Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Tas nav iespējams.

Pieteikumi, aizstāvības līdzekļi, tiesiskās aizsardzības līdzekļi un citi apgalvojumi, ierosinājumi un paziņojumi ārpus tiesas sēdes tiek iesniegti rakstveidā (iesniegumi). Iesniegumus paraksta puse, t.i., tās likumīgais pārstāvis.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nepiemēro.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nepiemēro.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nepiemēro.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nepiemēro.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nepiemēro.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nepiemēro.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nepiemēro.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nepiemēro.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Civilprocesa likums (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 un 70/19) paredz iespēju iesniegt dokumentus elektroniski ar IT sistēmas palīdzību. Elektroniski iesniegti dokumenti jāparaksta, izmantojot kvalificētu elektronisku parakstu saskaņā ar speciālajiem tiesību aktiem. Taču valsts iestādes, prokuratūra, juristi, notāri, tiesu eksperti, tiesu advokāti, tiesu tulki, maksātnespējas administratori, tiesnešu palīgi un juridiskās personas dokumentus vienmēr iesniedz elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Ir izstrādāta un ieviesta elektronisko ziņojumu platforma (e-Oglasna ploča), kas ļauj tiesas dokumentus tiesas procesa dalībniekiem izsniegt, izmantojot IT risinājumu.

E-ziņojumu platformā publicē spriedumus saskaņā ar Civilprocesa likuma 335. panta nosacījumiem (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 un 70/19) un visus dokumentus saskaņā ar Likuma par izpildi 8. pantu (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 un 73/17).

Turklāt e-ziņojumu platformā publicē visus dokumentus, kas publicēti saskaņā ar procesuālajiem noteikumiem par tiesas ziņojumiem.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tas nav iespējams.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzību nevar iesniegt, izmantojot internetu, un pusi var informēt par pieņemto lēmumu, izmantojot e-ziņojumu platformu, ja ir izpildīti juridiski nepieciešamie nosacījumi.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Tas nav iespējams.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 21/12/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.