Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Ar interneta starpniecību ir iespējams uzsākt elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Šīs procedūras pirmais posms tiek veikts bez parādnieka līdzdalības. Parādnieki var uzsākt aizstāvību tikai pēc tam, kad maksājuma rīkojums ir izdots un izsniegts viņiem.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Ar elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu var ierosināt lietas, kas attiecas uz prasībām par naudas līdzekļiem, neatkarīgi no strīda priekšmeta vērtības.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Iesniegumu par elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu var iesniegt e-tiesā (e-sąd) jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Specializēta programmatūra, kas izveidota e-tiesā, automātiski pārveido teksta failu, kurā ietverts prasības ieniegums, formātā un datu struktūrā, kuru pieprasa e-tiesa.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu aizsardzība tiek nodrošināta ar vairākiem progresīviem IT risinājumiem, tostarp CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart; cilvēktests) sistēmu, CAPTCHA ir tāda veida tehnoloģija, kas tiek izmantota kā tīmekļa drošības funkcija, kas ļauj pārsūtīt tikai tādus datus, ko ievadījis cilvēks. Šajā gadījumā CAPTCHA aizsargā tīmekļa portālu pret kontiem, ko izveido ierīces. Sistēma to pārbauda, pieprasot lietotājam ievadīt attēlā redzamo tekstu. Teksts ir apzināti izkropļots, tāpēc to nevar nolasīt, izmantojot OCR ( optiska rakstzīmju pazīšana) tehnoloģiju (tehnoloģiju vai programmatūru kopums, ko izmanto, lai atpazītu rakstzīmes un veselus tekstus grafiskā failā rastra formā, bet kas ir joprojām pietiekami salasāms cilvēkiem. No attēla nolasītais kods ir jāieraksta laukā, izmantojot mazos vai lielos burtus.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektroniskais paraksts jāizmanto, lai parakstītu prasību un procesuālos rakstus elektroniskā procedūrā ar maksājuma rīkojumu. Var izmantot šādus parakstu veidus:

a) parasts elektroniskais paraksts, ko bez maksas var saņemt no EPU mājas lapas. Lai to izdarītu, vispirms ir jāizveido konts. Pēc konta aktivizēšanas ir jāiesniedz sertifikāts, ko izsniedz EPU sertifikācijas centrs, un pēc tam jāgaida apstiprinājums, ka sertifikāts ir izsniegts (apmēram 2 stundas). Pēc tam var lejupielādēt sertifikātu. Lai pareizi iestatītu sertifikātu operētājsistēmā, Jums būs nepieciešama sertifikāta parole. Parole tiek nosūtīta pa e-pastu. Ja pazaudējat sertifikātu pēc tā lejupielādes, Jums būs jāizveido vēl viena sertifikāta lietojumprogramma. Parasts elektroniskais paraksts var tikt izmantots tikai e-procedūrām. Parastā elektroniskā paraksta sertifikāts ir derīgs vienu gadu;

b) kvalificēts elektroniskais paraksts. Pēc lietotāja konta reģistrēšanas Jūs automātiski varēsiet izmantot kvalificētu elektronisko parakstu. Tomēr Jums vispirms ir jāiegūst pats kvalificētais elektroniskais paraksts.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas, kas jāmaksā par elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu, var tikt apmaksātas tikai ar elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Tās ir ¼ apmērā no nodevām, kas jāmaksā par tradicionālu procedūru ar maksājuma rīkojumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu prasītājs var atsaukt prasības pieteikumu, līdz procedūra tiek noslēgta ar galīgo nolēmumu. Šim nolūkam ir jāiesniedz pieteikums.. Šajā pieteikumā ietver prasītāja paziņojumu par prasības atsaukšanu un norāda bankas konta numuru. Prasītājs var pilnībā atsaukt prasības pieteikumu - šajā gadījumā prasītājs atsakās no visas prasības (pilnā apmērā) tiesiskās aizsardzības. Prasības paziņojumu var atsaukt arī tikai daļēji, ko sauc par daļēju prasības atsaukšanu. Atsaucot prasības pieteikumu, prasītājs vienlaikus var atteikties no prasības. Pieteikumā par prasības pieteikuma atsaukšanu jānorāda bankas konta numurs, lai atmaksātu tiesas nodevu. Tiesas nodeva tiks atmaksāta, ja prasības pieteikums tiek atsaukts pirms maksājuma rīkojuma izsniegšanas.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu atbildētājs nevar atbildēt, izmantojot internetu. Pirmais dokuments, kas elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu jānosūta atbildētājam, ir maksājuma rīkojums. Atbildētājs var to pārsūdzēt, iesniedzot iebildumu paziņojumu (tradicionālā vai elektroniskā veidā).

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu atbildētājs nevar atbildēt uz prasības pieteikumu. Vienīgā pārsūdzības kārtība maksājuma rīkojumam ir iesniegt iebildumu paziņojumu tiesā (tradicionālā vai elektroniskā veidā). Tādā gadījumā maksājuma rīkojums zaudē spēku un tam nav tiesisku seku. Lieta tiek nosūtīta no e-tiesas tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas atbildētāja domicils, un tiek izskatīta citā procesā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Maksājuma rīkojums, kas izsniegts elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, kļūst galīgs divas nedēļas pēc tam, kad tas ir nodots atbildētājam. Galīgā maksājuma rīkojums, kas izdots elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu un iekļauts IT sistēmā, ir maksājuma rīkojums. Maksājuma rīkojumu, kas izdots elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, tiesa pasludina par izpildāmu, izmantojot elektronisku izpildes rīkojumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu iesniegtajiem pieteikumiem nevar elektroniski pievienot dokumentus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu prasītājs saņem tiesas procesu elektroniski. Uzsākot procedūru, iesniedzot prasības pieteikumu, izmantojot e-tiesas tīmekļa vietni, prasītāji iegūst piekļuvi e-tiesas tīmekļa vietnes īpašai sadaļai, kas ļauj viņiem saņemt korespondenci no tiesas. Tiesas process tiek izsniegts prasītājam ar datu pārraides sistēmu, kas atbalsta elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu (elektroniskais tiesas procesa nodrošinājums). Tiesas process atbildētājam tiek izsniegts elektroniski tikai tad, ja atbildētājs ir piekritis šim tiesas pakalpojuma veidam.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu tiesas nolēmumi ir elektroniski.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, tikai elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Ja izpildes rīkojums attiecas uz tiesas nolēmumu, kas pieņemts elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, pieteikumu par izpildes procedūras uzsākšanu var iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tas jāiesniedz, izmantojot maksājumu pārraides sistēmu, kas atbalsta elektronisko procedūru.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Veicot elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu, pusēm ir pilnīga pieeja tiem lietas materiāliem, kas veikti viņu lietā. Šāda piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot datu pārraides sistēmu, kas atbalsta procedūru. Pieejamos dokumentus ir iespējams arī izdrukāt. Procedūrā, kas nav elektroniskā procedūra ar maksājuma rīkojumu, tas nav iespējams.

Lapa atjaunināta: 01/09/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.