Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Civilprocesā ir iespējams elektroniski iesniegt tiesai prasību vai pieteikumu kā elektronisku dokumentu. Šādai prasībai vai pieteikumam ir jābūt ar prasītāja kvalificētu elektronisko parakstu vai (vienkārši) ar prasītāja parakstu un iesniegtam, izmantojot drošus nosūtīšanas līdzekļus. Droši nosūtīšanas līdzekļi ir definēti Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung - ZPO) 130.a panta 4. punktā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Principā civilprocesā prasību vai pieteikumu var tiesai iesniegt elektroniski kā aprakstīts atbildē uz 1. jautājumu. Turklāt daži tiesu procesi var notikt pilnībā elektroniski. Kā piemēru var minēt reģistrācijas lietas un maksājuma rīkojuma procedūru (Mahnverfahren).

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Termiņi nav noteikti.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Elektroniskajam dokumentam ir jābūt apstrādājamam. Pārsūtīšanas un piemērotības pārstrādei ir noteikti E-tiesvedības rīkojumā (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tehniskie parametri ir noteikti E-tiesvedības rīkojumā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Prasībai vai pieteikumam, kas iesniegts kā elektronisks dokuments, ir jābūt ar prasītāja kvalificētu elektronisko parakstu vai (vienkārši) ar prasītāja parakstu un iesniegtai, izmantojot drošus nosūtīšanas līdzekļus (skatīt 1. jautājumu).

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Principā izmantoto saziņas tehnoloģiju veids neietekmē tiesas nodevu apmēru. Ir pieejamas dažādas apmaksas metodes: ar rēķinu, tiešu maksājumu un elektronisku pārskaitījumu. Papildu informācija ir pieejama pie federālās zemes tiesu iestādēm.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Tas ir iespējams: piemēro parastos noteikumus.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Neatkarīgi no veida, kādā ir iesniegta prasība, advokātiem, publiskajām iestādēm un juridiskajām personām, kuras ir publisko tiesību subjekti, parasti ir pienākums nosūtīt tiesai atbildi kā elektronisku dokumentu. Tiesvedības puses var tiesai iesniegt dokumentus arī elektroniskā formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Piemēro parastos noteikumus. Pašlaik nav atsevišķa elektroniska civilprocesa.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Piemēro parastos noteikumus. Pašlaik nav atsevišķa elektroniska civilprocesa.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Ievērojot konkrētus nosacījumus, dokumentus tiesai var nosūtīt elektroniskā formātā (skatīt 1. jautājumu).

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Tiesas dokumentus, it īpaši lēmumus, var izsniegt elektroniski, izmantojot drošus nosūtīšanas līdzekļus (Civilprocesa kodeksa 173. panta 1. punkts). Advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, iestādēm, korporācijām un institūcijām, kuras ir publisko tiesību subjekti, ir pienākums nodrošināt drošus nosūtīšanas līdzekļus. Jebkurai citai personai elektronisku dokumentu var izsniegt tikai tad, ja tā kā fiziska persona ir piekritusi šādai elektroniskā dokumenta izsniegšanai konkrētās tiesvedības nolūkos vai ja tā kā juridiska persona ir devusi vispārēju piekrišanu šādai elektroniskā dokumenta izsniegšanai (Civilprocesa kodeksa 173. panta 4. punkta pirmais un trešais teikums).

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, tiesas lēmumu var paziņot elektroniskā formātā, kā aprakstīts atbildē uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Piemēro iepriekš aprakstītos vispārējos noteikumus elektronisko dokumentu pārsūtīšanai un izsniegšanai (skatīt 1. un 13. jautājumu)

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Kā aprakstīts atbildē uz 1. jautājumu, elektroniskos līdzekļus var izmantot arī izpildes rīkojumu nosūtīšanai tiesu izpildītājiem un izpildes pieteikumu nosūtīšanai izpildes tiesām. Konkrētiem nosūtītājiem, it īpaši advokātiem un iestādēm, ir pat pienākums savus pieteikumus vai rīkojumus iesniegt elektroniski (Civilprocesa kodeksa 753. panta 5. punkts, 130.d pants). Pielikumi arī ir jāiesniedz elektroniski, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos noteikts, ka ir jāizsniedz dokumentu rakstiskas kopijas. Izpildu dokumenta kopija parasti ir jānosūta rakstiskā formā. Izņēmums ir gadījumi, kad izpildu dokuments ir izpildes lēmums, kam nav nepieciešams izpildes rīkojums, un prasība nepārsniedz 5000 EUR – tad izpildu dokumentu var nosūtīt elektroniski, ievērojot konkrētus nosacījumus. Tas, piemēram, attiecas uz elektronisku izpildes pieteikumu par naudas prasījuma pievienošanu un pārsūtīšanu (Civilprocesa kodeksa 829.a pants). Tāpat tas attiecas uz elektroniski iesniegta rīkojumu par naudas prasījuma izpildi (Civilprocesa kodeksa 754.a pants).

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Parasti tas nav iespējams. Dažos gadījumos informāciju par zemes reģistriem / reģistrācijas lietām un tiesas noteiktiem termiņiem civilprocesā var iegūt elektroniski.

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.