Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tas ir iespējams, bet ir atkarīgs no tiesas, kurā jāsāk tiesvedība.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tiesvedību, iesniedzot pieteikumu internetā, var sākt šādos gadījumos:

  • tiesvedība Maza apmēra prasību tribunālā;
  • tiesvedība Administratīvo aktu pārbaudes tribunālā un
  • tiesvedība miertiesā (Maltā) un miertiesā (Āvdešā (Goco)), tai īstenojot zemākā līmeņa jurisdikciju.

Nav tādu tiesvedības veidu, kas būtu pieejami tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šis pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, taču prasība vai pieteikums tiek apstrādāti tiesas darba laikā, proti, no 9:00 līdz 15:00 (no 1. oktobra līdz 15. jūnijam) un no 8:00 līdz 12:00 (no 16. jūnija līdz 30. septembrim). Ja prasība vai pieteikums ir iesniegti ārpus minēta darba laika, to uzskata par iesniegtu nākamajā darba dienā iepriekš minētajā darba laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Maza apmēra prasību tribunālā prasību iesniedz, aizpildot attiecīgo tiešsaistē pieejamo veidlapu, norādot visu informāciju, kas ir nepieciešama prasības apstrādei.

Administratīvo aktu pārbaudes tribunālā, miertiesā (Maltā) un miertiesā (Āvdešā (Goco)), tai īstenojot zemākā līmeņa jurisdikciju, pieteikumu iesniedz, vispirms norādot pieprasīto informāciju e-veidlapā, pēc tam ieskenēta pieteikuma kopija ir jāpievieno likumā noteiktajā formā kopā ar pārējiem dokumentiem, ja tādi ir.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu nosūtīšana notiek šifrētā veidā, un to saglabāšana tiek reglamentēta ar valdības politikas pasākumiem.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Sniedzot prasību Maza apmēra prasību tribunālā, nav nepieciešams izmantot elektronisko parakstu. Tomēr atbildes, atbildes uz pretprasībām un apelācijas minētajā tiesā paraksta elektroniski, jo tam ir nepieciešama pieslēgšanās, izmantojot e-identifikāciju.

Administratīvo aktu pārbaudes tribunālā, miertiesā (Maltā) un miertiesā (Āvdešā (Goco)), tai īstenojot zemākā līmeņa jurisdikciju, tiesiskai darbībai automātiski seko elektroniskais paraksts, jo šis pakalpojums tiek piedāvāts tikai advokātiem vai advokātu palīgiem pēc tam, kad viņi ir reģistrējušies šim pakalpojumam, izmantojot e-identifikāciju.

Attiecībā uz laiku: tiklīdz ir iesniegta prasība vai pieteikums, laiks un datums tiek ģenerēti automātiski.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, par tiešsaistē iesniegtu dokumentu nodevas arī ir jāmaksā tiešsaistē. Nodevu apmērs ir tāds pats kā nodevām par dokumentu, ko neiesniedz elektroniski.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

To nevar izdarīt tiešsaistē. Katram, kurš vēlas atsaukt lietu, ir personīgi jāierodas tiesas reģistrā.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Ja tiesvedība notiek Maza apmēra prasību tribunālā, Administratīvo aktu pārbaudes tribunālā, miertiesā (Maltā) un miertiesā (Āvdešā (Goco)), tai īstenojot zemākā līmeņa jurisdikciju, pakalpojums tiešsaistē ir pieejams tikai tiesvedības tiesai. Vēl nav iespējams šā veida tiesvedībās sniegt atbildi, izmantojot internetu.

Ja tiesvedība notiek Maza apmēra prasību tribunālā, kā arī gadījumos, kad tiek celta prasība, tiešsaistē ir iespējams iesniegt atbildi, atbildi uz pretprasību un apelāciju.

Atbildes sniedzējam nav pienākums to darīt, izmantojot internetu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Neatkarīgi no tā, vai uz prasību ir sniegta atbilde vai nē, lietu nodod izskatīšanai.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Neatkarīgi no tā, vai uz prasību ir sniegta atbilde vai nē, un ja ir pagājis atbildes sniegšanai noteiktais termiņš, lietu nodod izskatīšanai.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tos iesniedz kopā ar sākotnējo prasību, ko arī iesniedz elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem spriedumu izsniegšana netiek prasīta.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Visi provizoriskie vai galīgie spriedumi tiek atklāti nolasīti tiesā, un pusēm vai to likumīgajam pārstāvim, kas piedalās sēdē, izsniedz sprieduma kopiju. Tomēr pastāv iespēja saņemt sprieduma elektronisku kopiju, kā paskaidrots turpmāk.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Apelācija, izmantojot internetu, ir iespējama tikai gadījumā, ja tā iesniegta par Maza apmēra prasību tribunāla lēmumu, taču spriedumu nevar paziņot, izmantojot internetu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Tas nav iespējams.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Tīmekļa vietnē Tiesu pakalpojumi tiek nodrošināts tiešsaistes pakalpojums attiecībā uz lēmumiem, kuriem likumīgie pārstāvji un sabiedrība var piekļūt bez maksas.

Papildus minētajai tīmekļa vietnei praktizējošie juristi var izmantot e-identifikāciju, lai pierakstītos uz e-tiesas pakalpojumu: https://ecourts.gov.mt/onlineservices/, kas viņiem nodrošina piekļuvi lietām, tiesas dokumentiem un orderiem.

Lapa atjaunināta: 06/03/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.