Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Sākot no 2017. gada 1. septembra civilprasībās ar obligātu juridisku pārstāvību (prasības, kurus summa pārsniedz 25 000 eiro), kas iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes rajona tiesās, ir jāveic elektroniskā tiesvedība (sk. De Rechtspraak tīmekļa vietni).

Kopš 2019. gada 1. oktobra elektronisko tiesvedību ir iespējams veikt tikai lietās, kas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes rajona tiesās elektroniski iesniegtas pēc 2017. gada 1. septembra. Sākot no 2019. gada 1. oktobra, šajās tiesās vairs nevar iesniegt jaunas lietas elektroniskā veidā.

Administratori / saņēmēji var elektroniski iesniegt kontu pārskatus un izrakstus, izmantojot Apakšapgabala digitālo pakalpojumu dienestu (Digitaal loket kanton). Ikgadējos kontu pārskatus un izrakstus (ienākumu, izdevumu, aktīvu, prasījumu un parādu pārskats par pagājušo gadu) var sagatavot, izmantojot elektronisko veidlapu, un elektroniski nosūtīt kantona tiesai, ja vien šī tiesa nenolemj citādāk. Veidlapas iesniegšanai ir nepieciešama digitālā identificēšana (DigID reģistrācijas kods).

Kopš 2017. gada novembra profesionāliem administratoriem par administrēšanas lietām ar tiesu ir jāsazinās elektroniski. Šī elektroniskas saziņas pieeja tiek ieviesta pakāpeniski   - viens birojs pēc otra (sk. De Rechtspraak tīmekļa vietni).

Kasācijas sūdzības civillietās Augstākajai tiesai (Hoge Raad) vienmēr jāiesniedz elektroniski (sk. Hoge Raad der Nederlanden tīmekļa vietni).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Laikposmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 1. oktobrim elektroniskā tiesvedība bija obligāta civilprasībām ar juridisku pārstāvību, kas iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gelderlandes rajona tiesās. Iesniegt lietas elektroniskā veidā citās tiesās nav iespējams. Lietas, kas iepriekšminētajā laikposmā iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes rajona tiesās, principā tiks noslēgtas elektroniski. (Sk. arī 3.-16. punktu).

Nīderlandes tiesu iestādes (de Rechtspraak) strādā pie tā, lai attiecībā uz civillietām nodrošinātu jaunu digitālo piekļuvi. Ziņojumi par panākto progresu būs pieejami De Rechtspraak tīmekļa vietnē.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Attiecībā uz civilprasībām ar obligātu juridisku pārstāvību, kas iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes rajona tiesās 2. punktā minētajā laikposmā, elektroniskās procedūras ir pieejamas visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tiesu iestāžu palīdzības dienests (rechtsspraakservicecentrum) ir pieejams elektroniski un pa tālruni no 8:00 līdz 20:00.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Jā, prasība tiek ierosināta, iesniedzot izcelsmes dokumentu (procesinleiding), izmantojot Tiesu iestāžu tīmekļa portālu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Procesuālos noteikumus sk. De Rechtspraak tīmekļa vietnē.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, dokumentu iesniegšanai ir nepieciešama elektroniska identifikācija. Juristi šim nolūkam izmanto savu jurista apliecību, savukārt pilsoņiem pieejamās iespējas ietver DigID pieteikšanās koda vai elektroniskās ID (uzņēmumiem) izmantošanu. To, kādi identifikācijas līdzekļi ir atļauti, nosaka likums.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā par jebkuru tiesvedību. Juristi uztur norēķinu kontu tiesu sistēmā. Elektroniskās tiesvedības gadījumā tiesas nodevas tiek maksātas elektroniski. Ja maksājums netiek veikts, tiesvedību nav iespējams (turpināt) ierosināt.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, tiesu sistēmas likumi un kārtības noteikumi nosaka, kā atsaukt prasību.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, ja tiek piemēroti tiesību akti par elektronisko procedūru, atbildētājs var atbildēt tiešsaistē. Ja atbildētājam ir jurists, atbilde ir jāsniedz tiešsaistē. Ja atbildētājam ir tiesības rīkoties savā vārdā, ir pieļaujama arī atbilde papīra formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektroniskās procedūras pilnībā tiek veiktas tiešsaistē. Atbildētājs saņem e-pasta paziņojumus par katru jaunu dokumentu, kas iesniegts lietas elektroniskajā datnē. Atbildētāji var pievienot savus dokumentus un apspriest lietu elektroniski. Tiesas spriedums tiek paziņots elektroniski.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja lieta otrai pusei ir izsniegta pareizi, lietu pēc noklusējuma var izskatīt aizmuguriski. Otra puse rakstiski tiek informēta par procesuālajiem pasākumiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. Ziņojumu un dokumentu iesniegšana pa e-pastu nav atļauta, jo nevar tikt nodrošināta atbilstoša drošība.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē, tiesu dokumentus nedrīkst izsniegt vai paziņot, izmantojot internetu. Tomēr daudzi spriedumi tiek publicēti De Rechtspraak tīmekļa vietnē un tiem ir piešķirts ECLI numurs, kas ļauj tos viegli atrast. Par to, vai spriedums jāievieto iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, parasti lemj tiesas sēdes priekšsēdētājs. Ne visi spriedumi tiek ievietoti internetā, bet tikai tie, kuri ir juridiski nozīmīgi vai par kuriem ir ievērojami interesējas plašsaziņas līdzekļi.

Spriedumā minētās personas tiek anonimizētas privātuma apsvērumu dēļ. Uzņēmumi un privātpersonas, kas piedalās tiesā kā profesionāļi, netiek anonimizētas.

Gadījumos, kad tiesvedība var būt vai tai ir jābūt elektroniskai, spriedums tiek ievietots lietas elektroniskajā datnē. Tādā veidā spriedums tiek paziņots pusēm.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē, publicēšana internetā notiek pēc paziņošanas pusēm un tādējādi pēc sprieduma datuma. Skatīt arī atbildi uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē, pārsūdzību nevar iesniegt elektroniski. Tikai lietās, kur tiek pieņemts aizmugurisks spriedums un kur tiesvedība notiek elektroniski, pārsūdzību var iesniegt elektroniski.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē, elektroniskā tiesvedībā tikai juristi var iepazīties ar lietas dokumentiem jebkurā laikā.

Dažas veidlapas var lejupielādēt De Rechtspraak timekļa vietnē pdf formātā, bet arī šie dokumenti pēc tam ir jānosūta tiesai pa pastu, lai tie tiktu iekļauti tiesvedībā. Šie dokumenti ietver īpašumtiesību nošķiršanas un vecuma pensijas sadalīšanas veidlapas, vecāku aizgādības maiņas, pieaugušā aizbildnības, īpašuma fiduciārās pārvaldīšanas un mentorēšanas veidlapas, ekspertu un tulku deklarācijas veidlapas, maksātnespējas veidlapas, veidlapas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, veidlapas par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un sūdzību veidlapas pārsūdzības procesam.

Informācija, kas var būt svarīga tiesvedībā, kā arī informācija, kas garantē tiesnešu neatkarību, tiek reģistrēta centralizēti un ir pieejama tiešsaistē plašākai sabiedrībai, izmantojot De Rechtspraak tīmekļa vietni. Tiešsaistē ir pieejams: Centrālais pieaugušo aizbildniecības reģistrs (Centraal Curateleregister), Centrālais maksātnespējas reģistrs (Centraal Insolventieregister), laulāto mantisko attiecību reģistrs (huwelijksgoederenregister) un tiesu iestāžu papildu amata vietu reģistrs (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Lapa atjaunināta: 09/02/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.