Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tas ir iespējams. Sīki izstrādāti noteikumi par saziņu ar tiesām, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ir pieejami tīmekļa vietnē https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato un saistītajās saitēs.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem par prasībām, ko var iesniegt internetā, ir tādas, ka attiecībā uz dažiem strīdus un bezstrīdus procesiem, kas ierosināti 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, pusēm ir ne vien iespēja, bet arī pienākums pārvaldīt savas lietas elektroniski. Tādējādi katram uzņēmējam, valstij, pašvaldībai, budžeta iestādei, prokuroram, notāram, publiskai iestādei vai citai administratīvai struktūrai, kas darbojas kā klients, un šā klienta juridiskajam pārstāvim parasti ir pienākums pārvaldīt savas lietas elektroniski.

Turklāt neatkarīgi no iesaistīto personu statusa dažos gadījumos lietas var pārvaldīt tikai elektroniski. Piemēram, uzņēmuma reģistrācijas (vai uzņēmuma datu izmaiņu reģistrācijas) procedūru var sākt tikai elektroniski, un pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski, piemēram, civilstāvokļa aktu reģistrācijas procedūrās, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas izmantot vienkāršotu reģistrācijas (izmaiņu reģistrācijas) procedūru, kā arī gadījumos, kad organizācija iesniedz pieteikumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, savukārt struktūras, kas jau ir sabiedriskā labuma organizācijas, pēc šā datuma var iesniegt dokumentus tikai elektroniski.

Pieteikumu iesniedzēji, kam nav obligāti jāizmanto elektroniski līdzekļi, var izvēlēties iesniegt pieteikumus elektroniski.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Jā, šī iespēja ir pieejama visu laiku, izņemot iepriekš ieplānotu uzturēšanas darbu periodus un neparedzētus sistēmas darbības traucējumus. Dienās un darba dienās izteiktos termiņos, kas paredzēti tiesību aktos vai ko noteikusi tiesa, neiekļauj nevienu dienu (vai mēnešos un gados izteiktu termiņu gadījumā – termiņa pēdējo dienu), kad darbības traucējumi vai pakalpojumu pārtraukums, kā noteikts tiesību aktos, ir turpinājies vairāk nekā četras stundas. Ja stundās izteikts termiņš beidzas laikā, kad ir radušies darbības traucējumi vai pakalpojumu pārtraukums, kā noteikts tiesību aktos, par termiņa beigām uzskata pirmās stundas beigas pēc darba laika sākuma nākamajā darba dienā. Ja elektronisko pakalpojumu pārtraukums pārsniedz vienu darba dienu, struktūrai, kas nodrošina elektroniskās pārvaldības pakalpojumus, ir jānodrošina klientu iesniegumu pieņemšana un apstrāde veidā, kas neprasa izmantot elektroniskus līdzekļus, pat gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem konkrētajā procedūrā ir atļauta tikai elektroniska dokumentu apstrāde.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Ja pieteikuma (iesnieguma) vai tā pielikuma iesniegšanai ir paredzēta standarta veidlapa, to nevar mainīt un līdz ar to nevar mainīt arī datu formātu. Veidlapas ir pieejamas vietnē https://birosag.hu/, un tās var aizpildīt, izmantojot Általános Nyomtatványkitöltő Program (vispārīgā veidlapu aizpildīšanas programma). Saskaņā ar valdības 2016. gada 19. decembra Dekrētu Nr. 451/2016 par sīki izstrādātiem elektroniskās pārvaldības noteikumiem un Nacionālā Tiesu iestāžu biroja rīkojumu failu formāti, ko var iekļaut konkrētos tiesas e-failos, ir .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Veidlapām var pievienot pielikumus .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic vai .asice formātā. Jāievēro, ka atsevišķu veidlapām pievienotu failu lielums nedrīkst pārsniegt 150 MB un visu veidlapām pievienoto pielikumu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 300 MB. Ja veidlapai vai iesniegumam pievienojamo pielikumu kopējais lielums tomēr pārsniedz 300 MB ierobežojumu, pievienojamos failus var nosūtīt datu nesējā kā pielikumu īpašai veidlapai Nr. 28, kas paredzēta šim nolūkam, atbilstoši tiesvedībā iesaistīto personu skaitam un pievienojot vienu papildu eksemplāru. Tiesa pieņem tikai dokumentus, kas iesniegti, kā datu nesējus izmantojot CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ un USB atslēgu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Elektroniskajās procedūrās datu drošu pārraidi un glabāšanu nodrošina IT rīki, kas aizsargā sakaru, piegādes un iekšējās administratīvās sistēmas. Procedūras var veikt tiešsaistē pēc iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot tikai klienta vārteju (ügyfélkapu), uzņēmuma vārteju (cégkapu) vai oficiālu vārteju (hivatali kapu). Datu pārraide un glabāšana tiek nodrošināta, piemēram, ar elektroniskās identifikācijas pakalpojumiem, drošas piegādes pakalpojumiem un elektroniskā paraksta pakalpojumiem, kā arī ar stingriem noteikumiem, kas paredzēti 2013. gada Likumā L par valsts un pašvaldību elektroniskās informācijas drošību un citos ar to saistītos tiesību aktos.

Piemēram, personām, kas sazinās elektroniski, ir iespēja tiesai nosūtāmos dokumentus šifrēt ar savu šifrēšanas atslēgu papildus tiesas nodrošinātajai šifrēšanas atslēgai. Persona, kas sazinās elektroniski, nosūta savu šifrēšanas atslēgu tiesai kopā ar dokumentiem, un šādos gadījumos tiesa personai, kas sazinās elektroniski, izsniedz ar šīs personas šifrēšanas atslēgu šifrētus tiesas dokumentus.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Iesniegumu tiesai var iesniegt elektroniski šādos veidos:

  • parakstītājs paraksta elektronisko dokumentu ar kvalificētu jeb uzlabotu elektronisko parakstu vai apzīmogo ar zīmogu, kura pamatā ir kvalificēts sertifikāts, un, ja to paredz tiesību akti, apzīmogo ar laika zīmogu,
  • parakstītājs autentificē elektronisko dokumentu, izmantojot uz identifikāciju balstītas dokumentu autentifikācijas pakalpojumu, vai
  • elektroniskais dokuments ir izveidots, izmantojot pakalpojumu, kurā pakalpojuma sniedzējs sasaista dokumentu ar tā sagatavotāju, identificējot dokumenta sagatavotāju, un saistība ar šo personu ir autentificēta ar informāciju, ko var skaidri izsekot līdz dokumenta sagatavotāja pašrocīgam parakstam, vai uz šādas informācijas pamata, un pakalpojuma sniedzējs ir izsniedzis sertifikātu par to, ka dokuments ir nepārprotami saistīts ar attiecīgo personu, ko apliecina apstiprinājuma uzraksts, kas veido nedalāmu kopumu ar elektronisko dokumentu, un pakalpojuma sniedzējs ir apzīmogojis apstiprinājuma uzrakstu kopā ar dokumentu vismaz ar uzlabotu elektronisko zīmogu un vismaz ar uzlabotu laika zīmogu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas un nodevas par procedūrām gan papīra formāta, gan elektroniskās procedūrās ir vienādas.

Ja ir pienākums maksāt nodevu, tas jānorāda pieteikumā un attiecīgā summa jāievada arī laukā “Maksājamā nodeva” (iesniedzamajā veidlapā), un tad nodevu var samaksāt saskaņā ar saņemšanas apstiprinājumu, kas automātiski saņemts pēc veidlapas iesniegšanas. Nodevu var samaksāt, izmantojot Elektronisko maksājumu un norēķinu sistēmu (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), kas ļauj izpildīt maksāšanas pienākumu Tiesu maksājumu portālā (Igazságügyi Fizetési Portál) no VPOS / bankas tiešsaistes darījumu saskarnes. Vēl viens veids, kā samaksāt nodevu, ir veikt bankas pārskaitījumu uz apgabaltiesas kontu, kas šim nolūkam izveidots Ungārijas Valsts kasē.

Uzņēmuma reģistrācijas (vai uzņēmuma datu maiņas) procedūrās nodevas par procedūru un publicēšanas izdevumi, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ir jāsamaksā pirms reģistrācijas (vai datu maiņas) pieteikuma iesniegšanas, norādot nodevu un izdevumu maksājuma kodu, ko var lejupielādēt no Uzņēmumu informācijas sistēmas tīmekļa vietnes. Nodevas ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz Komerctiesas kontu, kas šim nolūkam izveidots Ungārijas Valsts kasē, bet publicēšanas izdevumi jāiemaksā Tieslietu ministrijas Valsts kases kontā.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Dokumentu pēc tā iesniegšanas tehniski nav iespējams atsaukt. Procesu var izbeigt (vai atsaukt citus pieteikumus vai apelācijas sūdzības) tikai saskaņā ar civilprocesa noteikumiem. Personām, kas izvēlas elektronisku procesu, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā personām, kas iesniedz pieteikumus papīra formātā.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Elektroniskā pārvaldība nav atkarīga no veida, kādā prasītājs ir izvēlējies pārvaldīt savas lietas, bet drīzāk no tā, vai atbildētājam ir pienākums pārvaldīt savas lietas elektroniski. Ja atbildētājs ir persona, kam saskaņā ar 2. iedaļu ir pienākums pārvaldīt savas lietas elektroniski, viņš(-a) var iesniegt paziņojumu saistībā ar prasījumu tikai ar interneta starpniecību un saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, pretējā gadījumā iesniegums būs nederīgs. Pārējos gadījumos atbildētājs var brīvi izvēlēties, vai viņš(-a) vēlas atbildēt papīra formātā vai elektroniski. Ja atbildētājs izvēlas izmantot elektroniskus līdzekļus (iesniegt dokumentus elektroniski), viņam(-ai) procedūras laikā ar tiesu ir jāsazinās elektroniski, un arī tiesa visus tiesas dokumentus šai pusei izsniedz elektroniski. Ja puse, kura tiesvedībā neizmanto juridisko pārstāvi vai kuras pārstāvis nav kvalificējams kā juridiskais pārstāvis, sākotnēji ir izvēlējusies sazināties ar tiesu elektroniski, tā vēlāk var lūgt, lai tiesa atļauj pāriet uz papīra formāta procedūru vienlaikus ar papīra formātā sagatavota pieteikuma iesniegšanu. Pieteikumā jānorāda, ka, ņemot vērā izmaiņas lietas dalībnieka vai viņa(-s) pārstāvja situācijā, procedūras turpināšana ar elektroniskiem līdzekļiem radītu nesamērīgu slogu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Uz elektroniskām un papīra formāta procedūrām attiecas vieni un tie paši noteikumi.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Sk. uz 9. un 10. jautājumu sniegtās atbildes.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Ja konkrētā gadījumā elektroniskā pārvaldība pusei ir obligāta vai ja puse ir izvēlējusies šo pārvaldības veidu, dokumenti un to pielikumi ir jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapu, ja tāda ir pieejama, turklāt šajā gadījumā izmantojamā veidlapa nav rediģējama. Ja dokumentiem vai pielikumiem nav pieejama standarta veidlapa, pusēm šādi dokumenti un pielikumi jāiesniedz formātā, kas atbilst Nacionālā Tiesu iestāžu biroja priekšsēdētāja apstiprinātajiem dokumentu formātiem, kuri norādīti 4. iedaļā, un atbilstoši šajā iedaļā aprakstītajiem noteikumiem. (Tiesību aktos ir paredzēti izņēmumi no pienākuma iesniegt dokumentus elektroniski, piemēram, pašlaik izņēmums no pienākuma iesniegt dokumentus elektroniski attiecas uz gadījumiem, kad dokuments procedūrā jāuzrāda un jāpārbauda papīra formātā, kas jo īpaši var notikt, ja tiek apstrīdēts papīra dokumenta autentiskums.)

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, tas ir iespējams. Tiesa pusēm, kas pieteikumus iesniegušas elektroniski, arī tiesas dokumentus izsniedz elektroniski saskaņā ar 2. un 9. iedaļā aprakstītajiem noteikumiem. Tiesas elektroniski izsniedzamos dokumentus nosūta uz sūtītāja tiešsaistes dokumentu glabātavu klienta vārtejā, oficiālā vārtejā vai uzņēmuma vārtejā, kur dokumentu var saņemt, atverot interneta saiti, kas norāda uz dokumentu. Uzskata, ka dokuments ir izsniegts, kad tas tiek atvērts un sistēma ģenerē elektronisku izsniegšanas apstiprinājumu, kas automātiski tiek nosūtīts tiesai.

Pasta sūtījumu, kas nosūtīts uz oficiālo adresi, uzskata par izsniegtu laikā, kas norādīts uz atteikuma apstiprinājuma, pat ja pakalpojumu sniedzējs, kas piegādā pastu oficiālajā adresē, apstiprina, ka adresāts ir atteicies saņemt pasta sūtījumu, vai piektajā darba dienā pēc dienas, kas norādīta otrajā paziņojumā, ja pakalpojumu sniedzējs, kas piegādā pastu oficiālajā adresē, apstiprina, ka adresāts nav ieradies pēc pasta sūtījuma, neraugoties uz diviem paziņojumiem.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, sk. uz 13. jautājumu sniegto atbildi.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Personai, kam ir pienākums sazināties elektroniski vai kas iepriekš ir izvēlējusies sazināties elektronisku, arī apelācija ir jāiesniedz elektroniski, savukārt jebkura persona, kas līdz apelācijas iesniegšanai ir izmantojusi papīra dokumentus, var pāriet uz elektronisko pārvaldību pat apelācijas iesniegšanas brīdī. Personai, kam ir pienākums sazināties elektroniski vai kas ir izvēlējusies šādu saziņas veidu, arī tiesas nolēmumu par apelācijas sūdzību izsniedz elektroniski saskaņā ar 13. iedaļā aprakstītajiem noteikumiem.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, tas ir iespējams. Ja elektroniskā pārvaldība saskaņā ar tiesību aktiem ir obligāta, tad arī izpildes procedūru ierosināšana šādā veidā, protams, ir obligāta. Personām, uz kurām šis pienākums neattiecas, arī ir tiesības ierosināt izpildes procedūras elektroniski, tomēr vispirms tām ir rakstiski jāpiekrīt Ungārijas Tiesu izpildītāju palātas pakalpojumu sistēmas izmantošanas noteikumiem.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, dažās procedūrās, piemēram, uzņēmumu tiesvedībā.

Lapa atjaunināta: 15/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.