Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Čehijas Republikā jebkuru prasības pieteikumu var iesniegt elektroniski.

Prasības pieteikumus var iesniegt: a) izmantojot e-pastu ar sertificētu elektronisko parakstu, vai b) izmantojot datu kastītes, t.i., īpašu elektronisku repozitoriju, kas paredzēts aktu piegādei valsts iestādēm un to izpildei. Šīs procedūras ir līdzvērtīgas standarta rakstiskajiem iesniegumiem. Prasības pieteikumu var iesniegt arī parasta e-pasta veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, taču tādā gadījumā trīs dienu laikā ir jāiesniedz identisks pieteikuma teksts standarta rakstveida formā vai izmantojot metodes, kas aprakstītas a) un b) punktā iepriekš. Sīkāku informāciju par visām šīm procedūrām skatīt mūsu atbildē uz 6. jautājumu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasību par jebkura veida lietu var iesniegt elektroniski. Elektronisko maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai elektroniski.

Elektroniskā maksājuma rīkojuma procedūra ir īpaša, saīsināta procedūra. Prasītāji iesniedz savus prasījumus, aizpildot elektronisku veidlapu ePodatelna tīmekļa vietnē http://epodatelna.justice.cz/ un paraksta to ar sertificētu elektronisko parakstu. Prasītāji var iesniegt prasību līdz 1 miljonam CZK. Pirms elektroniskā maksājuma rīkojuma izdošanas ir pareizi jāaizpilda veidlapa un jāsamaksā tiesas nodeva. Tiklīdz visas prasības ir izpildītas, tiesa var izsniegt elektronisko maksājuma rīkojumu. Tajā tā uzdod atbildētājam samaksāt prasītājam parāda summu un tiesāšanās izdevumus 15 dienu laikā no rīkojuma saņemšanas vai tādā pašā termiņā iesniegt pārsūdzību tiesā, kas izdevusi rīkojumu. Elektroniskais maksājuma rīkojums, kas nav pārsūdzēts, ir galīgais spriedums. Ja kāds no atbildētājiem noteiktajā termiņā iesniedz pārsūdzību, elektroniskais maksājuma rīkojums tiek pilnībā atcelts, un tiesa norīko tiesas sēdi.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Elektronisku prasības pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.

Iesniedzot prasību pa e-pastu ar apstiprinātu elektronisko parakstu, prasītāji var izmantot ePodatelna tīmekļa vietni http://epodatelna.justice.cz/ (lai gan tā ir pieejama tikai čehu valodā). Prasības pieteikumus var nosūtīt arī uz attiecīgā tiesas reģistra e-pasta adresi. Reģistra e-pasta adreses ir atrodamas tīmekļa vietnē https://justice.cz/soudy.

Ja prasības tiek iesniegtas tiesas datu kastītē, konkrētas tiesas datu kastītes identifikators ir atrodams valsts pārvaldes portāla sarakstā ar vienībām, kurām ir datu kastītes (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds)— sadaļā “Centrālās pārvaldes iestādes”, vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē https://www.justice.cz/ pie konkrētās tiesas kontaktinformācijas.

Prasības pieteikumus var iesniegt arī tieši, aizpildot elektronisko veidlapu tīmekļa lietojumprogrammā https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage — sk. sadaļu “Prasību iesniegšana tiesā”.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Parasti visas darbības var izpildīt jebkurā formātā, ja vien atsevišķām darbībām tiesību aktos nav noteikts īpašs formāts. Galvenokārt, lai iesniegtu dokumentus, tiem jābūt saprotamiem un konkrētiem.

Izmantojot noteiktas elektroniskās procedūras, prasītājus var ierobežot ar tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz dažādiem saziņas līdzekļiem. Piemēram, izmantojot ePodatelna portālu http://epodatelna.justice.cz/ (sk. 2., 3. un 6. jautājumu), visu pielikumu maksimālais izmērs ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie dokumentu formāti ir pdf, rtf, xls, doc un txt. Tādā pašā veidā paziņojumu izmērs ziņojumos, ko nosūta uz datu kastīti ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie formāti datu ziņojumiem, kas tiek sūtīti datu kastītēm, ir pdf, PDF/A, xml (ja tas atbilst publiski pieejamai XSD shēmai, ko publicējis datu ziņu saņēmējs), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg / jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, sshp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn un gml/gfs/xsd. Iesniegumiem, kas iesūtīti uz e-pasta adresi, jābūt HTML formātā, PLAIN TEXT formātā ar kodētu tekstu — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode vai UTF-8. E-pasta izmērs, ieskaitot pielikumus, ir ierobežots līdz 5 MB. Atbalstītās operētājsistēmas ir: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP un Windows Vista (ir identificēta problēma ar Windows Vista noteiktiem kvalificētu elektronisko sertifikātu HW repozitorijiem (piemēram, viedkaršu lasītājs SCR3320); elektroniskus iesniegumus pašlaik nevar parakstīt vai nosūtīt, izmantojot šo lasītāju. Iesniegumu var parakstīt un nosūtīt, ja pfx fails (p12) ir norādīts Java Applet un ir ievadīta privātas atslēgas parole). Prasītājs, kurš vēlas izmantot ePodatelna portālu vai datu kastīti, var izmantot tīmekļa vietnē atrodamos norādījumus un lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tiesas un tiesu izpildītāji rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē datu aizsardzību (jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR)), un citiem attiecīgiem tiesību aktiem.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Lai iesniegtu prasības pieteikumu parastā civilprocesā, var izmantot četras dažādas elektroniskās procedūras.

Pirmkārt, prasības pieteikumu var iesniegt pa elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu. Sertificēts elektroniskais paraksts ir definēts Likuma Nr. 227/2000 par elektroniskajiem parakstiem 11. pantā; tas ir: a) garantēts paraksts, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, ko izdevis Čehijas akreditēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un kas satur informāciju, kas ļauj nepārprotami identificēt parakstītāju (Čehijas Republikas akreditēto pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams Čehijas Republikas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) vai b) garantēts elektroniskais paraksts, kas pamatots ar kvalificētu sertifikātu, ko izdevis sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ārpus Čehijas Republikas teritorijas, ja kvalificētais sertifikāts ir izsniegts kā daļa no pakalpojuma, kas iekļauts uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sarakstā kā pakalpojums, kuru sertificēto pakalpojumu sniedzējs ir akreditēts sniegt, vai kā pakalpojums, kura nodrošināšana ir uzraudzīta saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajam iesniegumam. Prasītājam, kas vēlas iesniegt prasības pieteikumu šādā veidā, jāizmanto ePodatelna tīmekļa vietne http://epodatelna.justice.cz/. Prasības pieteikumus var nosūtīt arī uz attiecīgā tiesas reģistra e-pasta adresi. Reģistra e-pasta adreses var atrast https://justice.cz/soudy pie tiesu kontaktinformācijas.

Otrkārt, var izmantot datu kastītes. Tie ir īpaši elektroniski repozitoriji aktu nosūtīšanai valsts iestādēm Čehijas Republikā un to izpildei. Datu kastītes galvenokārt reglamentē Likums Nr. 300/2008 par elektroniskām darbībām un dokumentu atļautu konvertāciju. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajam iesniegumam. Sīkāka informācija par datu kastīšu sistēmu atrodama tīmekļa vietnē http://www.datoveschranky.info/, un lietotāju piekļuve kontam tiek nodrošināta izmantojot tīmekļa vietni https://www.mojedatovaschranka.cz/. Visām tiesām ir datu kastītes. Konkrētas tiesas datu kastītes identifikators ir atrodams valsts pārvaldes portāla sarakstā ar vienībām, kurām ir datu kastītes (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds)— sadaļā “Centrālās pārvaldes iestādes”, vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē https://www.justice.cz/ pie konkrētās tiesas kontaktinformācijas.

Treškārt, prasības pieteikumu var iesniegt arī, izmantojot parastu e-pastu bez sertificēta paraksta. Tomēr, ka pieteikums iesniegts šādi, trīs dienu laikā ir jāiesniedz identisks teksts standarta rakstveida formātā vai, izmantojot iepriekš aprakstītās metodēs, pretējā gadījumā tiesa to neņems vērā (Civilprocesa kodeksa 42. pants).

Ceturtkārt, prasības pieteikumu un tā pielikumus tiesās var iesniegt elektroniski, tieši aizpildot elektronisko veidlapu, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Ir pieejama tiešsaistes rokasgrāmata par prasības pieteikumu izveidi – sk. “Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā”. Rokasgrāmata par prasību pieteikumiem tiešsaistē ļauj prasītājiem aizpildīt atlasītās e-veidlapas un sagatavot pieteikumus PDF formātā. Lai pareizi iesniegtu prasības pieteikumu tiesā, prasītājiem ir jābūt instalētiem Adobe Acrobat Reader un tiem jābūt “sertificētam elektroniskam parakstam”.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, par tiesvedību ir jāmaksā nodeva. Prasītājs var samaksāt nodevu, kas balstīta uz nodevu skalu, vai nu uz attiecīgās tiesas kontu, kas atrodas Čehijas Nacionālajā bankā, vai (ja summa nav lielāka par 5000 Čehijas kronu) — ar nodevas marku. Ja nodeva netiek samaksāta prasības iesniegšanas brīdī, tiesa nosaka termiņu, kādā prasītājam tā jāsamaksā, un informē viņu par nemaksāšanas sekām. Tiesvedība tiek apturēta, ja nodeva nav samaksāta noteiktajā termiņā.

Nodevas un maksāšanas metodes par procedūrām, kas ierosinātas, iesniedzot elektroniskus dokumentus, neatšķiras no nodevām un maksāšanas metodēm par procedūrām, kas ierosinātas standarta veidā. Izņēmums ir elektroniskā maksājuma rīkojuma procedūra, kurā tiesas nodeva ir nedaudz zemāka nekā parastajā civilprocesā.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā. Prasības pieteikumu, kas tika iesniegts internetā, var atsaukt tādā pašā veidā kā standarta veidā iesniegtu iesniegumu. Prasības pieteikumus var atsaukt elektroniski vai standarta veidā.

Prasītājs var atsaukt prasību pilnīgi vai daļēji, līdz brīdim, kamēr tiesas nolēmums ir kļuvis galīgs. Ja prasība tiek atsaukta, tiesa aptur tiesvedību pilnībā vai tiktāl, ciktāl prasība tiek atsaukta. Ja pieteikums uzsākt tiesvedību tiek atsaukts pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi nolēmumu lietā, bet nolēmums vēl nav galīgs, tiesa lemj par to, vai atsaukt arī lēmumu, ciktāl ir atsaukta prasība. Ja citas puses nepiekrīt pieteikuma atsaukšanai pamatota iemesla dēļ, tiesa lemj, ka pieteikuma atsaukums nav spēkā, izņemot dažus īpašus procesus. (Civilprocesa kodeksa 96. pants).

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājs var veikt saziņu, izmantojot internetu, bet tas nav obligāti.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Ja atbildētājs likumā noteiktajā termiņā iesniedz pārsūdzību par elektronisko maksājuma rīkojumu, tas tiek pilnībā atcelts, tiesa nosaka tiesas sēdi un tiesvedība turpinās parastajā kārtībā, t. i., standarta pirmās instances civillietu tiesvedībā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs nepārsūdz elektronisko maksājuma rīkojumu noteiktajā termiņā, elektroniskais maksājuma rīkojums kļūst par galīgo spriedumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Dokumentus tiesai var iesniegt elektroniski jebkura veida tiesvedībai. Tehniskie aspekti ir izklāstīti atbildē uz 4. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Tiesas izsniedz dokumentus to vienību datu kastītēm, kuras tās ir izveidojušas. Plašāku informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesas var arī izsniegt dokumentus un spriedumus pa elektronisko pastu ar sertificētu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir norādījis tiesai, ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas dokumentu izsniegšanai šādā veidā, un ir norādījis akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uztur to, vai ir iesniedzis pats savu derīgu kvalificētu sertifikātu. Informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatīt mūsu atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšana būtu spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesu nolēmumi tiek izsniegti to vienību datu kastītēs, kuras tādas ir izveidojušas. Informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesas nolēmumus var arī izsniegt pa elektronisko pastu ar sertificētu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir norādījis tiesai, ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas dokumentu izsniegšanai šādā veidā, un ir norādījis akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uztur to, vai ir iesniedzis pats savu derīgu kvalificētu sertifikātu. Informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatīt mūsu atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšana būtu spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, pārsūdzību var iesniegt elektroniski, tāpat kā prasību. Skatīt 6. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izpildes procedūras var ierosināt elektroniski, tāpat kā prasību.

Ja prasītājs izvēlas veikt maksājumus ar tiesu izpildītāju, pēc analoģijas piemēro atbildi uz 6. jautājumu. Tiesu izpildītāju sarakstu un to e-pasta adreses, un datu kastīšu identifikatorus var atrast tīmekļa vietnē http://www.ekcr.cz/.

Tiesu nolēmumu izpildes gadījumā, lūdzu, skatiet mūsu atbildi uz 6. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Čehijas tiesu biroji parasti sazinās ar pusēm un to likumīgiem pārstāvjiem pa elektronisko pastu vai telefonu, lai apstrādātu pieprasījumus par viņu lietu statusu.

Pamatinformācija par tiesvedības gaitas notikumiem (bez personas datiem), ir pieejama arī tiešsaistē InfoSoud tīmekļa vietnē: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (pieejama tikai čehu valodā). Informācija par gaidāmajām tiesvedībām ir pieejama InfoJednání tīmekļa vietnē: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Lai piekļūtu sistēmai, jāievada tiesas nosaukums un lietas numurs.

Lapa atjaunināta: 19/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.