme Nr. 543/2005 dėl apylinkių teismų, apygardų teismų, Specialiojo teismo ir karinių teismų administracinių ir darbo tvarkos taisyklių (slovak. zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (toliau – PaOR) su pakeitimais.

a) Pareiškimų teikimo internetu su sertifikuotu elektroniniu parašu procedūra reglamentuojama Įstatymu Nr. 215/2002 dėl elektroninio parašo ir tam tikrų aktų pakeitimo su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 679/2004 (slovak. zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) ir NBU Reglamentu Nr. 542/2002 dėl elektroninių parašų naudojimo verslo ir administracinių santykių srityje (slovak. vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tokiu būdu gautas pareiškimas perduodamas į raštinę, kurioje jis toliau apdorojamas pagal PaOR 129 straipsnį. Teismo raštinėje naudojama programinė įranga pareiškimams registruoti.

b) Pareiškimai, gauti be sertifikuoto elektroninio parašo, iš karto perduodami į raštinę, kurioje jie toliau apdorojami pagal PaOR 129 straipsnį.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Jeigu pareiškimas internetu pateikiamas be sertifikuoto elektroninio parašo, jis vėliau per 10 dienų turi būti pristatomas popierine forma arba elektronine forma su sertifikuotu elektroniniu parašu, priešingu atveju teismas jo nenagrinėja. Jeigu pareiškimas pateikiamas su sertifikuotu elektroniniu parašu, jo papildyti nereikia. Pažymimas ir įrašomas tikslus pareiškimo pristatymo laikas.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, teismo rinkliavos yra mokėtinos už ieškinio ir jo priedėlių, sudarančių teismo bylą, kopiją ir už ieškinio ir jo priedėlių, kurie pristatomi šalims, kopiją, jeigu ieškinys buvo pateiktas elektroninėmis priemonėmis ir pasirašytas sertifikuotu elektroniniu parašu pagal Įstatymą Nr. 215/2002 dėl elektroninio parašo ir tam tikrų aktų pakeitimo su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 679/2004 ir NBU Reglamentu Nr. 542/2002 dėl elektroninių parašų naudojimo verslo ir administracinių santykių srityje, – 0,1 EUR už puslapį, tačiau mažiausiai 10 EUR už pareiškimą, kuris yra ieškinys arba prašymas pradėti procesą, ir jo priedėlius, ir 3 EUR už visus kitus pareiškimus ir jų priedėlius (Įstatymo Nr. 71/1992 dėl teismo rinkliavų (slovak. zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení) su pakeitimais priedo 20a punktas).

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, kiekvieną pareiškimą galima atsiimti, nesvarbu, kokiu būdu jis pateiktas, – tai yra dalinis arba visiškas ieškinio atsiėmimas.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Atsakovas turi šią galimybę, bet neprivalo ja naudotis.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Elektroniniams pareiškimams skirta procedūra išdėstyta Įstatyme Nr. 543/2005 dėl apylinkių teismų, apygardų teismų, Specialiojo teismo ir karinių teismų administracinių ir darbo tvarkos taisyklių su pakeitimais.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Elektroniniams pareiškimams skirta procedūra išdėstyta Įstatyme Nr. 543/2005 dėl apylinkių teismų, apygardų teismų, Specialiojo teismo ir karinių teismų administracinių ir darbo tvarkos taisyklių su pakeitimais.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Įrodymai – tai bet kurios ir visos priemonės, iš kurių galima nustatyti bylos aplinkybes, įrodinėjimo priemonės gali būti bet kurios priemonės, kuriomis galima nustatyti bylos aplinkybes. Jie leidžiami visų rūšių procesuose. Dokumentus teismui galima pateikti vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (slovak. Civilný sporový poriadok) 125 straipsniu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Pagal Civilinio proceso kodekso 105 straipsnį rašytinius dokumentus galima įteikti internetu. Teismo dokumentas laikomas pristatytu penktą dieną nuo išsiuntimo, net jeigu adresatas jo neskaitė.

Tačiau internetu negalima įteikti teismo sprendimų, kitų rūšių teismo nutarimų, teismo šaukimų dalyvauti procese ir kitų rašytinių dokumentų, kuriuos pagal įstatymus būtina įteikti asmeniškai. Teismo sprendimą galima įteikti tik asmeniškai; įteikimas internetu neleidžiamas.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne. Sprendimas skelbiamas naudojantis kompiuterinėmis technologijomis ir šablonu, kuriame iš anksto išspausdintas Slovakijos Respublikos herbas ir šis tekstas: „Sprendimas Slovakijos Respublikos vardu“. Rašytinį sprendimą pasirašo teisėjų kolegijos pirmininkas arba vienas posėdžiaujantis teisėjas.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Apeliacinį skundą galima pateikti internetu. Jeigu apeliacinis skundas elektronine forma pateikiamas be sertifikuoto elektroninio parašo, jis vėliau per 10 dienų turi būti pristatomas popierine forma arba elektronine forma su sertifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu apeliacinio skundo teikėjas to nepadaro, apeliacinis skundas laikomas nepateiktu. Nutartis dėl apeliacinio skundo negali būti priimama internetu; ji turi būti priimama tik popierine forma.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Prašymas dėl sprendimo vykdymo gali būti pateikiamas internetu. Jeigu jis elektronine forma pateikiamas be sertifikuoto elektroninio parašo, jis vėliau per 10 dienų turi būti pristatomas popierine forma arba elektronine forma su sertifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu šalis to nepadaro, prašymas laikomas nepateiktu.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Šalys ir jų teisiniai atstovai gali su bylomis susipažinti tik asmeniškai ir tik dalyvaujant teismo darbuotojui.

Paieškas teismo sprendimų duomenų bazėje galima lengviau atlikti iš Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos (slovak. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) svetainės. Teismų sprendimų ieškoti ir su jais susipažinti gali bet kas, sprendimo paiešką galima atlikti pagal sprendimo priėmimo datą, jį priėmusį teismą, bylos numerį, sprendimo formą, sprendimo pobūdį, teisinio reguliavimo sritį, taikytas įstatymų nuostatas, sprendimą priėmusio teisėjo arba teismo pareigūno vardą ir pavardę arba pagal sprendime vartotus žodžius (vadinamąjį visą tekstą).

Paskutinis naujinimas: 22/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.