Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Šis jautājums ir aplūkots “Phenix likumos”, konkrētāk:

  • 2006. gada 10. jūlija Likumā par elektronisko tiesvedību (loi relative à la procédure par voie électronique) (Beļģijas Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 7. septembris);
  • 2006. gada 5. augusta Likumā, ar ko groza konkrētus Civilprocesa kodeksa noteikumus par elektronisko tiesvedību (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Beļģijas Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 7. septembris).

Phenix likumi šādi tiek dēvēti, pamatojoties uz tāda paša nosaukuma IT projektu, kura mērķis ir nodrošināt datoru pieejamību visās Beļģijas tiesās, lai visu tiesvedības procesu varētu pienācīgā kārtībā vadīt elektroniski.

Kopš 2012. gada 31. decembra papildus minētajiem Phenix likumiem pakāpeniski stājās spēkā vēl divi likumi. Tie ir šādi:

  • 2012. gada 31. decembra Likums, ar ko nosaka dažādus noteikumus, jo īpaši tiesiskuma jomā (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 2012. gada 31. decembra Likums, ar ko nosaka dažādus noteikumus tiesiskuma jomā (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Tomēr šī pakāpeniskā stāšanās spēkā vēl nenozīmē, ka tiesvedību var vadīt elektroniski, jo minētie noteikumi ir galvenokārt noteikumi, ko var piemērot arī rakstiskai tiesvedībai. Tāpēc pagaidām par normu tiek uzskatīta “tradicionālā” neelektroniskā tiesvedība.

Tajā pašā laikā tiesu kancelejām un prokuratūru sekretariātiem ir nodrošināta IT lietojumprogramma lietu pārvaldībai, kura ļauj elektroniski apstrādāt visus dokumentus un informāciju. Turklāt tiek izvērtētas vairākas iespējas elektroniskai procesuālo dokumentu un pierādījumu iesniegšanai tiesu kancelejās.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nepiemēro.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nepiemēro.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nepiemēro.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nepiemēro.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nepiemēro.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nepiemēro.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nepiemēro.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nepiemēro.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Civilprocesa kodeksa (Code judiciaire) 32.ter pantā ir paredzēts, ka jebkādus paziņojumus vai dokumentus tiesām un tribunāliem, prokuratūrām vai juridiskajiem dienestiem, tostarp tiesu kancelejām un prokuratūru sekretariātiem, vai jebkādus paziņojumus advokātiem, tiesu izpildītājiem vai notāriem, kurus iesniedz tiesas vai tribunāli, prokuratūras vai juridiskie dienesti, tostarp tiesu kancelejas un prokuratūru sekretariāti vai juristi, tiesu izpildītāji vai notāri, var iesniegt, izmantojot tiesu IT sistēmu.

Pamatojoties uz šo noteikumu, ir izveidots tīkls “e-Box” paziņojumu un dokumentu iesniegšanai un ieviesta “e-Deposit” sistēma, kas jo īpaši paredzēta secinājumu, iesniegumu un pierādījumu iesniegšanai civillietās un krimināllietās.

Šos rīkus var izmantot tikai tiesās, kas norādītas ministra rīkojumā.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nepiemēro.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 04/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.