Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Pašlaik Gibraltārā nav iespējams ierosināt tiesvedību vai izpildes procedūru, izmantojot internetu. Tāpat Gibraltārā nav iespējams elektroniski iesniegt dokumentus tiesai, izsniegt spriedumus, pieņemt tiesas lēmumus vai iesniegt pārsūdzības.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Neattiecas.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Neattiecas.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Neattiecas.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Neattiecas.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Neattiecas.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Neattiecas.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Neattiecas.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Neattiecas.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Neattiecas.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Neattiecas.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Neattiecas.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Neattiecas.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Neattiecas.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Neattiecas.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Neattiecas.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 20/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.