Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Ir izveidota pieteikuma veidlapa, lai elektroniski iesniegtu juridiskos dokumentus Grieķijas Valsts padomei un Atēnu Pirmās instances tiesai. Tiek piedāvāts: a) pārraudzīt informāciju par juridiskajiem dokumentiem, kas elektroniski vai drukātā veidā iesniegti Atēnu Pirmās instances tiesā; b) iespēja elektroniski uzraudzīt juridiskā dokumenta virzību, pat ja tas ir iesniegts, izmantojot tradicionālās metodes, Pirejas Pirmās instances tiesas un Saloniku Pirmās instances tiesas tīmekļa vietnēs. Turklāt ir izveidota pieteikuma veidlapa, lai elektroniski iesniegtu juridiskos dokumentus administratīvajās tiesās (dioikitika dikastiria), un ir paredzēts izveidot līdzīgu pieteikuma veidlapu Revīzijas palātai (Elenktiko Synedrio).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Juridiskos dokumentus elektroniski var iesniegt lietās, kuras attiecas uz jebkuru civilprocesa tiesvedību, kas pakāpeniski tiek iekļauta tiešsaistes funkcijā. Jebkuras tiesvedības dokumentu virzību var uzraudzīt elektroniski. Šobrīd nepastāv tāds tiesvedības veids, kuru būtu iespējams ierosināt tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Juridisko dokumentu virzību var uzraudzīt elektroniski visu diennakti. Šobrīd juridiskos dokumentus elektroniski var iesniegt Atēnu Pirmās instances tiesai darba dienās un darba laikā; tomēr šī iespēja drīz būs pieejama visu diennakti, septiņas dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Lai elektroniski iesniegtu juridisku dokumentu, sistēmas lietotājs (jurists) aizpilda elektronisku veidlapu un iesniedz to tiesai kopā ar pilnīgu prasības tekstu WORD formātā. Pēc iesniegšanas procedūras pabeigšanas, tas tiek nosūtīts atpakaļ pašam sūtītājam “slēgtā” formātā ar atzīmi “iesniegts”.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Lai piekļūtu sistēmai, tiek izmantotas īpašas paroles un elektroniskie paraksti gan šobrīd, gan arī tad, kad sistēma būs pilnībā funkcionāla.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Sistēmā ir iekļauta elektronisko parakstu izmantošana.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas parasti maksā elektroniski; tas ir solis pieteikumā par elektronisku juridiska dokumenta iesniegšanu. Nodevas ir tādas pašas kā nodevas par parastu iesniegšanu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nē. Juridiska dokumenta atsaukšana ir iespējama tikai saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami juridiskajiem dokumentiem, kas iesniegti tradicionālā veidā, pamatojoties uz Civilprocesa kodeksa noteikumiem.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Prezidenta dekrētā 142/2013 ir paredzēta elektroniska priekšlikumu un saistīto dokumentu iesniegšana civiltiesās. Šī iespēja vēl nav tehniski pieejama. Darba grupa šobrīd izstrādā atbilstošu tehnisko ietvaru. Atbildētājam nav obligāti jāatbild, izmantojot internetu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Visi juridiskie un citi lietas dokumenti tiek iesniegti tiesai tiesas sēdes laikā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs nekādā veidā neiesniedz nekādus priekšlikumus, nolēmums tiek pieņemts aizmuguriski (in absentia).

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Prezidenta dekrētā 142/2013 ir paredzēta (papildus priekšlikumu elektroniskai iesniegšanai) saistīto dokumentu elektroniska iesniegšana civiltiesās.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

Lapa atjaunināta: 03/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.