Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Bulgārijas tiesību aktos nav paredzēta šāda iespēja. Pieteikumi tiek iesniegti rakstveidā tiesas reģistrā, un tie jāsagatavo bulgāru valodā. Pieteikumus var nosūtīt pa pastu, bet ne pa faksu vai e-pastu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem pušu procesuālās darbības civillietās un komerclietās netiek uzskatītas par spēkā esošām, ja tās tiek veiktas elektroniski un parakstītas ar elektronisko parakstu. Puses vēršas tiesā, iesniedzot pieteikumu, kas ir sagatavots bulgāru valodā un parakstīts. Pieteikumu var iesniegt attiecīgās tiesas sekretāram vai adresēt un nosūtīt tiesai pa pastu.

Civilprocesa kodeksa (GPK) 184. pants ļauj iesniegt elektroniskos dokumentus, kā arī dokumentus papīra formātā kā pierādījumus civillietās un komerclietās. Elektronisko dokumentu var iesniegt tiesā papīra formātā. Ja pretējā puse izsaka iebildumus, dokuments jāiesniedz elektroniskās atmiņas ierīcē. Ja nav pieejams aprīkojums un personāls, kas nepieciešams, lai reproducētu elektronisko dokumentu tiesas sēdē, tiesa var pieprasīt pusei, kas iesniegusi elektronisko dokumentu, iesniegt pārējām pusēm elektronisku kopiju.

Elektroniskā dokumenta un jo īpaši elektroniskā paraksta, kas ir obligāta elektroniskā dokumenta iezīme, apstrīdēšanas procedūra ir noteikta Elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta likumā.

Vienīgais Civilprocesa kodeksā paredzētais noteikums par procesuālajām darbībām tiešsaistē ir parādnieka prasību piesaistīšana izpildes procesam. Šis tiesiskais regulējums ir daļa no izpildes procesa, un darbību veic tiesu izpildītājs.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa 42. panta 4. punkts ļauj izsniegt paziņojumus civillietas vai komerclietas pusēm, izmantojot e-pastu. Paziņojumi tiek uzskatīti par izsniegtiem, kad tie ir ievadīti norādītajā informācijas sistēmā, un izsniegšana ir apliecināta ar attiecīgā elektroniskā ieraksta kopiju saskaņā ar kodeksa 44. panta 3. punktu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Bulgārijas tiesību aktos šāda iespēja nav paredzēta. Skatīt atbildi uz 12. jautājumu pēdējo daļu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Publiska piekļuve tiesas nolēmumiem ir pieejama (bez reģistrēšanās), izmantojot Bulgārijas Republikas Augstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietni: http://legalacts.justice.bg/. Tiesu nolēmumus var meklēt, izmantojot vairākus kritērijus, proti, “tiesa”, “lietas veids”, “gads”, “lietas numurs” un “atslēgvārdi”. Ir iespējams izmantot arī izvērsto meklēšanu, ievadot konkrētākus kritērijus. Meklēšanas rezultātā lietas dalībnieks vai pārstāvis var lejupielādēt tiesas nolēmumu “.doc” formātā. Nolēmumi tiek publicēti, tiklīdz tie tiek pieņemti, ievērojot Personas datu aizsardzības likuma un Klasificētās informācijas aizsardzības likuma prasības. Nolēmumus publicē tā, lai tajās norādītās fiziskās un juridiskās personas nevarētu identificēt. Nolēmumi lietās, kas attiecas uz indivīdu tiesībspēju vai rīcībspēju, tiek publicēti bez pamatojuma.

Turklāt katras tiesas tīmekļa vietnē ir iespējams uzraudzīt lietu izskatīšanu un saistītos tiesas nolēmumus. Tiesu nolēmumus un informāciju par lietu virzību var atrast, izmantojot iepriekš minētos meklēšanas kritērijus, un nolēmumi tiek publicēti aprakstītajā veidā. Meklēšanas rezultātā lietas dalībnieks vai pārstāvis var lejupielādēt pieņemto tiesas nolēmumu “.doc” formātā.

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.