Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tiesā prasību var celt, izmantojot e-dokumentācijas tiesvedības informācijas sistēmu (e-dokumentācijas sistēmu).

Sistēma ir pieejama https://etoimik.rik.ee/.

Video, kurā paskaidrots, kā izmantot e-dokumentācijas sistēmu, tiešsaistē ir pieejams https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

E-dokumentācijas sistēmu puses var izmantot civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī kriminālprocesā un likumpārkāpumu procesā. Attiecībā uz civilprocesu un administratīvo procesu, izmantojot sistēmu, ir iespējams celt prasību tiesā un iesniegt dokumentus un apelācijas sūdzības. Kriminālprocesa un likumpārkāpumu procesā ir iespējams iesniegt ierobežota skaitu dokumentu, kas attiecas uz esošajiem tiesas procesiem.

Paātrinātā maksājuma rīkojumu par parāda prasījumu un uzturlīdzekļu prasījumu var iesniegt tikai tīmeklī.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Jā, šāda iespēja ir pieejama visu laiku.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Lai ierosinātu tiesvedību, ir jāaizpilda paredzētās veidlapas, ievadot tekstu un datus. Tās ir atšķirīgas atbilstīgi procesa un lūgumraksta veidam, taču tām visām ir līdzīgs formāts, — Jums būs jāsniedz vispārīga informācija par lietu, ziņas par pusēm, lūgumrakstam pievienotie dokumenti un informācija par valsts nodevas samaksu.

Paātrinātā maksājuma rīkojuma par parāda prasījumu iesnieguma veidlapa ir detalizētāka, un viss iesniegums ir jāiesniedz metadatu veidā.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Lai sistēma atpazītu personu, kas pierakstās sistēmā, e-dokumentācijas sistēmā jāpierakstās, izmantojot ID karti vai mobilo ID. Portāls ir drošs. Pierakstoties portālā (ar ID karti vai mobilo ID), lietotājiem būs piekļuve vienīgi tiem procesiem un datiem, kas attiecas uz viņiem. Personas, kuras nav iesaistītas procesā, nevar piekļūt informācijai par citas personas procesu. Dati tiek pārsūtīti, izmantojot valsts informācijas sistēmas informācijas apmaiņas slāni X-Road. Tā ir tehniska un organizatoriska vide, kas ļauj tīmeklī veikt drošu datu apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Ja saskaņā ar tiesību aktiem noteikta veida dokumentiem ir jābūt parakstītiem, tie tiek parakstīti elektroniski, izmantojot ID karti. E-dokumentācijas sistēmā procesuālos dokumentus var iesniegt, izmantojot digitālo parakstu. Ja lieta ir nodota izskatīšanai tiesā, e-dokumentācijas sistēma automātiski saglabā datumu, kurā tiesvedība ir uzsākta. Persona, kas tiesai e-dokumentācijas sistēmā pārsūta dokumentu, ar ko tiek uzsākta tiesvedība, vai citu procesuālo dokumentu, e-pastā saņems automātisku apstiprinājumu, ka dokuments ir saņemts, kurā būs norādīts datums un laiks, kad tiesa dokumentu ir saņēmusi.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Valsts nodeva ir jāmaksā par tādu uzdevumu veikšanu, par kuriem saskaņā ar tiesību aktiem ir jāsamaksā valsts nodeva. Parasti valsts nodeva ir jāmaksā pirms pieprasījuma veikt uzdevumu. Valsts nodevu var samaksāt, izmantojot e-dokumentācijas sistēmā esošo bankas saiti, kā arī ārpus sistēmas — internetbankā vai bankas filiālē.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Prasītājs prasību var atsaukt līdz pat pirmstiesas procesa beigām, iesniedzot tiesā iesniegumu par prasības atsaukšanu. Ar atbildētāja piekrišanu prasību var atsaukt līdz pat brīdim, kad attiecībā uz prasību stājas spēkā tiesas lēmums. Pieteicējam par prasības atsaukšanu tiesai ir jāpaziņo rakstiski, vai arī tas ir jāieraksta protokolā. Iesniegumu var iesniegt arī e-dokumentācijas sistēmā.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Tāds pienākums, ka jāatbild būtu ar tīmekļa starpniecību, nav paredzēts. Atbildētājs var sniegt atbildi tīmeklī, elektroniski vai rakstiski.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Tiesas process, kas ierosināts tīmeklī, neatšķiras no tiesas procesa, kas ierosināts citādi. Veids, kā tiesas process noris, ir atkarīgs no turpmākām darbībām, ko veic iestāde, kura īsteno procesu, un tas var atšķirties atkarībā no procesa veida, kā arī atkarībā no prasījuma veida.

Ja paātrinātā maksājuma rīkojuma procesā parādnieks iesniedz iebildumus, tiesa vai nu turpinās izskatīt lietu, vai arī izbeigs procesu. Tas ir atkarīgs no prasītāja vēlmēm.

Civillietas var izskatīt rakstveida procesā, ja puses iesniedz atbilstošu iesniegumu, vai arī tiesa var lemt, ka lieta ir jāizskata mutiskā sēdē. Turpmākais process būs atkarīgs no lietas veida un atbildētāja iesniegtajiem iebildumiem.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja paātrinātajā maksājuma rīkojumu procesā parādnieks neatbild uz samaksas piedāvājumu, t. i., neiesniedz iebildumus, tiesa izdos maksājuma rīkojumu par atbilstošo summu. Rīkojums ir izpildāms nekavējoties, tāpēc tiesai ir jāpārliecinās, ka atbildētājs ir saņēmis maksājuma piedāvājumu.

Citos civilprocesos, ja tiesa atbildētājam ir noteikusi termiņu atbildes sniegšanai, taču atbildētājs to nav izdarījis, tiesa atsevišķos gadījumos pēc prasītāja pieprasījuma lēmumu var pieņemt aizmuguriski. Ja tiesa uzskata, ka tas nav iespējams, tā var noteikt jaunu termiņu, kura laikā atbildētājam ir jāsniedz atbilde, vai arī var nozīmēt tiesas sēdes datumu. Iesniegumu par aizmugurisku spriedumu var iesniegt kopā ar prasību. Tiesību aktos ir noteikti gadījumi, kad tiesa aizmuguriskus lēmumus nepieņems.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Iesniegumus un dokumentus tiesā var iesniegt elektroniski — e-pastā vai šim nolūkam paredzētajā informācijas sistēmā (e-dokumentācijas sistēmā).

E-dokumentācijas sistēmā var iesniegt visus dokumentus saistībā ar civilprocesiem un administratīvajiem procesiem, kā arī ierobežotu skaitu dokumentu saistībā ar krimināllietām un likumpārkāpumu procesiem. E-dokumentācijas sistēmā procesuālos dokumentus var iesniegt, izmantojot digitālo parakstu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Tiesas spriedumus, nolēmumus un uzaicinājumus ierasties tiesā var oficiāli nodot procesa dalībniekiem elektroniski — vai nu e-dokumentācijas sistēmā, vai arī nosūtot uz dalībnieku galveno e-pasta adresi vai citu e-pasta adresi, kas tiesai ir paziņota. Ja dokuments ir nosūtīts e-pastā, dokumenta saņēmējam tiesai ir jāapstiprina tā saņemšana, bet gadījumā, ja dokuments ir nodots e-dokumentācijas sistēmā, datums, kad atbildētājs dokumentu ir saņēmis un atvēris, tiek reģistrēts automātiski.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Civilprocesos un administratīvajos procesos tiesa lēmumu var izsniegt elektroniski, aizsargājot to ar tiesneša digitālo parakstu vai kādā citā tehniski drošā veidā.

Paātrinātajā maksājuma rīkojumu procesā visi tiesas dokumenti, tostarp lēmumi, tiek izveidoti automātiski informācijas sistēmā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

E-dokumentācijas sistēmā ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību un izsniegt attiecīgos lēmumus, kas pieņemti civilprocesos un administratīvajos procesos.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Tiesas procesu var ierosināt e-dokumentācijas sistēmā. E-dokumentācijas sistēmā ir iespējams meklēt Izpildes likuma 2. panta 1. punkta 1)-4) apakšpunktā minētos papildu dokumentus, pēc tam aizpildīt izpildes pieteikumu un vajadzības gadījumā pievienot papildu dokumentus. Prasītājam jāparaksta aizpildītais izpildes pieteikums ar digitālo parakstu. Pēc tam pieteikumu kopā ar izvēlēto papildu dokumentu un papildu dokumentiem nosūta uz tiesu izpildītāja e-pasta adresi.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Lietām tiešsaistē var sekot e-dokumentācijas sistēmā. Lai nodrošinātu identitātes pārbaudi, lietotājam ir jāpierakstās sistēmā, izmantojot ID karti vai mobilo ID lietotni. Civilprocesā un administratīvajā procesā pusēm ir iespējams aplūkot visus dokumentus, attiecībā uz kuriem nav noteikti personiskās piekļuves ierobežojumi un kuri sistēmā ir darīti pieejami.

Paātrinātajiem maksājuma rīkojumu procesiem e-dokumentācijas sistēmā var sekot pilnībā.

Attiecībā uz kriminālprocesiem un likumpārkāpuma procesiem e-dokumentācijas sistēmā var aplūkot tikai ierobežotu informācijas kopumu.

Saistītās saites

E-dokumentācijas sistēma

https://www.e-toimik.ee/

Jurist Aitab portāls — prasību iesniegšana tiesā

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Igaunijas tiesu sistēma

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Oficiālais Vēstnesis]

https://www.riigiteataja.ee

Lapa atjaunināta: 31/01/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.