Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Nē, saskaņā ar Luksemburgas normatīvajiem aktiem visiem tiesvedības ierosināšanas dokumentiem jābūt papīra formātā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nav piemērojams.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nav piemērojams.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav piemērojams.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nav piemērojams.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nav piemērojams.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nav piemērojams.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nav piemērojams.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nav piemērojams.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nav piemērojams.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nav piemērojams.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē: atkarībā no lietas tos izsniedz tiesu izpildītājs (vai nu personiski, vai nosūtot pa pastu) vai arī par tiem paziņo tiesas kancelejas darbinieks (nosūtot pa pastu).

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē, puses tiek informētas par tiesas lēmumiem ar to advokātu starpniecību. Parasti šāds paziņojums tiek veikts, kad tiesas kancelejas darbinieks ievieto lēmumu attiecīgā advokātu biroja vēstuļu kastītē. Cité Judiciaire kompleksā visiem advokātu birojiem ir šāda slēdzama vēstuļu kastīte pastkastītes formā. Paziņojumi par lēmumiem var tikt nosūtīti tieši pusēm, nosūtot tos pa pastu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Noderīgas saites

http://www.legilux.lu/

Lapa atjaunināta: 09/01/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.