Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tiesvedību civillietās var ierosināt internetā, iesniedzot maza apmēra prasību tiešsaistē (MAPT), ko var veikt šajā tīmekļa vietnē https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Maza apmēra prasības tiešsaistē (MAPT) ir pieejamas prasījumiem skaidrā naudā, kas ir mazāki par 3 000 GBP, neskaitot tiesas nodevas, un kas neattiecas uz miesas bojājumiem, ceļu satiksmes negadījumiem, apmelošanu vai neslavas celšanu, īpašumtiesībām uz zemi, mantošanu vai mūža renti, vai jebkuru laulāto kopīpašumu.

Persona vai personas (atbildētājs(-i)), ko iesūdz tiesā, var uzturēties Apvienotajā Karalistē, ja vien tai ir atzīta uzturēšanās vieta, lai varētu noteikt pienācīgu adresi dokumentu izsniegšanai. Ja atbildētājs dzīvo Anglijā, Skotijā vai Velsā, pieteikuma iesniedzējam ir jāapstiprina, ka prasības iemesls, kura dēļ viņš iesniedz prasību, nav pamats lietai, kas jau tiek izskatīta jebkurā citā tiesā. Tomēr, ja atbildētājs dzīvo ārpus Apvienotās Karalistes, tad MAPT nevar izmantot.

Attiecībā uz MAPT pieteikuma iesniedzējiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, tiem nedrīkst būt samazinātas garīgās spējas, tiem nedrīkst tikt sniegta juridiskā palīdzība 1988. gada Likuma par juridisko palīdzību izpratnē, un tie nedrīkst būt maldinošas tiesvedības ierosinātājs (persona, kurai Augstās tiesas tiesnesis ir aizliedzis bez atļaujas ierosināt tiesvedību jebkurā Ziemeļīrijas grāfistes tiesā). Prasības nevar iesniegt pret valdību vai monarhiju.

Maza apmēra prasības var ierosināt tiesas birojā vai tiešsaistē, izmantojot MAPT procesu.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šobrīd MAPT var iesniegt 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Attiecībā uz MAPT pieteikuma iesniedzējam tiks lūgts aizpildīt vairākas veidlapas iedaļas. Katra iedaļa ir paredzēta konkrētas informācijas sniegšanai, kas ir nepieciešama, piemēram, pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, atbildētāja vai atbildētāju vārds vai nosaukums un adrese, kā arī pieprasītās skaidras naudas summa un sīkāka informācija par prasību.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Drošība ir īpaši svarīgs jautājums. Tā kā daļa no pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas var būt sensitīva, drošība tiek nodrošināta, izmantojot unikālu lietotāja ID un paroles. Tīmekļa vietnei ir arī drošības aizsardzība, un tā šifrē datus, kas tiek pārsūtīti internetā.

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāreģistrējas tīmekļa vietnē, pirms viņi var izsniegt maza apmēra prasību tiešsaistē. Reģistrācijas laikā viņiem tiek lūgts izveidot lietotāja ID un paroli. Parolei jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai, un tai jāsatur gan lielie un mazie burti, gan cipari.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektroniskais paraksts nav nepieciešams. Pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda paziņojums par datu ticamību.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas, kas maksājamas par prasībām, kuras ir ierosinātas, izmantojot internetu, neatšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras. Tiesas nodevas var maksāt ar kredītkarti, debetkarti vai priekšapmaksas kontu. Personas, kurām ir tiesības pieprasīt atbrīvojumu no nodevu samaksas vai tiesas nodevu atlaišanu, nevar izmantot MAPT.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt paziņojumu par prasības atsaukšanu; šo paziņojumu var iesniegt tiešsaistē vai birojā, un ar to lietai tiks piešķirts statuss “izskatīta”.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Ja prasība tiek izsniegta, izmantojot MAPT, atbildētājs var atbildēt elektroniski, izmantojot prasības veidlapas sākumā sniegto informāciju, vai arī viņš var nosūtīt atbildi uz attiecīgo tiesas biroji. Atbilde nav obligāti jāsniedz internetā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Atbildētājs uz prasību, kas iesniegta, izmantojot MAPT, var atbidēt tiešsaistē 3 veidos. Viņš/viņa var aizpildīt:

paziņojumu par atbildības uzņemšanos — ja viņš/viņa atzīst prasību un vēlas to atrisināt.

Respondentam ir jāaizpilda un jāiesniedz šis dokuments, ja viņš piekrīt, ka viņš ir parādā šo skaidras naudas summu un gatavojas samaksāt nesamaksāto summu. Viņam jāprecizē, vai viņam samaksas veikšanai ir nepieciešams papildu laiks, vai nu norādot, ka viņš var veikt samaksu vienas nedēļas/mēneša laikā, vai arī, ka viņš var samaksāt visu summu līdz noteiktam datumam;

paziņojumu par apstrīdēšanu — ja atbildētājs vēlas apstrīdēt pret viņu izvirzīto prasību.

Ja atbildētājs nepiekrīt prasībai, viņam ir jāaizpilda un jāiesniedz paziņojums par apstrīdēšanu, norādot iemeslu, kāpēc viņš uzskata, ka šī lieta ir jāapstrīd. Kad dokuments ir pārbaudīts, lieta tiek nosūtīta tās tiesas birojam, kurā tika iesniegts sākotnējais pieteikums (parasti vietējās tiesas birojam), lai to iekļautu sarakstā (tas ir, ieplānotu) un sarīkotu tiesas sēdi. Atbildētājam ir jāiesniedz visu to dokumentu kopijas, uz kuriem tiek balstīta lieta, attiecīgās tiesas birojā vismaz 10 dienas pirms tiesas sēdes datuma;

paziņojums par apstrīdēšanu un pretprasību — ja atbildētājs vēlas apstrīdēt pret viņu izvirzīto prasību un vēlas iesniegt pretprasību pret prasības iesniedzēju. Par šo dokumentu tiks iekasēta maksa, un tā tiek aprēķināta atkarībā no summas, kuru atbildētājs vēlas pieprasīt. Viņam/viņai par šī dokumenta iesniegšanu būs jāsamaksā tiešsaistē, izmantojot kredītkarti vai debetkarti. Ja viņam nav kredītkartes vai debetkartes, viņam šis dokuments ir jāiesniedz Civillietu apstrādes centrā un jāveic maksājums skaidrā naudā, pa pastu vai ar čeku. Čeki ir jāizraksta Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestam.

Kad Civillietu apstrādes centrs būs dokumentu pārbaudījis, tas tiks nosūtīts tās tiesas birojam, kurā tika iesniegts sākotnējais pieteikums (parasti vietējās tiesas birojam), lai to iekļautu sarakstā un sarīkotu tiesas sēdi. Atbildētājam ir jāiesniedz visu to dokumentu kopijas, uz kuriem tiek balstīta lieta, attiecīgās tiesas birojā vismaz 10 dienas pirms tiesas sēdes datuma.

Ja atbildētājs iesniedz iebildumu rakstu, lieta tiek nodota atbildētāja vietējai tiesai. Ja tiek iesniegta pretprasība, lietu tiek nodota attiecīgajai tiesai. Abos gadījumos lieta tiks izskatīta tā, it kā tā būtu iesniegta neelektroniskā formātā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Tiklīdz atgriešanas termiņš ir beidzis, un atbildētājs nav sniedzis atbildi, pieteikuma iesniedzējs pieteikties nolēmumam par samaksātu vai nesamaksātu nokavējumu. Šo pieteikumu nokavējuma nolēmumu var aizpildīt un iesniegt tiešsaistē.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Kopumā dokumentus tiesai nav iespējams iesniegt elektroniski, tomēr noteiktos apstākļos pēc tiesas ieskatiem, tiesa var norādīt, ka tā pieņems dažus dokumentus elektroniski. Dokumenti tiek pieņemti, ja tie tiek pārsūtīti starp krimināltiesību drošā e-pasta (CJSM) kontiem, t. i., no vienas CJSM e-pasta adreses uz citu. Protokols par elektronisko informācijas apmaiņai starp Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestu un citām organizācijām tiesvedībā, kas notiek saskaņā ar 1995. gada Rīkojumu par bērniem (Ziemeļīrija), nosaka saskaņotās dokumentācijas apmaiņas parametrus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Saistītās saites

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.