Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Latvijā nav paredzēts īpašs regulējums, kas attiektos uz tiesvedības ierosināšanu un civilprocesu, izmantojot interneta starpniecību. Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

Izmantojot interneta starpniecību, ir iespējams nosūtīt elektroniskos dokumentus.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Latvijā ir iespējams nosūtīt elektroniskos dokumentus.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, tiesām ir jāpieņem elektroniski parakstīti dokumenti.

Latvijas nacionālajā regulējumā, kas attiecas uz elektroniskajiem dokumentiem (Elektronisko dokumentu likums), noteikts, ka elektroniskajos dokumentiem, to autentifikācijas apstiprināšanai, nepieciešams norādīt gan datus, kas apstiprina dokumenta autentiskumu, gan parakstītāja identitāti, kā arī lai dokumentu varētu uzskatīt par pašrocīgi parakstītu - tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Izmantojot elektroniskos dokumentus, datu drošību nodrošina droša elektroniskā paraksta pakalpojuma sniedzēji saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem un personu datu aizsardzības noteikumiem Latvijā. Saziņai ar tiesu, izmantojot elektronisko parakstu, personai ir īpaši jāpiekrīt. Saziņa ar tiesu ir saistāma ar to, ka tiesa nosūta pusei savus sagatavotos dokumentus.

Papildus jānorāda, ka tiesvedības ierosināšana ar dokumentu palīdzību, kas apliecināti ar drošu elektronisko parakstu, ir pieejama visās lietās, kurām likums neparedz īpašu procesa ierosināšanas formu. Elektronisko dokumentu aprites kārtība Latvijā neattiecas uz noteiktu veidu līgumiem, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, ģimenes un mantojuma tiesībām, atsevišķu veidu galvojuma līgumiem.

Attiecībā uz laika zīmogu, Ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Tiesas dokumentus, iespējams izsniegt elektroniski, ja pieteicējs pieteikumā norādījis, ka vēlas saziņai ar tiesu izmantot arī elektronisko pastu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesas dokumentus, tajā skaitā spriedumus, iespējams izsniegt elektroniski, ja pieteicējs pieteikumā norādījis, ka vēlas saziņai ar tiesu izmantot arī elektronisko pastu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Saziņai ar tiesu, izmantojot elektronisko parakstu, personai ir īpaši jāpiekrīt. Saziņa ar tiesu ir saistāma ar to, ka tiesa nosūta pusei savus sagatavotos dokumentus.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Persona saziņai ar tiesu izpildītāju var izmantot elektroniski parakstītus dokumentus.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta. Personām ir iespēja sekot līdzi lietas virzībai, izmantojot Tiesu portālu internetā, kurā tiek norādīta publiski pieejamā informācija.

Ar tiesas sēdes audioierakstu procesa dalībniekiem ir iepsēja iepazīties Latvijas tiesu portālā https://tiesas.lv pieejamo sadaļu "Manas lietas", jo visi tiesu informatīvajā sistēmā (turpmāk - TIS) pievienotie faili (ja tiesa audioierakstu ir pievienojusi lietai TIS) pēc datu sinhronizācijas vienu reizi diennaktī no TIS tiek nodoti uz TIS datu izplatīšanas risinājumu portālā https://tiesas.lv. Pēc autorizācijas portālā, kur lietotājam ir iespēja piekļūt tikai to lietu datiem, kurās attiecīgais lietotājs ir reģistrēts kā lietas dalībnieks, kā arī atvērt un noklausīties lietas kartiņā pieveinotos audio projektu failus. Procesa dalībnieks portālā https://tiesas.lv pieejamai sadaļai "Manas lietas" var piekļūt, izmantojot e-parakstu vai elektronisko identitātes karti, vai rakstot iesniegumu Tiesu administrācijai par piekļuves tiesību piešķiršanu.

Lapa atjaunināta: 24/03/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.