Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Lietuva
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Kopš 2013. gada 1. jūlija civilprasības ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Lietuvas Tiesu informācijas sistēmu (LITEKO), kurai var piekļūt, izmantojot publisko elektronisko pakalpojumu (PES) apakšsistēmu https://www.teismai.lt/en un http://www.epaslaugos.lt/, izvēloties saiti uz Lietuvas tiesu E-pakalpojumi portālu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Elektroniski var iesniegt dažādas prasības civilajā tiesvedībā vai sūdzības par atsevišķām darbībām un pieteikumiem administratīvajā procesā. Elektroniskos dokumentus var iesniegt tiesā saistībā gan ar jaunām, gan jau esošām datnēm papīra formātā. Ja elektroniskie dokumenti tiek iesniegti saistībā ar esošu datni papīra formātā, pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz arī nepieciešamais kopiju skaits papīra formātā (vienu kopiju pievieno datnei papīra formātā, un tiesa nosūta pa vienai kopijai katram lietas dalībniekam).

Kopš 2014. gada 1. janvāra elektroniskais formāts tiek izmantots tikai un vienīgi par civillietās, ko izskata apgabaltiesas saistībā ar tiesas rīkojumu izdošanu, ja pieteikums par tiesvedības ierosināšanu tika iesniegts 2013. gada 1. jūlijā vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.2. civillietās, ko izskata apgabaltiesas, ja procesuālais dokuments, uz kuru balstās tiesvedība, tika iesniegts 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.3. civillietās, ko izskata reģionālās tiesas kā pirmās instances tiesas, administratīvajās lietās, ko izskata administratīvās tiesas kā pirmās instances tiesas, ja procesuālais dokuments, uz kuru balstās tiesvedība, tika iesniegts 2013. gada 1. jūlijā vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.4. jebkurā tiesvedībā vispārējās jurisdikcijas tiesās un specializētajās tiesās, kas izskata pārsūdzības vai kasācijas lietas, pamatojoties uz pārsūdzību, kas iesniegtas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk attiecībā uz spriedumiem vai nolēmumiem lietās, kuras tika apstrādātas tikai elektroniskā formātā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Procesuālos dokumentus var iesniegt, aizpildot LITEKO PES apakšsistēmā pieejamās veidnes vai augšupielādējot esošos dokumentus sistēmas atbalstītajos formātos: teksta dokumentu formāti: doc, docx, odt, rtf, txt; izklājlapu formāti: xls, xlsx, ods; prezentācijas formāti: ppt, pptx, ppsx, odp; vektorgrafikas attēla un teksta formāti: pdf, iesniegums / pdf, ADOC; punktmatricu attēla formāti: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formāti: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm ; audio formāti: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Elektroniskie dati, kas attiecas uz tiesvedību, tiek apstrādāti, uzskaitīti un uzglabāti, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas, saskaņā ar Tiesu padomes (Teisėjų taryba) noteikto un Lietuvas galvenā arhīva (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) apstiprināto kārtību.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektronisko pakalpojumu portālam var piekļūt, izmantojot e-pārvaldes portālā pieejamos instrumentus: izmantojot interneta bankas pakalpojumu, personas identifikācijas karti vai elektronisko parakstu. Sistēmai ir arī laika zīmoga funkcija.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Iedzīvotāji, kas iesniedz e-dokumentus, saņem 25 % atlaidi tiesas nodevām; viņiem nav nepieciešams izdrukāt procesuālos dokumentus vai nosūtīt tos pa pastu tiesai, kā arī doties uz banku, lai samaksātu nodevu, vai iesniegt maksājuma apliecinājumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Uz prasībām, kas iesniegtas, izmantojot internetu, attiecas tie paši civilprocesa noteikumi kā uz standarta veidā iesniegtajām prasībām. Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) 139. panta 1. punkts paredz, ka prasības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu prasību, kamēr tiesa nav nosūtījusi tās kopiju atbildētājam. Vēlākā posmā prasību var atsaukt tikai tad, ja atbildētājs tam piekrīt un prasība tiek atsaukta, pirms pirmās instances tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Līdz brīdim, kamēr tā nav reģistrēta, prasību var atsaukt, vienkārši to dzēšot. Pēc reģistrācijas prasību sistēmā var atsaukt tikai, iesniedzot pieteikumu par atsaukšanu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Dokumentus tiesai var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektronisko komunikāciju izmantošana civilās tiesvedības laikā neietekmē civilprocesa noteikumus.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Elektronisko komunikāciju izmantošana civilās tiesvedības laikā neietekmē civilprocesa noteikumus.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Elektroniskos dokumentus var iesniegt gan attiecībā uz esošajām datnēm papīra formātā, gan elektroniskajām datnēm.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Lietas par tiesas rīkojumu izsniegšanu, citas Tiesu padomes noteiktās lietas un informāciju par tiesvedību var apstrādāt elektroniski. Ja ir izveidota elektroniska datne, jebkura drukātā informācija, ko saņem vai nosūta tiesa, tiek digitalizēta, savukārt dokumenti papīra formātā tiek apstrādāti, uzglabāti vai iznīcināti saskaņā ar Tiesu padomes noteikto un Lietuvas galvenā arhīva apstiprināto kārtību.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot internetu, var iesniegt pārsūdzību gan civilajā, gan administratīvajā tiesvedībā. Tiesu lēmumus var izsniegt gan elektroniski, gan izmantojot citus līdzekļus saskaņā ar konkrētajiem tiesību aktiem.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa grozījums, kas regulē informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu tiesu izpildītāju darbībās, stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā, bet iespēja ierosināt izpildes procedūras, izmantojot internetu, vēl nav ieviesta. Tiesu izpildītāju elektroniskajai informācijas sistēmai jāsāk darboties no 2015, gada aprīļa.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Kopš 2013. gada 1. jūlija juristi un juristu palīgi var saņemt procesuālos tiesas dokumentus, izmantojot elektroniskās komunikācijas līdzekļus.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.