Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.  Izmantojot internetu, ir iespējams ierosināt noteiktu tiesvedību, t.i., tādu, kas saistīta ar maza apmēra prasībām.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasītāji, kas iesniedz maza apmēra prasību (t.i., noteikti prasījumi, kuru maksimālā vērtība nepārsniedz EUR 2 000), var izvēlēties, lai viņu prasība tiktu apstrādāta elektroniski. Procedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva metode, kā ierosināt un izskatīt civilprasību attiecībā uz maza apmēra prasību. Šo pakalpojumu sniedz apgabaltiesu biroji, un tas ir paredzēts patērētāju prasību atrisināšanai lētā veidā, neiesaistot advokātu.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nē. Vienīgais noteikums ir tāds, ka detalizēta informācija par prasību nedrīkst pārsniegt 1 500 vārdus.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Informācija tiek aizsargāta, izmantojot ugunsmūrus, SSL (drošligzdu slāni) saziņai, ielaušanās atklāšanas sistēmu satura mitināšanas vietnē un lietotāja konta aizsardzībai, u.c.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nē.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas par maza apmēra prasību tiek maksātas ar kredītkarti vai debetkarti, un nodeva gan par elektronisku tiesvedību attiecībā uz maza apmēra prasību, gan par tādu, kas nav elektroniska, ir vienāda (EUR 25 2012. gadā).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā. Ja prasība vēl nav nodota tiesai, prasību var atsaukt, nosūtot e-pastu maza apmēra prasību reģistrētājam ar lūgumu atcelt prasību.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, atbildētājs var atbildēt, izmantojot internetu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Maza apmēra prasību reģistrētājam ir jāpieliek visas pūles, lai atrisinātu prasību, pirms tā tiek nodota izskatīšanai tiesnesim.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Prasība tiek uzskatīta par neapstrīdamu, un prasītājs var lūgt pieņemt spriedumu aizmuguriski.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē, dokumentus tiesai nav iespējams iesniegt elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Puses var sekot līdzi savas prasības statusam tiešsaistē.

Saites

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Jā.  Izmantojot internetu, ir iespējams ierosināt noteiktu tiesvedību, t.i., tādu, kas saistīta ar maza apmēra prasībām.

2 If so, for what types of cases is it available? Are any proceedings available exclusively via the internet?

Prasītāji, kas iesniedz maza apmēra prasību (t.i., noteikti prasījumi, kuru maksimālā vērtība nepārsniedz EUR 2 000), var izvēlēties, lai viņu prasība tiktu apstrādāta elektroniski. Procedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva metode, kā ierosināt un izskatīt civilprasību attiecībā uz maza apmēra prasību. Šo pakalpojumu sniedz apgabaltiesu biroji, un tas ir paredzēts patērētāju prasību atrisināšanai lētā veidā, neiesaistot advokātu.

3 Is the facility available at all times (i.e. 24 hours a day, 7 days a week) or just during specific hours? If so, what are those hours?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Should the details of the claim be provided in any particular format?

Nē. Vienīgais noteikums ir tāds, ka detalizēta informācija par prasību nedrīkst pārsniegt 1 500 vārdus.

5 How is transmission and storage of data secured?

Informācija tiek aizsargāta, izmantojot ugunsmūrus, SSL (drošligzdu slāni) saziņai, ielaušanās atklāšanas sistēmu satura mitināšanas vietnē un lietotāja konta aizsardzībai, u.c.

6 Is it necessary to use any kind of electronic signature and/or time record?

Nē.

7 Are court fees payable? If so, how can they be paid and are they different to those for non-electronic procedures?

Tiesas nodevas par maza apmēra prasību tiek maksātas ar kredītkarti vai debetkarti, un nodeva gan par elektronisku tiesvedību attiecībā uz maza apmēra prasību, gan par tādu, kas nav elektroniska, ir vienāda (EUR 25 2012. gadā).

8 Is it possible to withdraw a claim that has been initiated via the internet?

Jā. Ja prasība vēl nav nodota tiesai, prasību var atsaukt, nosūtot e-pastu maza apmēra prasību reģistrētājam ar lūgumu atcelt prasību.

9 If the claimant initiates proceedings via the internet is it possible and/or compulsory for the defendant to respond using the internet as well?

Jā, atbildētājs var atbildēt, izmantojot internetu.

10 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant responds to the claim?

Maza apmēra prasību reģistrētājam ir jāpieliek visas pūles, lai atrisinātu prasību, pirms tā tiek nodota izskatīšanai tiesnesim.

11 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant does not respond to a claim?

Prasība tiek uzskatīta par neapstrīdamu, un prasītājs var lūgt pieņemt spriedumu aizmuguriski.

12 Is it possible to submit documents to a court electronically and if so in what type of proceedings and under what conditions is it possible?

Nē, dokumentus tiesai nav iespējams iesniegt elektroniski.

13 Can judicial documents, and particularly judgments, be served via the internet?

Nē.

14 Can judicial decisions be given electronically?

Nē.

15 Can an appeal be made and its decision served via the internet?

Nē.

16 Is it possible to initiate enforcement proceedings via the internet?

Nē.

17 Can the parties or their legal representatives consult on-line cases? If so, how this can be done?

Puses var sekot līdzi savas prasības statusam tiešsaistē.

Saites

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Lapa atjaunināta: 26/04/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.