Automatizuotas tvarkymas

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Šiuo metu nėra galimybės civilinę bylą iškelti internetu. Prašymą įteikti ieškinį ieškovas arba jo atstovas turi pateikti raštu ir asmeniškai pasirašyti. Reikalavimas pasirašyti reiškia, kad prašymo įteikti ieškinį negalima pateikti elektroniniu būdu.

Supaprastintame teismo procese Švedijos vykdomajai institucijai (Kronofogdemyndigheten) galima internetu pateikti prašymą dėl mokėjimo įsakymo.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Kaip matyti iš atsakymo į pirmą klausimą, tai įmanoma tik supaprastinto teismo proceso atveju.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Galimybių pareikšti ieškinį internetu nėra.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

Švedijos vykdomajai institucijai internetu teikiami prašymai dėl mokėjimo įsakymo turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kaip nustatyta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 straipsnyje.

Jei asmuo ketina saugiu ir techniškai priimtinu būdu pateikti didelį kiekį prašymų, Švedijos vykdomoji institucija gali išimties tvarka netaikyti pasirašymo reikalavimo. Jei prašymas dėl mokėjimo įsakymo perduodamas nagrinėti teismui įprasto proceso tvarka, internetu pateikus prašymą nebereikia jo patvirtinti parašu.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra. Tačiau, kaip matyti iš atsakymo į 12 klausimą, paprastai internetu galima pateikti atsiliepimą arba kitą procesinį dokumentą, kuris neturi būti patvirtintas asmens parašu.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Galimybės iškelti bylą internetu nėra.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Dokumentai, kurių nebūtina patvirtinti asmens parašu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad iš esmės elektroniniu būdu galima pateikti visus dokumentus, išskyrus ieškinį. Tačiau konkrečiu atveju teismas gali nuspręsti, kad elektroniniu būdu pateiktas dokumentas turi būti siuntėjo patvirtintas pateikiant originalų pasirašytą dokumentą.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Nėra jokių kliūčių, dėl kurių teismas negalėtų siųsti dokumentų elektroniniu būdu ir prašyti patvirtinti jų gavimą e. paštu, pvz., jeigu tai laikoma tinkamu būdu pagal galiojančias asmens duomenų apsaugos nuostatas.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Sprendimas siunčiamas įprastu paštu, išskyrus atvejus, kai šalis pageidauja kitaip. Kai tinkama, pvz., remiantis galiojančiomis asmens duomenų apsaugos nuostatomis, dokumentai, užuot juos siuntus įprastu paštu, gali būti siunčiami faksu ar e. paštu arba įteikiami naudojant kitokį elektroninį formatą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Apeliacinį skundą galima pateikti e. paštu. Teismas prireikus gali paprašyti, kad apeliacinio skundo siuntėjas jį patvirtintų pateikdamas originalų pasirašytą dokumentą.

Dėl įteikimo žr. atsakymą į 13 klausimą.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Prašymą dėl vykdymo žodžiu arba raštu gali pateikti teisę turinti šalis arba jos atstovas. Norėdamas pateikti žodinį prašymą, pareiškėjas (šalis, kuri siekia, kad būtų atlikti vykdymo veiksmai) turi kreiptis į Švedijos vykdomąją instituciją. Rašytinį prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Tačiau Švedijos vykdomoji institucija gali leisti šaliai, norinčiai pateikti daug prašymų, pateikti juos elektroniniu būdu.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.