Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas čehu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Čehijas Republikā jebkuru prasības pieteikumu var iesniegt elektroniski.

Prasības pieteikumus var iesniegt: a) izmantojot elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu, vai b) izmantojot datu kastītes, t.i., īpašu elektronisku repozitoriju, kas paredzēts valsts iestāžu tiesību aktu īstenošanai un piegādei vis-a-vis. Šīs procedūras ir līdzvērtīgas standarta rakstiskajam formātam. Pieprasījumu var iesniegt arī parastā elektroniskā pasta veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, taču tādā gadījumā trīs dienu laikā jāiesniedz pieteikums, iesniedzot identisku tekstu rakstveidā vai izmantojot metodes, kas aprakstītas a) un b) iepriekš. Sīkāka informācija par visām šīm procedūrām ir sniegta atbildē uz 6. jautājumu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasības pieteikumu var iesniegt elektroniski jebkurā lietā. Elektronisko maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai elektroniski.

Elektroniskā maksājuma rīkojuma procedūra ir īpaša, saīsināta procedūra. Prasītājs iesniedz prasību, izmantojot elektronisko veidlapu, kuru aizpilda ePodatelna tīmekļa vietnē http://epodatelna.justice.cz/ un paraksta, izmantojot sertificētu elektronisko parakstu. Prasītājs var pieprasīt summu līdz 1 miljonam Čehijas kronu, un elektroniskā maksājuma rīkojuma izsniegšanas nosacījumi ietver pareizu veidlapas aizpildīšanu un tiesas nodevas samaksu. Ja tiek izpildīti visi nosacījumi, tiesa var izsniegt elektronisko maksājuma rīkojumu. Tajā tā uzdod atbildētājam samaksāt prasību un tiesāšanās izdevumus 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas vai iesniegt apelāciju tiesā, kas to izdevusi. Elektroniskais maksājuma rīkojums, kas nav pārsūdzēts, ir galīgais spriedums. Ja kāds no apsūdzētajiem noteiktajā laikā iesniedz apelācijas sūdzību, elektroniskais maksājuma rīkojums tiek pilnībā atcelts, un tiesa pasludina tiesas sēdi.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Elektronisku prasības pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.

Ja prasības pieteikums ir iesniegts pa elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu, var izmantot ePodatelna tīmekļa vietni http://epodatelna.justice.cz/(lai gan tā ir pieejama tikai čehu valodā). Pieprasījumu var iesniegt arī atbilstošā tiesas reģistra e-pasta adresē. Reģistra e-pasta adresi var atrast http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Ja prasības pieteikums ir izsniegts tiesas datu kastītē, attiecīgās tiesas datu kastītes identifikatorus var atrast valsts pārvaldes portālā, datu kastītes turētāju sarakstā (http://seznam.gov.cz/) — sadaļā “Valsts pārvaldes iestādes” vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē https://www.justice.cz/ sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Parasti darījumus var izpildīt jebkurā formātā, ja vien konkrētiem tiesību aktiem nav noteikts īpašs formāts. Ir svarīgi, lai pieteikumi būtu saprotami un skaidri.

Izmantojot noteiktas elektroniskās procedūras, prasītājus var ierobežot ar tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz dažādiem saziņas līdzekļiem. Piemēram, izmantojot ePodatelna portālu http://epodatelna.justice.cz/ (sk. 2., 3. un 6. jautājumu), visu pielikumu maksimālais izmērs ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie dokumentu formāti ir pdf, rtf, xls, doc un txt. Tādā pašā veidā paziņojumu izmērs ziņojumos uz datu kastīti ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie formāti datu ziņojumiem, kas tiek sūtīti datu kastītēm, ir pdf, PDF/A, xml (ja tas atbilst publiski pieejamai XSD shēmai, ko publicējis datu ziņu saņēmējs), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg / jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, sshp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn un gml/gfs/xsd. Iesniegumiem, kas iesūtīti uz e-pasta adresi, jābūt HTML formātā, VIENKĀRŠS TEKSTS ar kodētu tekstu kodēts teksts — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), unikods vai UTF-8. E-pasta izmērs, ieskaitot pielikumus, ir ierobežots līdz 5 MB. Atbalstītās operētājsistēmas ietver: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (Windows Vista gadījumā ir konstatēta problēma ar noteiktu kvalificētu elektronisko sertifikātu HW uzglabāšanu (piemēram, viedkartes lasītājs SCR3320), pašlaik elektronisko iesniegumu nevar parakstīt vai nosūtīt, izmantojot šo lasītāju — pieteikumu var parakstīt un nosūtīt, ja Java aplikācijā ir norādīts pfx fails (12. lpp.) un tiek ievadīta privātā atslēga). Prasītājs, kurš nolemj izmantot ePodatelna portālu vai datu kastīti, var izmantot norādījumus un lietotāja rokasgrāmatu attiecīgajās tīmekļa vietnēs, lai iegūtu informāciju.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tiesas un tiesu izpildītāji rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību (jo īpaši ar Likumu Nr. 101/2000 Coll., par personas datu aizsardzību) un citiem atbilstošiem tiesību aktiem.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Lai iesniegtu prasības pieteikumu parastā civilprocesā, var izmantot trīs dažādas elektroniskās procedūras:

Pirmkārt, prasības pieteikumu var iesniegt pa elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu. Sertificēts elektroniskais paraksts ir definēts Likuma Nr. 227/2000 Coll., 11. pantā par elektroniskajiem parakstiem; tas ir: a) garantēts paraksts, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, ko izdevis Čehijas akreditēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un kas satur informāciju, kas ļauj nepārprotami identificēt parakstītāju (Čehijas Republikas akreditēto pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams Čehijas Republikas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) vai b) garantēts elektroniskais paraksts, kas pamatots ar kvalificētu sertifikātu, ko izdevis sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ārpus Čehijas Republikas teritorijas, ja kvalificētais sertifikāts tiek izsniegts kā daļa no pakalpojumiem, kas iekļauti uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sarakstā kā pakalpojums, kuru sertificēto pakalpojumu sniedzējs ir akreditēts sniegt, vai kā pakalpojumus, kuru nodrošināšana ir uzraudzīta saskaņā ar attiecīgo ES regulu. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajai veidlapai. Prasītājam, kas vēlas veikt iesniegšanu šādā veidā, jāizmanto ePodatelna tīmekļa vietne http://epodatelna.justice.cz/. Prasību var arī nosūtīt uz atbilstošā tiesas reģistra e-pasta adresi. Reģistra e-pasta adreses var atrast http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

Otrkārt, var izmantot datu kastīti, kas ir īpaša elektroniska krātuve, kas paredzēta tiesību aktu izpildei un īstenošanai Čehijas Republikas valsts iestādē. Datu kastītes galvenokārt reglamentē Likums Nr. 300/2008 Coll, par elektroniskajiem aktiem un apstiprinātu dokumentu konversāciju. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajai veidlapai. Sīkāka informācija par datu kastīšu sistēmu atrodama tīmekļa vietnē http://www.datoveschranky.info/, un lietotāja piekļuve kontam tiek nodrošināta izmantojot tīmekļa vietni https://www.mojedatovaschranka.cz/. Visas tiesas ir aprīkotas ar datu kastītēm. Attiecīgās tiesas datu kastītes identifikatorus var atrast valsts pārvaldes portālā, datu kastītes turētāju sarakstā (http://seznam.gov.cz/) — sadaļā “Valsts pārvaldes iestādes” vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē https://www.justice.cz/ sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

Treškārt, prasību var iesniegt arī, izmantojot vienkāršu elektronisko pastu bez pārbaudīta paraksta. Tomēr šāda veida iesniegšana jāizlabo trīs dienu laikā, iesniedzot identisku tekstu standarta rakstveida formātā vai, izmantojot iepriekš aprakstītās metodēs, pretējā gadījumā tiesa to neņems vērā (Civilprocesa kodeksa 42. pants).

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, par tiesvedību ir jāmaksā nodeva. Prasītājs var samaksāt nodevu, kas balstīta uz nomaksas skalu, vai nu uz attiecīgās tiesas kontu, kas atrodas Čehijas Nacionālajā bankā, vai — ja tā nav lielāka par 5 000 Čehijas kronu — ar fiskālu zīmogu. Ja nodeva netiek samaksāta, kad prasība tiek iesniegta, tiesa prasītājam lūdz to samaksāt, nosakot konkrētu termiņu, un informē par nesamaksāšanas sekām. Beidzoties termiņam, tiesvedība tiek apturēta.

Maksas un maksājuma metode attiecībā uz tiesvedību, kas ierosināta ar elektronisko iesniegumu, neatšķiras no standarta veidā uzsākto tiesvedības maksājumu metodes. Izņēmums ir elektroniskās maksājuma rīkojuma procedūra, kurā tiesas nodeva ir nedaudz zemāka nekā parastajā civilprocesā.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā. Iesniegumu, kas tika veikts internetā, var atsaukt tādā pašā veidā kā standarta veidā iesniegtu iesniegumu. Atteikšanos var veikt elektroniski vai standarta veidā.

Attiecībā uz prasību prasītājs var atsaukt to pilnīgi vai daļēji, līdz brīdim, kamēr tiesas nolēmums nav kļuvis galīgs. Ja pieteikums tiek atsaukts, tiesa aptur tiesvedību pilnīgi vai pieteikuma par atsaukšanu ietvaros. Ja pieteikums par lietas ierosināšanu tiek atsaukts pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu lietā, bet nolēmums vēl nav galīgs, tiesa pieteikuma atsaukšanas ietvaros lemj arī par lēmuma atcelšanu. Ja citas puses nepiekrīt pieteikuma atsaukšanai pamatota iemesla dēļ, tiesa nolemj, ka pieteikuma atsaukums nav spēkā, izņemot dažus konkrētus procesus. (Civilprocesa kodeksa 96. pants).

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājs var veikt saziņu, izmantojot internetu, bet tas nav obligāti.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Ja atbildētājs atbild uz elektronisko maksājuma rīkojumu noteiktajā termiņā, elektroniskais maksājuma rīkojums tiek pilnībā atcelts, tiesa izdod rīkojumu par tiesas sēdi, un tiesvedība notiek parastā veidā, t.i., standarta civilprasība pirmajā instancē.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs neatbild uz elektronisko maksājuma rīkojumu noteiktajā termiņā, elektroniskais maksājuma rīkojums kļūst par galīgo spriedumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Tiesas dokumenti var tikt nodoti elektroniskā formā jebkura veida tiesvedībai. Tehniskā informācija ir izklāstīta atbildē uz 4. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Tiesu veic dokumentu izsniegšanu uz to personu datu kastītēm, kuras tādas ir izveidojušas. Plašāku informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesa var arī izsniegt dokumentus un spriedumus pa elektronisko pastu ar apstiprinātu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir iesniedzis tiesai, ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas materiālu izsniegšanai šādā veidā, un ar nosacījumu, ka tas identificēja akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uzrāda to, vai ir iesniedzis derīgu kvalificētu sertifikātu. Plašāku informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatiet atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšanas stātos spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesu nolēmumi tiek iesniegti to personu datu kastēs, kuras tādas ir izveidojušas. Plašāku informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesu nolēmumus var arī izsniegt pa elektronisko pastu ar apstiprinātu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir iesniedzis, - ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas materiālu izsniegšanai šādā veidā, un ar nosacījumu, ka tas identificēja akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uzrāda to, vai ir iesniedzis derīgu kvalificētu sertifikātu. Plašāku informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatiet atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšana stātos spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, pārsūdzību var iesniegt elektroniski, tāpat kā prasību. Skatīt 6. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izpildes procedūras var ierosināt elektroniski, tāpat kā prasību.

Ja prasītājs izvēlas veikt maksājumus ar tiesu izpildītāju, skatīt atbildi uz 6. jautājumu, piemēro mutatis mutandis. Tiesu izpildītāju sarakstu un to e-pasta adreses, un datu kastīšu identifikatorus var atrast tīmekļa vietnē http://www.ekcr.cz/.

Tiesu izpildes gadījumā var atsaukties uz atbildi uz 6. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Čehijas tiesu biroji parasti sazinās ar pusēm un to likumīgiem pārstāvjiem pa elektronisko pastu vai telefonu, lai apstrādātu pieprasījumus par viņu lietu statusu.

Pamatinformācija par lietām, kas radušās procesa laikā (bez personas datiem), ir pieejamas arī tiešsaistē InfoSoud tīmekļa vietnē: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (pieejama tikai čehu valodā). Informācija par gaidāmajām tiesvedībām ir pieejama InfoJednání tīmekļa vietnē: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Lai piekļūtu sistēmai, jāievada tiesas nosaukums un lietas numurs.

Lapa atjaunināta: 25/03/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.