Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Principā tiesību normās tas ir atļauts. Tomēr praksē visās federālajās zemēs (Länder) un visu veidu tiesvedībās tas vēl nav iespējams. Tas, vai šāda iespēja ir atļauta, ir atkarīgs no tā, vai konkrētajā federālajā zemē ir spēkā attiecīgie noteikumi, un no tā, cik plaši tie tiek piemēroti. Vairāk informācijas var iegūt federālo zemju tiesu dienestos (Landesjustizverwaltungen).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tas, vai šāda iespēja ir atļauta, ir atkarīgs no tā, vai konkrētajā federālajā zemē ir spēkā attiecīgie noteikumi, un no tā, cik plaši tie tiek piemēroti. Vairāk informācijas var iegūt federālo zemju tiesu dienestos. Daži tiesu procesi var notikt pilnībā elektroniski. Kā piemēru var minēt procesus saistībā ar reģistrāciju, maksājuma rīkojuma procesus (Mahnverfahren) un dažkārt arī administratīvu pārkāpumu procesus (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Ja federālajā zemē ir spēkā noteikumi par elektronisku juridisko procesu (sk. 1. jautājumu), tad elektroniskos dokumentus var iesniegt jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Tehniskās prasības ir paredzētas federālās zemes noteikumos (sk. 1. jautājumu).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tehniskās prasības ir paredzētas federālās zemes noteikumos (sk. 1. jautājumu). Parasti tiek prasīts dokumentus iesūtīt OSCI (tiešsaistes datorpakalpojumu saskarne) formātā, kas ir EGVP (tiesu un administrāciju elektroniskā pastkaste) sistēmas komponente.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Pati ziņa nav obligāti jāparaksta. Atsevišķie iesniegumi ir jāparaksta tā, kā paredzēts attiecīgajos procesuālajos noteikumos. Parasti ir vajadzīgs kvalificēts elektroniskais paraksts.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Var tikt piemērotas tiesas nodevas, bet tas ir atkarīgs no lietas veida. Nodevas var samaksāt dažādos veidos: ar rēķinu, tiešu maksājumu un elektronisku pārskaitījumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, tas ir iespējams. Ir spēkā parastie noteikumi.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nav pienākuma izmantot internetu. Ir spēkā parastie noteikumi.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Ir spēkā parastie noteikumi.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ir spēkā parastie noteikumi.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Principā tiesību normās tas ir atļauts. Tomēr praksē visās federālajās zemēs un visu veidu tiesvedībās tas vēl nav iespējams. Tas, vai šāda iespēja ir atļauta, ir atkarīgs no tā, vai konkrētajā federālajā zemē ir spēkā attiecīgie noteikumi, un no tā, cik plaši tie tiek piemēroti. Vairāk informācijas var iegūt federālo zemju tiesu dienestos.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung) 174. panta 3. punkta pirmajā teikumā paredzēts, ka nolēmumus elektroniskā formā var izsniegt advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem un nodokļu konsultantiem. Nolēmumus elektroniskā formā citām pusēm var izsniegt tikai tad, ja tās ir skaidri piekritušas saņemt dokumentus elektroniskā formā.

Praksē tas parasti notiek procesos saistībā ar reģistrāciju.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, sprieduma nosūtīšana elektroniski parasti ir iespējama. Praksē tas parasti notiek procesos saistībā ar reģistrāciju.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzības iesniegšana šādā veidā ir iespējama, ja federālajā zemē ir spēkā noteikumi par elektroniskā juridiskā procesa izmantošanu attiecīgajā tiesā. Civilprocesa kodeksa 174. panta 3. punkta pirmajā teikumā ir paredzēts, ka nolēmumus elektroniskā formā var izsniegt advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem un nodokļu konsultantiem. Nolēmumus elektroniskā formā citām pusēm var izsniegt tikai tad, ja tās ir skaidri piekritušas saņemt dokumentus elektroniskā formā.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē, tas nav iespējams.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Parasti tas nav iespējams. Tomēr dažās federālajās zemēs šāda iespēja ir paredzēta vismaz tajās lietās, ko izskata administratīvās un finanšu tiesas (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Dažās federālajās zemēs tas ir iespējams arī zemes reģistra un citās ar reģistrāciju saistītās lietās. Civilprocesā tiesas termiņus elektroniski aplūkot iespējams daļēji.

Lapa atjaunināta: 01/02/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.