Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, ir iespējams uzsākt tiesas procesu internetā, izmantojot vai nu sistēmu naudas prasība tiešsaistē (NPT), vai īpašumtiesību prasība tiešsaistē (ĪPT). Abas sistēmas atbalsta palīdzības dienests, kas var sniegt palīdzību (lai gan tās nav juridiskas konsultācijas). Ar palīdzības dienestu var sazināties, zvanot uz numuru 0845 601 5935 (zvanītājiem Apvienotajā Karalistē) un +44 1604 619 402 (zvanītājiem no citām valstīm).

Papildu prasības dažādās starptautisko strīdu izšķiršanas centra (Rolls Building) jurisdikcijās Londonā (Augstās tiesas Kancelejas departaments, Tirdzniecības, tehnoloģiju un būvniecības tiesa, Komerctiesa un Admiralitātes tiesa) var iesniegt un lietas pārvaldīt elektroniski, izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

NPT sistēma ir pieejama apgabaltiesām prasībām par noteiktu naudas summu, kas nepārsniedz 100 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 125 000 euro), ietverot tiesas nodevas un advokātu izmaksas. Prasībai vajadzētu būt vērstai pret ne vairāk kā diviem cilvēkiem, un tās personas vai personu adresēm, pret kurām tiek celta prasība , jābūt Anglijā un Velsā. Arī prasītāja piegādes adresei jābūt Anglijā un Velsā.

ĪPT sistēmu var izmantot, lai iesniegtu prasību par zemes (tostarp ēku vai ēku daļu) īpašumtiesību atgūšanu. Tas ietver īpašumtiesību prasību attiecībā uz dzīvojamo īpašumu, ko saimnieks izvirza īrniekam, vienīgi pamatojoties uz nokavētu īres maksu (bet ne pieprasījumu par nomas tiesību zaudēšanu); vai hipotēkas devējs hipotēkas ņēmējam, vienīgi pamatojoties uz nokavētām summām, kas jāmaksā saskaņā ar hipotēku. Tas neietver prasību par jebkuru citu tiesiskās aizsardzības līdzekli, izņemot nokavētas īres naudas vai naudas, kas pienākas saskaņā ar hipotēku, samaksu, procentiem un izmaksām. Tāpat kā NPT gadījumā visiem atbildētājiem jābūt piegādes adresei Anglijā un Velsā, un arī kreditoram jābūt adresei Anglijā vai Velsā, kur var piegādāt dokumentus. Prasītājam arī jāspēj uzrādīt atgūstamās mantas pasta indekss, un tam jābūt e-pasta adresei.

Gan NPT, gan ĪPT gadījumā kreditoriem jābūt vismaz 18 gadus veciem, bez rīcībspējas ierobežojumiem, viņi nedrīkst saņemt juridisko palīdzību 1988. gada Likuma par juridisko palīdzību izpratnē un viņi nedrīkst būt apzināti prāvnieki (proti, personas, kurām Augstās tiesas tiesnesis ir aizliedzis sākt tiesvedību Anglijas un Velsas apgabaltiesā bez atļaujas). Prasības nevar celt pret valdību vai karaļnamu.

Šāda veida prasības nav jāuzsāk internetā.

CE dokumentu iesniegšanas shēma ir pieejama visām prasībām (izņemot tās, kas saistītas ar pieteikumu par nodevas samazināšanu), kuras pretējā gadījumā tiktu izsniegtas ar Rolls Buildingpalīdzību; lietās , kas nav ierosinātas, izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu, var izmantot vienu no šīm sistēmām.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Gan NPT, gan ĪPT sistēma ir pieejamas visu laiku. Ja prasība ir saņemta līdz plkst. 9.00 dienā, kad tiesa ir atvērta, pieprasījums tiks apstrādāts tajā dienā. Ja tā ir saņemta pēc plkst. 9.00, tā tiks apstrādāta nākamajā dienā, kad tiesa būs atvērta. Parasti prasību izdrukā un nosūta atbildētājam tās apstrādes dienā.

Arī CE dokumentu iesniegšanas shēma ir pieejama 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā, izņemot, kad tiek veikta regulārā apkope.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Gan NPT, gan ĪPT gadījumā prasītājam tiks lūgts aizpildīt vairākus logus. Katrā logā jāsniedz konkrēta nepieciešamā informācija — piemēram, kreditora pilns vārds, uzvārds un adrese, atbildētāja vai atbildētāju vārds un adrese, pieprasītā naudas summa un sīkāka informācija par prasību.

NPT un ĪPT sistēma automātiski saglabās informāciju, tiklīdz tā būs norādīta logā. Ja logs ir aizpildīts tikai daļēji, kreditors var saglabāt šo informāciju, izvēloties saglabāšanas opciju, kas pieejama katra loga augšā un apakšā. NPT gadījumā šī informācija tiek glabāta 28 dienas, lai kreditoram būtu pietiekami daudz laika visas nepieciešamās papildu informācijas apkopošanai. ĪPT gadījumā prasības projekts tiek glabāts nenoteiktu laiku, līdz prasība tiek iesniegta un/vai lietotājs to izdzēš.

Sākotnējā informācija par pusēm un to advokātiem tiek iesniegta tiešsaistes formā. CE dokumentu iesniegšanas shēma ļauj pusei augšupielādēt dokumentus tā, it kā to darītu klātienē; vienīgais ierobežojums ir lielums — ja dokuments ir pārāk liels, tas būs jāiesniedz pa daļām.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Drošība ir ārkārtīgi svarīga gan NPT, gan ĪPT sistēmā. Tā kā daļa informācijas, kuru sniedz kreditors, var būt sensitīva, drošību garantē ar unikālu lietotāja ID un parolēm. Vietnei ir arī drošības aizsardzība, un tā šifrē datus, kas tiek pārsūtīti internetā. Tomēr pusēm jāņem vērā, ka visas nosūtītās vai saņemtās e-pasta vēstules nevar uzskatīt par drošām.

Kreditoriem jāreģistrējas NPT un ĪPT sistēmā, lai viņi varētu iesniegt prasības tiešsaistē. Pēc reģistrēšanās viņiem tiek lūgts izvēlēties lietotāja ID un paroli. Gan ID, gan parolē jābūt ne mazāk kā 8 un ne vairāk kā 12 rakstzīmēm, un tām jābūt burtu un ciparu kombinācijai.

NPT un ĪPT sistēmā kreditoram arī jāizvēlas drošības jautājums un reģistrējoties jāsniedz atbilde uz to. Tas vajadzīgs gadījumam, ja kreditors aizmirst savu paroli. Sistēma nosūtīs paroli pa e-pastu, ja uz drošības jautājumu būs atbildēts pareizi. Ja ir aizmirsts lietotāja ID, tas nav atgūstams.

CE dokumentu iesniegšanas shēma ir droša metode informācijas pārsūtīšanai starp tiesām, pusēm un to bankām.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektroniskais paraksts nav nepieciešams, taču tiek piemērota pieteikšanās procedūra, kas aprakstīta atbildē uz 5. jautājumu Pieteikuma iesniegšanas laiks, kā tas paskaidrots atbildē uz 3. jautājumu, ir noteicošais, lai konstatētu dienu, kurā prasības pieteikums tiks apstrādāts.

Tā kā CE iesniegšana ir dokumentu iesniegšanas metode, nav nepieciešams elektroniskais paraksts. Iesniegšanas laiks ir vai nu attiecīgās nodevas samaksas laiks, vai datums un laiks, kā norādīts attiecīgajos noteikumos.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiešsaistē iesniegtām prasībām piemēro zemāku nodevu nekā tām, kas tiek iesniegtas manuāli, jo apstrādei ir nepieciešami mazāki tiesas darbinieku resursi. Gan NPT, gan ĪPT gadījumā tiesas nodevas jāmaksā ar kredītkarti vai debetkarti, un ĪPT gadījumā organizācijas un juristi var maksāt ar tiešo debetu. Tie, kuriem ir tiesības pieprasīt nodevas samazināšanu, nevar izmantot NPT vai ĪPT. Ja tiek pieprasīta nodevas samazināšana, pieteikumā būtu jāpievieno pierādījumi, kas būtu jāpārbauda tiesas darbiniekam. Šā iemesla dēļ pieteikumi nodevas samazināšanai nav pieejami tiešsaistē. Pretendentiem, kuri uzskata, ka viņiem ir tiesības uz nodevas samazināšanu, ir jāsazinās ar vietējo tiesu un kopā ar pieteikumu manuāli jāiesniedz prasība.

Nodevas, kas jāmaksā, ir tādas pašas kā gadījumā, ja lieta tiktu iesniegta klātienē, un tās var samaksāt, izmantojot kredītkarti vai kontu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

NPT un ĪPT gadījumā prasības un pieprasījumus var izdzēst, pirms tie ir iesniegti, taču pēc iesniegšanas tos nevar izdzēst. Ir iespējams atcelt tiesvedību, kas pieprasīta, izmantojot NPT vai ĪPT sistēmu, tiklīdz tā ir sākta, tāpat kā neelektronisku procedūru gadījumā. Tiesas nodevas nevar atmaksāt, ja atcelšanas pieprasījums ir iesniegts pēc tiesvedības sākuma.

Izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu, lietu var atsaukt tāpat, kā tas tiktu darīts, iesniedzot dokumentus klātienē.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Ja prasība ir iesniegta, izmantojot NPT vai ĪPT sistēmu, atbildētājs var atbildēt elektroniski, izmantojot pieteikšanās paroli, kas norādīta prasības veidlapas priekšpusē. Nav obligāti jāatbild, izmantojot internetu.

Ja nav nekādu īpašu noteikumu, lietu, kas sākta CE dokumentu iesniegšanas shēmā turpinās izskatīt CE dokumentu iesniegšanas shēmā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Atbildētājs var atbildēt tiešsaistē uz prasību, kas iesniegta, izmantojot NPT sistēmu, piecos veidos. Viņš/viņa var:

 • apmaksāt prasību pilnībā;
 • pilnībā atzīt;
 • daļēji atzīt;
 • iesniegt piegādes apstiprinājumu;
 • apstrīdēt prasību;
 • iesniegt pretprasību pret prasītāju.

Ja atbildētājs apstrīd prasību , lieta tiek nodota atbildētāja vietējai tiesai. Ja tiek celta pretprasība, lieta tiek nodota attiecīgajai tiesai. Abos gadījumos lieta turpināsies neelektroniskā formātā.

Ja atbildētājs daļēji atzīst prasību, kreditoram tiks jautāts, vai viņš/viņa vēlas pieņemt šo atzīšanu. Ja tā tiek pieņemta, prasītājs var lūgt tiesu taisīt spriedumu pret atbildētāju un nosūtīt maksājuma rīkojumu. Ja tā netiek pieņemta, lieta turpināsies kā apstrīdēta lieta.

Ja atbildētājs atbild uz īpašumtiesību prasību, tā kopija tiek izsniegta prasītājam un iekļauta tiesas dokumentos sākotnējai lietas par īpašumtiesībām izskatīšanai. ĪPT sistēmā atbildētāji var aizpildīt atbildes veidlapu, kas ir paziņojums par līdzekļiem un kas nepieciešama pirms tiesas sēdes par īpašumtiesībām.

Ja lieta ir ierosināta, izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu, atbildētājam ir tādas pašas iespējas kā atbildētājam lietā, kas ierosināta, neizmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs neatbild uz prasību, kreditors var pieprasīt aizmugurisku spriedumu tiešsaistē, izmantojot NPT sistēmu. Pieprasījumu var iesniegt, atlasot opciju “Sākt taisīt spriedumu”. Kreditoram tiek lūgts izlemt, vai viņš/viņa vēlas, lai atbildētājs apmaksātu prasību pa daļām vai vienā maksājumā. Ja kreditors sākotnējās prasības ietvaros ir pieprasījis procentus, viņam/viņai ir tiesības pieprasīt procentus no iesniegšanas dienas līdz sprieduma pieprasīšanas dienai. Tāpat kā prasību ierosināšanas gadījumā, ja sprieduma pieprasījums ir saņemts, izmantojot NPT sistēmu, līdz plkst. 9.00 dienā, kad tiesas ir atvērtas, tas tiks apstrādāts dienas beigās. Ja sprieduma pieprasījums ir saņemts pēc plkst. 9.00, tas tiks apstrādāts nākamajā dienā, kad tiesa būs atvērta, un, iespējams, neparādīsies NPT sistēmā līdz nākamajai dienai.

ĪPT sistēmu var izmantot, lai lūgtu tiesai noteikt īpašumtiesību iestāšanās datumu, ja atbildētājs nav ievērojis rīkojuma par īpašumtiesībām nosacījumus. Tomēr nepieciešamie pierādījumi jāiesniedz tieši tiesā, un tos nevar pievienot tiešsaistes pieteikumam.

Ja atbildētājs neiesaistīsies procesā lietā, kas ierosināta, izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu, iznākums būs tāds pats, kāds tas būtu lietā, kas ierosināta, neizmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

ĪPT sistēma ļauj prasītājiem iesniegt elektroniski šādus dokumentus:

 • vispārējā sarakste;
 • vispārējs pieteikums;
 • lietas izskatīšanas pārtraukšanas pieprasījums;
 • prasības atsaukums.

NPT gadījumā prasītāji var veikt elektroniski arī šādas darbības:

 • reģistrēt spriedumu, kas pilnīgi vai daļēji atzīts vai pieņemts aizmuguriski;
 • izdot izpildes orderi.

Prasītāji un atbildētāji var iesniegt e-pasta saraksti un jautājumus, izmantojot NPT un ĪPT sistēmu. Tomēr viņi nevar elektroniski iesniegt vispārēju saraksti vai pieteikumus.

CE dokumentu iesniegšanas shēma ļauj iesniegt visus dokumentus elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Spriedumus var izdot gan NPT, gan ĪPT gadījumā, tomēr tie ir jāpiegādā, izmantojot noteikumos paredzēto metodi.

Lietās, kas ierosinātas, izmantojot CE dokumentu iesniegšanas shēmu, par dokumentu izsniegšanu atbild nosūtītāja puse.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesnešiem nav iespējas nosūtīt lēmumus pusēm elektroniski.

CE dokumentu iesniegšanas shēma neietekmē spriedumu pasludināšanu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Apelāciju var iesniegt, izmantojot ĪPT sistēmu, pamatojoties uz vispārīgu pieteikumu, taču citos gadījumos apelāciju nevar iesniegt elektroniski, izmantojot ĪPT vai NPT sistēmu. Lēmumus nevar izsniegt ar interneta palīdzību.

Apelācijas lietās netiek izmantota CE dokumentu iesniegšanas shēma.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Ja kreditors pieprasa aizmugurisku spriedumu ar tūlītēju samaksu, izmantojot NPT sistēmu, viņš/viņa var pieprasīt izpildes orderi, tiklīdz NPT statuss parāda, ka spriedums ir pieņemts, un ja atbildētājs nav izpildījis sprieduma nosacījumus (neatkarīgi no tā, vai spriedums pieņemts aizmuguriski vai ir atzīts ). Par ordera izdošanu ir jāmaksā nodeva, ko kreditoram lūgs samaksāt, izmantojot vai nu debeta karti, vai kredītkarti. Šī tiesas nodeva tiek pieskaitīta parāda summai. Lai tiešsaistē pieprasītu orderi, kreditoram ir jāpiesakās sistēmā, izmantojot savu lietotāja ID un paroli, jāizvēlas prasījums un iespēja “izpildes orderis”.

Orderi jāizdod:

vai nu attiecībā uz atlikumu, kas pienākas saskaņā ar spriedumu,

vai arī, ja spriedums ir maksājams pa daļām, — minimālā summa ir 50 sterliņu mārciņu vai viena mēneša iemaksa, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka.

Pēc ordera izdošanas to elektroniski nosūta tiesu izpildītājiem atbildētāja vietējā tiesā. Tiesu izpildītāji veiks vairākus mēģinājumus atgūt kreditora naudu.

Citas piedziņas metodes — par kurām plaša informācija ir pieejama Anglijas un Velsas piedziņas faktu lapā — nav pieejamas, izmantojot NPT sistēmu.

ĪPT sistēmu var izmantot, lai iesniegtu tiesai pieprasījumu izdot īpašumtiesību orderi. Tas ir līdzeklis sprieduma vai rīkojuma par zemes īpašumtiesībām izpildei (kur “zeme” nozīmē gan ēkas, gan neapbūvētu zemi). Ja zemes iemītnieki labprātīgi to neatbrīvo, tiesu izpildītājam saskaņā ar orderi ir tiesības viņus izlikt. Ir jāsamaksā nodeva.

ĪPT sistēmu var izmantot arī, lai iesniegtu tiesā pieteikumu par kompensācijas ordera izsniegšanu. Kompensācijas orderis attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad tiesu izpildītājs ir veiksmīgi izpildījis īpašumtiesību orderi un iepriekšējais iemītnieks ir atguvis tiesības uz īpašumu. Tomēr, ja pieteikums paredz atsevišķas liecinieka liecības vai dokumentu iesniegšanu , pieteikumu nevar iesniegt tiešsaistē. Izmantojot ĪPT sistēmu, nevar pieprasīt citas piedziņas metodes.

CE dokumentu iesniegšanas shēma neparedz piedziņas noteikumus.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Puses var skatīt savas lietas statusu tiešsaistē un skatīt to lietu vēsturi, kuras tās ir ierosinājušas vai kuras ir ierosinātas pret tām.

Saskaņā ar civilprocesa noteikumiem CE dokumentu iesniegšanas shēmā meklēšanu var veikt, izmantojot šim nolūkam paredzēto termināli.

Saistītās saites

Naudas prasība tiešsaistē

Īpašumtiesību prasība tiešsaistē

Civilprocesa noteikumi

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 20/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.