Automatizuotas tvarkymas

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, pagal Civilinio proceso įstatymą (slov. Zakon o pravdnem postopku, ZPP) civilinėse bylose pareiškimus galima teikti elektronine forma, o teismo procesą galima pradėti internetu.

Tiksliau tariant, 105b straipsnyje nustatyta, kad civilinėse bylose pareiškimai teikiami raštu, t. y. teikiami ranka surašyti arba išspausdinti ir pareiškėjo ranka pasirašyti pareiškimai (fizinė pareiškimo forma), arba pateikiami elektroniniai pareiškimai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kuris yra lygiavertis ranka parašytam parašui. Fizinės formos pareiškimas siunčiamas paštu, naudojantis ryšių technologijomis, įteikiamas tiesiogiai įstaigai arba jį įteikia profesionalus pareiškimus pristatantis asmuo (verslo kurjeris, slov. poslovni ponudnik). Elektroninis pareiškimas pateikiamas jį nusiunčiant į teismų informacinę sistemą, kuri automatiškai patvirtina, kad pareiškimas buvo gautas.

Nepaisant galiojančių teisės nuostatų (įstatymų ir įgyvendinimo aktų), susijusių su visomis civilinėmis ir komercinėmis bylomis, šiuo metu internetu arba elektroniniu būdu galima atlikti tik e. teisingumo (slov. eSodstvo) svetainėje numatytus veiksmus: vykdymo procese galima elektronine forma teikti vykdymo prašymus ir kitus pareiškimus, taip pat išduoti ir pristatyti teismo dokumentus, o kai kuriems adresatams (notarams, advokatams) elektroninis įteikimas yra privalomas; be to, galima teikti pareiškimus ir skelbti sprendimus nemokumo bylose, teikti prašymus žemės registrui ir skelbti sprendimus žemės registro bylose.

Šiuo tikslu Slovėnijoje veikia e. teisingumo svetainė, kurioje rašytinę medžiagą galima pateikti elektronine forma: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Civiliniame procese ir kitose teismo nagrinėjamose civilinėse bylose teikti elektroninius pareiškimus ir elektroniniu būdu įteikti dokumentus galima tais atvejais, kai taikomos ZPP normos.

Žemės registro procedūra gali būti pradedama tik internetu, nes Žemės registro įstatymo (slov. Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) 125a straipsnyje nustatyta privaloma dokumentų pateikimo elektroniniu būdu tvarka; vis dėlto pareiškėjas taip pat gali pateikti prašymą teismo registre jo naudai įregistruoti nuosavybės teisę prašymo pateikimo pirmenybės tvarka, asmeniškai atvykdamas į vietos, kurioje yra turtas, dėl kurio teikiamas prašymas, žemės registro teismą jo darbo valandomis, jeigu pareiškėjas žemės registro teismui pateikia visus šio įstatymo 142 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą įregistruoti nuosavybės teisę pagrindžiančius dokumentus ir jeigu tuo pat metu jis sumoka prašymo žyminį mokestį. Elektroninį prašymą žemės registrui savarankiškai pateikęs pareiškėjas ir notaras, advokatas, nekilnojamojo turto bendrovė arba žemės registro procedūros šaliai atstovaujantis prokuroras visus tos šalies pareiškimus turi pateikti elektroniniu būdu (ZZK-1 125a straipsnio 4 dalis).

Dėl kitų procedūrų, kurias galima pradėti elektroniniu būdu, teisės aktuose numatyta, kad pareiškimus vis tiek galima teikti fizine (t. y. popierine) forma.

Vykdymas. Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo (slov. Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) 29 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teisingumo ministras nustato vykdymo procesų, kuriuose siūlymai dėl vykdymo ir kiti pareiškimai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis ir automatiškai tvarkomi informacinėje sistemoje, rūšis ir tokių procesų eigą. Remiantis šiuo straipsniu, Vykdymo proceso formų ir rūšių ir automatizuoto vykdymo proceso taisyklių 5 priede nurodyti elektroniniai pareiškimai, kuriuos pareiškėjas gali teikti per e. teisingumo svetainę (e. vykdymo, slov. e-Izvršba, skiltis). Per e. teisingumo svetainės e. vykdymo skiltį šalys visus pareiškimus gali teikti elektronine forma.

Nemokumo bylos. Oficialus administratorius turi pareigą savo ataskaitas, patvirtintų reikalavimų sąrašus ir kitus dokumentus teismui teikti elektronine forma ir pasirašyti šiuos dokumentus saugiu elektroniniu parašu, kurio autentiškumas patvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu (Finansinių operacijų, nemokumo ir priverstinio likvidavimo įstatymo, slov. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP, 98 straipsnis). Šaliai nemokumo byloje atstovaujantis advokatas turi pareigą šalies reikalavimus ir kitus pareiškimus teikti elektronine forma ir pasirašyti jas saugiu elektroniniu parašu, kurio autentiškumas patvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu (ZFPPIPP 123a straipsnis); priešingu atveju teismas pareiškimą atmeta. Visi dokumentai šaliai nemokumo byloje atstovaujančiam advokatui ir oficialiam administratoriui įteikiami elektronine forma juos išsiunčiant saugiu e. pašto adresu.

Panašiai teismas nemokumo byloje sprendimą arba nutartį priima elektronine forma ir teisėjas šiuos dokumentus pasirašo saugiu elektroniniu parašu, kurio autentiškumas patvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu. (ZFPPIPP 124 straipsnis).

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

E. teisingumo informacinės sistemos administratorius turi pareigą sudaryti sąlygas atlikti elektroninius veiksmus kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro. Iš esmės e. teisingumo informacinės sistemos naudotojai elektroninius veiksmus gali atlikti bet kurią savaitės dieną ir bet kuriuo metu, nes minėti apribojimai taikomi tais atvejais, kai vykdomi techniniai sistemos atnaujinimo darbai.

ZPP 112 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai pareiškimas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, laikas, kurį jis gaunamas informacinėje sistemoje, laikomas šio pareiškimo įteikimo atitinkamam teismui laiku. Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisyklėse, kurios yra įgyvendinimo tvarką nustatantis teisės aktas, nurodyta, kad jeigu elektroninis pareiškimas turi būti pateiktas per konkretų terminą, šis pareiškimas laikomas įteiktu tuo metu, kai jis gaunamas serveryje, kuriame veikia e. teisingumo informacinės sistemos, per kurią atitinkamos rūšies civiliniame procese pateikiamas pareiškimas, e. registravimo modulis (taisyklių 18 straipsnis).

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Jeigu nestandartinė elektroninio pareiškimo teksto dalis iš pradžių parengiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti pridedama prie elektroninio dokumentų rinkinio PDF/A formatu. Naudotojas turi nestandartinę elektroninio pareiškimo dalį, kuri iš pradžių buvo parengta kaip rašytinis dokumentas, ir bet kokį rašytinio dokumento priedą nuskenuoti ir taip sukurti elektroninį dokumentą, kad galėtų jį pridėti prie elektroninių dokumentų rinkinio. Taip sukurtas elektroninis dokumentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turi būti pateikiamas nespalvotu PDF/A formatu;
  • jo raiška turi būti nuo 240dpi iki 300dpi;
  • jeigu rašytinį dokumentą sudaro keli puslapiai, jie visi turi būti matomi viename PDF faile ir jame neturi būti tarpinių tuščių lapų;
  • jeigu pridedami du ar daugiau dokumentų, kiekvienas dokumentas turi būti pateikiamas atskirame PDF faile.

Jeigu prie elektroninių dokumentų rinkinio pridedamas elektroninis dokumentas neatitinka šių reikalavimų, elektroninis pareiškimas yra laikomas neišsamiu. (Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisyklių 19 straipsnis).

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

E. teisingumo informacinė sistema veikia saugiame vyriausybės tinkle (HKOM), o duomenys saugomi centriniame HKOM tinklo serveryje.

Teisės susipažinti su duomenimis sudaro teisių sistemos, kurią pagal Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisykles tvarko Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo (slov. Vrhovno sodišče Republike Slovenije) Informacinių technologijų centras, dalį. Kiekvienas e. teisingumo informacinės sistemos ir kitų trijų skilčių naudotojas turi prisiregistruoti saugumo sistemoje, kad galėtų elektroniniu būdu pateikti dokumentus. Naudotojų grupės viena nuo kitos atskiriamos pagal informacinėje sistemoje turimų atstovavimo teisių lygį (įprasti naudotojai, registruotieji naudotojai ir kvalifikuoti naudotojai). Teisių, kuriomis svetainėje ir jos skiltyse gali pasinaudoti naudotojai, kiekis (t. y. galimybės pateikti elektroninius dokumentus) priklauso nuo grupės, kuriai priklauso naudotojas, rūšies.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Pareiškėjas kiekvieną elektroninį pareiškimą turi patvirtinti elektroniniu parašu (kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu). E. teisingumo informacinėje sistemoje kiekvienam gautam elektroniniam pareiškimui suteikiamas laiko, kai pareiškimas buvo gautas, spaudas, o pareiškėjas automatiškai gauna elektroninį sertifikatą, kuriame nurodomas paraiškos pateikimo e. teisingumo informacinėje sistemoje laikas.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Bendro pobūdžio teisės aktas, kuriuo reglamentuojama žyminių mokesčių sumokėjimo tvarka, yra Žyminių mokesčių įstatymas (slov. Zakon o sodnih taksah, ZST-1), kuriame nustatyta, kad žyminiai mokesčiai Slovėnijos teismams mokami pagal šio įstatymo nuostatas. Įstatyme iš esmės nėra skirtingai reglamentuojamos elektroninės ir neelektroninės procedūros, tačiau jame skatinama pareiškimus vykdymo procese teikti elektronine forma, nes mokestis už elektroninį pateikimą yra 20 proc. mažesnis negu mokestis už fizine forma teikiamą pareiškimą.

Vykdymo bylos.

Elektroniniu būdu pateikus pareiškimą yra išduodamas mokėjimo įsakymas, kuriame pareiškėjui nurodoma per aštuonias dienas nuo įsakymo įteikimo sumokėti žyminį mokestį, pervedant sumą į atitinkamą sąskaitą ir nurodant įsakyme pateiktą identifikacinį numerį. Mokėjimo įsakymas dėl žyminio mokesčio yra laikomas įteiktu, kai pareiškėjas arba jo atstovas elektroniniu būdu pateikia pareiškimą.

Jeigu pareiškėjas pagal mokėjimo įsakymą per aštuonias dienas nuo įsakymo gavimo nesumoka žyminio mokesčio ir neįvykdomos atleidimo nuo žyminių mokesčių, leidimo juos sumokėti vėliau arba jų mokėjimo sąlygos, pareiškimas laikomas atsiimtu. Vienintelė išimtis yra susijusi su elektroniniu prašymu dėl vykdymo veiksmų remiantis autentišku dokumentu; šiuo atveju pareiga sumokėti mokestį atsiranda tuomet, kai paraiška gaunama informacinėje sistemoje. Pareiškėjui mokėjimo įsakymas nėra išduodamas, tačiau jis gauna išsamią informaciją, kuri reikalinga žyminiam mokesčiui sumokėti. Jei pareiškėjas per aštuonias dienas nuo prašymo pateikimo nesumoka nustatyto Centrinio dokumentų autentifikavimo departamento (slov. centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) administruojamo žyminio mokesčio už elektroninį prašymą dėl vykdymo veiksmų remiantis autentišku dokumentu, prašymas laikomas nepateiktu.

Žyminių mokesčių sumokėjimas apskritai ir žyminių mokesčių sumokėjimas už elektroninius pareiškimus, kuriuose nėra prašoma atlikti vykdymo veiksmų remiantis autentišku dokumentu, nėra reglamentuojamas skirtingai. Jeigu prašymas atlikti vykdymo veiksmus remiantis autentišku dokumentu pateikiamas fizine (popierine) forma ir jeigu pareiškėjas nesumoka prašymo formoje nurodytų žyminių mokesčių, teismas išsiunčia pareiškėjui mokėjimo įsakymą.

Procedūra žemės registre. Jeigu žyminį mokestį reikia sumokėti už prašymą žemės registrui arba kitą elektroninį pareiškimą, elektroniniu būdu pateikus pareiškimą yra išduodamas įsakymas, kuriame pareiškėjui nurodoma per aštuonias dienas nuo įsakymo įteikimo sumokėti žyminį mokestį pervedant sumą į atitinkamą sąskaitą ir nurodant įsakyme pateiktą identifikacinį numerį. Mokėjimo įsakymas dėl žyminio mokesčio yra laikomas įteiktu, kai pareiškėjas arba jo atstovas elektroniniu būdu pateikia pareiškimą. Jeigu pareiškėjas pagal mokėjimo įsakymą per aštuonias dienas nuo įsakymo gavimo nesumoka žyminio mokesčio, pareiškimas laikomas atsiimtu.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Atsiimant elektroniniu būdu pateiktą prašymą arba pareiškimą taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir rašytinio pareiškimo atsiėmimo atveju. Kompiuterizuotose vykdymo, nemokumo ir žemės registro procedūrose pateiktą prašymą taip pat galima atsiimti elektroniniu būdu.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Kaip nurodyta atsakyme į 1 klausimą, nepaisant galiojančių elektroninių pareiškimų pateikimo tvarką reglamentuojančių teisės nuostatų, dar ne visose civilinėse bylose galima naudotis šia tvarka.

Vykdymo proceso formų ir rūšių ir automatizuoto vykdymo proceso taisyklėse pateikiamas pareiškimų ir kitų dokumentų, kuriuos vykdymo procese galima atsiųsti elektroninėmis priemonėmis, sąrašas. Jeigu skolininkas vykdymo procese nori, pasinaudodamas e. teisingumo svetaine (e. vykdymo skiltimi), pateikti atsakymą arba elektroninį pareiškimą, jis turi tenkinti sąlygas, kurios taikomos kvalifikuotam e. teisingumo informacinės sistemos išorės naudotojui (atvira saugi elektroninė pašto dėžutė, su mokesčių mokėtojo numeriu susietas kvalifikuotas skaitmeninis sertifikatas, kurį išduoda Slovėnijos sertifikavimo įstaiga), taip pat kitas sąlygas, kurios priklauso nuo to, kuriai naudotojų grupei priklauso skolininkas (Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisyklių 12 straipsnis).

Dėl kai kuriems byloje dalyvaujantiems asmenims taikomų pareigų, susijusių su dokumentų pateikimu elektronine forma, ir nemokumo bylose dalyvaujančių šalių pareigų žr. atsakymą į 2 klausimą.

Žemės registro bylose ir tam tikrų rūšių vykdymo bylose internetu taip pat galima pareikšti prieštaravimą arba pateikti kitokį prašymą dėl teisių gynimo priemonių. Kai kurie byloje dalyvaujantys asmenys (advokatai, notarai, valstybės įstaigos, nekilnojamojo turto bendrovės) turi pareigą žemės registro bylose visus dokumentus pateikti elektroniniu būdu.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Tuo atveju, jeigu priešinga šalis nepateikia atsiliepimo, elektroninė procedūra tęsiama tokiu pat būdu, kaip ir rašytinis procesas. Pasibaigus terminui, per kurį atsakovas arba skolininkas turėjo pateikti atsiliepimą, teismas priima sprendimą.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Žr. tokį pat 10 klausimą.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

ZPP 16a straipsnyje nustatyta, kad elektroninis dokumentas turi tokią pat galią, kaip ir rašytinis dokumentas, jeigu elektroniniame dokumente pateiktus duomenis galima tvarkyti teisme, su jais galima susipažinti ir naudoti vėliau, ir kad negalima teigti, jog elektroniniai duomenys neturi jokios įrodomosios vertės vien todėl, kad jie pateikti elektronine forma. Ši taisyklė taip pat nustatyta Elektroninių sandorių ir elektroninio parašo įstatyme (slov. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 13 straipsnio 1 dalis).

Dokumentus ir įrodymus elektronine forma galima pateikti vykdymo procese ir siekiant užtikrinti reikalavimus. Kalbant apie atitiktį techniniams reikalavimams, pažymėtina, kad tais atvejais, kai juose pateikiama nuoroda ne į elektroninį pareiškimą, o į elektroninį dokumentą (priedą), mutatis mutandis taikomos Elektroninių dokumentų taisyklių 19 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos. Taip pat žr. atsakymą į 4 klausimą.

Dokumentai taip pat gali būti pateikiami elektronine forma. Elektroninis pareiškimas − tai elektroninis dokumentas, kuriame pateikiamas civilinės teismo bylos šalies pareiškimas (Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisyklės). Šiose taisyklėse taip pat apibrėžiama elektroninio priedo sąvoka, t. y. elektronine forma išsaugotas rašytinis dokumentas, kuris pridedamas prie elektroninio pareiškimo.

Naudotojas elektroninį pareiškimą pateikia e. teisingumo svetainėje pasirinkdamas atitinkamą elektroninę funkciją elektroniniam pareiškimui pateikti ir ekrane pateikiamos (internetinės) formos laukelyje įrašo standartizuotos pareiškimo teksto dalies informaciją. Jeigu elektroniniame pareiškime pateikiama aiškinamoji dalis, kurią užpildyti reikalaujama pagal įstatymą arba kuri pildoma pareiškėjo nuožiūra, naudotojas sukuria atskirą elektroninį dokumentą, kuriame įrašo pareiškimo aiškinamąją dalį (nestandartinė elektroninio pareiškimo teksto dalis), kuri atitinka Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisyklių 19 straipsnyje nurodytus reikalavimus, ir prideda šį elektroninį dokumentą prie e. vykdymo veiksmo. Naudotojas šį dokumentą pasirašo naudodamas savo saugų elektroninį parašą. Ši taisyklė taikoma ir elektroninio pareiškimo elektroniniams priedams. Taip pat žr. atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus.

Žemės registro procedūroje galioja speciali taisyklė, kuria siekiama užtikrinti teisinį saugumą ir, atsižvelgiant į tai, kad elektronine forma išsaugoto dokumento įrodomoji vertė prilyginama originaliam dokumentui, privačius dokumentus (sutartis) elektronine forma gali išsaugoti tik notaras, kaip visuomenės pasitikėjimą turintis pareigūnas. Vadovaudamasis notarų pasaugos taisyklėmis, notaras taip pat turi pareigą saugoti šį dokumentą, iki elektroninis dokumentas bus galutinai pateiktas. Šalis (pareiškėjas) kitus dokumentus, kurie yra teikiami (teismo sprendimus ir kitus valstybės įstaigos sprendimus) elektronine forma gali išsaugoti pati (pats).

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Pagal Elektroninių dokumentų pateikimo civiliniame teismo procese taisykles elektroninis teismo sprendimas turi tokią pat galią, kaip ir originalus teismo sprendimas. Elektroniniu būdu įteikiant teismo sprendimą, jo kopija nusiunčiama kaip elektroninis dokumentas. Įteikiant teismo sprendimą paštu, siunčiama spausdinta elektroninio teismo sprendimo kopija.

* Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad praktikoje, nepaisant galiojančių teisės nuostatų, šiuo metu dar nėra galimybės civilinėse ir komercinėse bylose siųsti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, išskyrus nemokumo ir žemės registro bylas. Nuo 2014 m. balandžio 10 d. teismo dokumentai advokatams ir vykdytojams įteikiami elektronine forma, t. y. elektroninėmis priemonėmis.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip. Elektronine forma priimtą sprendimą arba nutartį, naudodamas saugų savo elektroninį parašą ir saugų teismo elektroninį parašą, kurio autentiškumas patvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu, pasirašo teisėjų kolegijos pirmininkas. Jeigu teisėjų kolegijos pirmininko saugus elektroninis parašas autentifikuojamas kvalifikuotu sertifikatu, kuriame, be kita ko, nurodomas teismas, sprendimo arba nutarties nebūtina pasirašyti saugiu teismo elektroniniu parašu. Informacinėje sistemoje tvarkomų sprendimų parašo ir antspaudo vietoje gali būti automatiškai pateikiama faksimilė.

Fizine arba elektronine forma priimti sprendimai šalims gali būti įteikiami arba kaip patvirtinta kopija, arba kaip elektroninė (skenuota) kopija, arba elektronine forma. Taip pat žr. pastabą atsakyme į 13 klausimą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Kaip jau nurodyta, nepaisant galiojančių teisės nuostatų, elektroninių pareiškimų, įskaitant apeliacinius skundus, negalima pateikti visose bylose, nors jeigu pareiškėjas atitinka e. teisingumo informacinės sistemos naudotojui keliamus reikalavimus, dokumentus elektroniniu būdu galima pateikti vykdymo, nemokumo ir žemės registro bylose. Taip pat žr. atsakymus į pirmiau pateiktus klausimus.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip, e. teisingumo svetainėje taip pat galima pasinaudoti elektroninio vykdymo (e. vykdymo) funkcija. Pareiškėjas, jei jis yra registruotas kvalifikuotas išorės naudotojas, per e. teisingumo svetainę (e. vykdymo skiltį) gali pateikti prašymą dėl vykdymo remiantis autentišku dokumentu. Pareiškėjas prašymą dėl vykdymo remiantis vykdomuoju dokumentu ir pareiškimą dėl reikalavimų užtikrinimo per e. vykdymo skiltį gali pateikti tik tuo atveju, jei jis yra kvalifikuotas išorės naudotojas. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ši vykdymo ir reikalavimų užtikrinimo procedūra vykdoma laikantis nacionalinių reglamentavimo nuostatų (ZIZ).

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Šalys turi teisę susipažinti su informacinėje sistemoje pateikiamais failais ir daryti jų kopijas, jeigu jos, naudodamos elektroninį parašą, kurio autentiškumas patvirtinamas kvalifikuotu sertifikatu, gali nurodyti savo tapatybę.

Apylinkių teismuose (slov. okrajna sodišča) nagrinėjamose vykdymo ir reikalavimų užtikrinimo bylose naudotojai, kurie per e. vykdymo skiltį pateikė elektroninį pareiškimą, gali susipažinti su savo dokumentais, taip pat su procesiniais bylos dokumentais, dėl kurių jie pateikė elektroninį pareiškimą ir kuriuose jie nurodomi kaip byloje dalyvaujantys asmenys. Vykdymo proceso formų ir rūšių ir automatizuoto vykdymo proceso taisyklėse nustatyta, su kokiais dokumentais gali susipažinti konkrečios naudotojų grupės naudotojas.

Žemės registro bylose taip pat leidžiama susipažinti su dokumentacija. Vienas skirtumas tarp žemės registro ir vykdymo bylų yra tas, kad su dokumento failu, iki jis bus galutinai pateiktas žemės registrui, leidžiama susipažinti visiems registruotiems naudotojams (t. y. ne tik pareiškėjams ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims). Visi asmenys gali susipažinti tik su procesiniais dokumentais (pareiškimu, teismo sprendimu ir kt.), o ne su jų priedais, t. y. dokumentais, su kuriais neleidžiama susipažinti atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti byloje dalyvaujančių asmenų asmens duomenis.

Susijusios nuorodos

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Paskutinis naujinimas: 10/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.