Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Automātiska apstrāde ir pieejama, lai iesniegtu prasību pieteikumus neapstrīdētu prasījumu gadījumos, pieteikumus juridiskās palīdzības saņemšanai (un lai lūgtu iecelt aizstāvi vai valsts juridiskās palīdzības advokātu, un lai advokāti varētu lūgt no valsts maksu un izdevumu atlīdzināšanu) un pieteikumus par izpildes procedūru (privāto tiesību gadījumā — pieteikumus par parādu izpildi saskaņā ar apgabaltiesas (käräjäoikeus) lēmumu vai spriedumu).

Somijā nav tiesas procesu, kurus būtu iespējams veikt tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Pakalpojums ir pieejams visu laiku.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Korporācijām un organizācijām, kas bieži iesniedz prasību pieteikumus, ir pieejama XML veidlapa. Pilsoņiem un komersantiem ir pieejama atsevišķa elektroniska veidlapa tiešsaistē.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Somijas tiesu automātiskās apstrādes rīks ir aizsargāts ar šifrētu https failu pārsūtīšanas protokolu. Tiesās iesniegtie dati tiek glabāti drošā serverī, no kura ieinteresētās puses var lejupielādēt savus dokumentus.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Lietotājiem ir jāpiesakās, lai viņi varētu lejupielādēt failus no drošā servera.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Par elektroniskajām procedūrām tiek iekasētas tādas pašas nodevas kā gadījumā, ja elektroniskie līdzekļi netiktu izmantoti. Apgabaltiesas iekasē samaksu no prasītājiem un atbildētājiem katras procedūras beigās. Nodevas apmērs ir atkarīgs no lietas būtības un procesa sarežģītības.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Izmantojot elektroniskās procedūras, piemērojami tie paši principi, kas iesniedzot prasības parastā veidā, neizmantojot elektroniskos līdzekļus.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājs var iesniegt iebildumus internetā, bet interneta izmantošana nav obligāta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Civillietās elektroniskais process neatšķiras no neelektroniskā procesa.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Civillietās elektroniskais process neatšķiras no neelektroniskā procesa.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā. Prasību pieteikumus, atbildes un citus tiesvedības dokumentus var nosūtīt tiesai arī e-pastā.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Dokumentus, kuru saņemšana nav jāapstiprina (piem., atbildes, uzaicinājumus ierasties tiesā uz pirmstiesas un galveno tiesas sēdi, tiesas kopsavilkumus), var nosūtīt ieinteresētajām pusēm e-pastā.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesas lēmumi var tikt nosūtīti ieinteresētajām pusēm elektroniski pēc pieprasījuma. Lai lejupielādētu tiesas lēmumus no tiešsaistes rīka, saņēmējam vai viņa pārstāvim tiešsaistes rīkā ir jāpiesakās.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzības pašlaik nav iespējams iesniegt elektroniski.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Pieteikumus par parāda piedziņu saistībā ar tiesas spriedumu var iesniegt elektroniski. Automātiska apstrāde ir pieejama saistībā ar privāttiesiska rakstura pieteikumiem par parādu piedziņu saskaņā ar apgabaltiesas lēmumu vai spriedumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā. Gadījumā, ja tiesas procesi ir uzsākti, izmantojot internetu, prasītāji var pārraudzīt savu lietu virzību, piesakoties tiešsaistes rīkā.

Lapa atjaunināta: 10/05/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.