Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Portugālē tiesvedību ir iespējams uzsākt, izmantojot internetu, un šim mērķim ir izveidotas īpašas IT lietojumprogrammas — platforma Citius (IT platforma, kas atbalsta tiesu pasākumus) un Inventāra procedūras pārvaldības platforma.

Plašāku informāciju par iepriekš minētajām platformām var iegūt, izmantojot šādas saites:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Citius

Parasti visas tiesvedības, proti, galvenās prasības, izpildes nodrošināšanas pasākumi, papildu procedūras, individuāli tiesas paziņojumi un jebkādas citas procedūras — kā apvienotas, tā patstāvīgas —, arī apelācijas, tagad notiek elektroniski un tiek apstrādātas platformā Citius (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 1. pants).

No tiesā iesniegtajām lietām platformā Citius var ierosināt un apstrādāt šādas lietas:

a) deklaratīvas civilprasības, izpildes nodrošināšanas pasākumus un individuālus tiesu paziņojumus, izņemot bērnu aizsardzības prasības un civilprasības par zaudējumu atlīdzināšanu vai civiltiesiskās izpildes procedūras, kas ierosinātas saistībā ar kriminālprocesiem;

b) civiltiesiskās izpildes procedūrās un visas izpildei piesaistītās papildu procedūras (šajā gadījumā izpildes procedūrām un visu par būtiskiem uzskatīto dokumentu izdrukāšanai ir jānotiek tikai pēc tam, kad tiesa ir saņēmusi pieteikumu vai informāciju, kas prasa tās iesaistīšanos).

Minētais attiecas arī uz maksājuma rīkojuma procedūru. Lūdzam skatīt attiecīgo faktu lapu.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Inventāra sastādīšanas lūguma iesniegšanu notāram, jebkādus iebildumus pret to un visas turpmākās darbības, ciktāl iespējams, īsteno, izmantojot Inventāra procedūras pārvaldības platformu (2019. gada 13. septembra Likuma Nr. 117/2019 pielikumā publicētā Notariālās inventāra procedūras juridiskā regulējuma 2. panta 2. punkts).

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Aprakstītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (ja vien serveris darbojas).

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Citius

Pieteikumi ir jāiesniedz, aizpildot veidlapas, kas pieejamas tīmekļa vietnē, kura minēta atbildē uz 1. jautājumu, un pievienojot:

a) datnes, kurās ietverta pārējā likumā noteiktā informācija, pieteikuma saturs pēc būtības un cita informācija, ko par būtisku uzskata likumīgais pārstāvis un kas nav piemērota iekļaušanai citos veidlapas laukos (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);

b) individuālā kārtā dokumentus, kuri ir jāpievieno pieteikumam (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Šādi iesniegtajiem pieteikumiem un dokumentiem ir jābūt digitāli parakstītiem platformā Citius ar elektroniskā paraksta sertifikātu, kas pastāvīgi garantē parakstītāja profesionālo statusu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 6. panta 3. punkts).

Datnēm un dokumentiem ir jābūt pārnesamā dokumentu formātā (.pdf), ieteicamā versija — PDF/A, un, ja dokumenti sagatavoti rakstveidā, to saturam ir jābūt meklējamam (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 8. panta a) punkts).

Maksājuma procesa rīkojumu gadījumā datnēm ir jābūt paplašināmās iezīmēšanas valodas (.xml) formātā, kura specifikācijas ir pieejamas vietnē https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Pieteikumu inventāra procedūras sākšanai var iesniegt:
a) ieinteresētā persona vai tās juridiskais pārstāvis, aizpildot platformā pieejamo elektronisko veidlapu inventāra procedūras sākšanai un pievienojot attiecīgos dokumentus atbilstīgi noteiktajām procedūrām un norādījumiem (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
b) ieinteresētā persona notāra birojā, papīra formātā iesniedzot iepriekšējā punktā paredzēto inventāra procedūras pieteikuma veidlapu kopā ar attiecīgajiem dokumentiem (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Piekļuve iepriekš minētajai tīmekļa vietnei notiek, izmantojot elektronisko autentifikāciju:
a) iedzīvotājiem — izmantojot viņu pilsoņu personības apliecībās iekļauto digitālo sertifikātu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 2. panta 4. punkta a) apakšpunkts);
b) juristiem un advokātiem — izmantojot digitālo sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālo statusu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 2. panta 4. punkta b) apakšpunkts).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tiesu juridisko funkciju izpildē apkopotie persondati tiek apstrādāti IT platformā Citius, kuru Tieslietu ministrijas uzraudzībā ir izveidojis un pārvalda Tiesu iestāžu finanšu un īpašumu pārvaldības institūts (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (turpmāk “IGFEJ, I.P.”), kas darbojas kā “apstrādātājs” tieslietu sistēmas augstākās struktūras, proti, Tiesu augstākās padomes (Conselho Superior da Magistratura) pārziņā (atbilstīgi Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4., 8. un 28. pantam).

IGFEJ, I.P. ir pienākums garantēt, ka tiek īstenoti visi piemērotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu datu apstrādi saskaņā ar regulu un datu subjektu tiesību aizsardzību, kā norādījusi Tiesu augstākā padome, kas iecēlusi tiesnesi datu aizsardzības speciālista statusā.

Savukārt saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. pantu Tieslietu ministrija ir iecēlusi vienu datu aizsardzības speciālistu to pārziņā esošajām struktūrām, tai skaitā IGFEJ, I.P. (vide 2018. gada 7. jūnija Dekrēts Nr. 5643/2018).

Tiesnesis, kas izskata attiecīgo lietu, ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu par piekļuvi persondatiem un to nosūtīšanu tiesas procedūrās. Tiesnesis, kas izskata attiecīgo lietu, ir atbildīgs par to, lai šis lēmums tiktu pieņemts atbilstīgi procesuālajiem tiesību aktiem, kuri piemērojami konkrētajā lietā, kā arī saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ievērojot šādus nosacījumus: persondatu apstrāde tiesās ļauj regulu piemērot tikai konkrētām darbībām un procedūrām, kas jāievēro (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 23. panta 1. punkta d) un f) apakšpunkts); kontroles iestāde nevar kontrolēt apstrādes darbības, ko veic tiesas, pildot juridiskos pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 55. panta 3. punktā noteiktais ierobežojums). Pārsūdzības process, kas paredzēts valsts procesuālajos tiesību aktos, ir piemērojams tiesu nolēmumiem šajā jautājumā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Citius

Juridisko pārstāvju iesniegtajiem pieteikumiem un dokumentiem ir jābūt digitāli parakstītiem ar elektroniskā paraksta sertifikātu, kas pastāvīgi garantē parakstītāja identitāti un profesionālo statusu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 6. panta 3. punkts).

Platforma Citius nodrošina, ka:

a) tiek apliecināts nodošanas datums un laiks (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 13. panta a) punkts);

b) sūtītājam tiek nodrošināta iesniegtā pieteikuma un dokumentu kopija, uz kuras norādīts apliecinātais nodošanas datums un laiks (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 13. panta b) punkts);

c) ja saņemšana nav iespējama, sūtītājam tiek nosūtīts ziņojums, ka iesniegt pieteikumu vai dokumentus platformā nav bijis iespējams (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 13. panta c) punkts).

Tiesneši un prokurori oficiālus dokumentus vienmēr iesniedz elektroniski, izmantojot Citius IT sistēmu un pievienojot tiem kvalificētu vai drošu elektronisko parakstu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 19. pants).

Lietās, kurās tiesiskā pārstāvība nav obligāta un lietas dalībniekam nav jurista, pieteikumus tiesai var iesniegt arī kādā no turpmāk minētajiem veidiem (Civilprocesa kodeksa (Código de Processo Civil) 144. panta 7. punkts):

a) personīgi nogādājot tiesas sekretāram — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kurā dokumenti ir nogādāti (Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. punkta a) apakšpunkts);

b) ierakstītā vēstulē — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kad vēstules piegāde ir reģistrēta pastā (Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. punkta b) apakšpunkts);

c) pa faksu — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata dokumentu nosūtīšanas datumu (Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. punkta c) apakšpunkts).

Ja lietas dalībniekam ir juridiskais pārstāvis un dokumentu elektroniskai iesniegšanai pastāv attaisnojošs šķērslis, tos var iesniegt, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem veidiem (Civilprocesa kodeksa 144. panta 8. punkts).

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Kad pieteikums ir noteiktajā kārtībā iesniegts, platforma vai notārs pieteikuma iesniedzējam sniegs iesniegšanas apstiprinājumu, norādot:
a) pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 2. punkta a) apakšpunkts);
b) kodu un norādījumus, kā piekļūt tīmekļa vietnei https://www.inventarios.pt/, lai iepazītos ar lietu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts);

c) Multibanco ATM numuru notāra nodevas pirmā maksājuma veikšanai un attiecīgo summu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 2. punkta c) apakšpunkts);
d) numuru, kas lietai tiks piešķirts pēc tam, kad būs samaksāts notāra nodevas pirmais maksājums (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 5. panta 2. punkta d) apakšpunkts).

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Citius

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā.

Vispirms attiecībā uz maksājumu ir jāizdod “vienotais iekasēšanas dokuments” (Documento Único de Cobrança — DUC), kuram var piekļūt IGFEJ tīmekļa vietnē: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC var apmaksāt:

  • izmantojot Multibanco ATM vai Homebanking (sadaļā “Maksājumi valstij” (Pagamentos ao Estado));
  • tiesas kancelejā, izmantojot debetkarti;
  • bankas filiālē.

(Ministrijas 2009. gada 17. aprīļa Īstenošanas rīkojuma Nr. 419-A/2009 17. pants).

Plašāka informācija pieejama turpmāk norādītajās saitēs.

Pakalpojumi — tiesāšanās izdevumi: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Tiesvedībā, kurā elektronisko līdzekļu izmantošana nav obligāta, tiesas nodevas samazina līdz 90 % no to apmēra, ja lietas dalībnieks visus dokumentus iesniedz elektroniski (2008. gada 26. februāra Dekrētlikuma Nr. 34/2008 pielikumā publicēto Noteikumu par procesuālajām izmaksām (Regulamento das Custas Processuais) 6. panta 3. punkts).

Attiecībā uz maksājuma rīkojumiem lūdzam skatīt attiecīgo faktu lapu.

Portugālē tiek pieņemta arī tiesas nodevu apmaksa, kas veikta ar ārvalstu bankas pārskaitījumu.

Tiesas nodevu kalkulators ir pieejams šādā vietnē:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Inventāra procedūras izmaksas ietver notāra nodevu un izdevumus (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 15. pants). Maksājumu veic, izmantojot Multibanco ATM elektronisko pārvedumu numuru, kas tiek ģenerēts pieteikuma iesniegšanas laikā (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 20. pants).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, ir iespējams izbeigt tiesvedību vai atsaukt pieteikumu atbilstīgi nosacījumiem, kādi attiecībā uz katru gadījumu paredzēti valsts procesuālajos noteikumos.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Parasti tiesvedības procesā atbildētājs paskaidrojumus tiesai iesniedz elektroniski, un par paskaidrojumu iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kurā ir iesniegti dokumenti (Civilprocesa kodeksa 144. panta 1. punkts).

Lietās, kurās tiesiskā pārstāvība nav obligāta un lietas dalībniekam nav jurista, dokumentus var iesniegt arī personīgi tiesas sekretāram, nosūtīt ierakstītā vēstulē vai pa faksu (Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. punkts).

Attiecībā uz inventāra procedūru lūdzam skatīt atbildes uz 4. un 6. jautājumu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Citius

Ja atbildētājs vēlas iesniegt paskaidrojumus, prasību tik un tā apstrādā elektroniski, lai gan daži dokumenti tiks izdrukāti.

Lietas papīra formāta dokumentu datnē ir jābūt iekļautam tikai pieteikumam un procesuālajiem dokumentiem, kam ir nozīme lēmuma pieņemšanā pēc būtības, kā katrā lietā ar motivētu lēmumu norādījis tiesnesis. Tiek pieņemts, ka nav nozīmīgi šādi dokumenti (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 28. panta 1. punkts):

a) lūgumi mainīt sēdes datumu;

b) administratīvi paziņojumi un rīkojumi par izpildi, kas saistīti tikai ar procedūras organizāciju, kā arī atbildes uz tiem, piemēram:

i) rīkojumi, ar ko uzdod izsaukt lietas dalībniekus vai izsniedz tiem dokumentus;

ii) rīkojumi, ar ko nosaka sēdes norises laiku;

iii) rīkojumi par lietas materiālu nosūtīšanu prokuroram;

iv) rīkojumi par izmeklēšanas veikšanu, kurus izdevušas dažādas iestādes, piemēram, kriminālpolicijas iestādes, reģistri, Portugāles Valsts tiesu medicīnas un tiesu ekspertīzes institūts (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Ieslodzījuma vietu dienestu un sociālās rehabilitācijas direktorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) vai Sociālā nodrošinājuma ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) prokurora un tiesneša apliecinājuma spiedogi;

c) piekrišana tiesu izpildītāja iecelšanai, lai izsniegtu pavēsti;

d) iekšējā saziņa;

e) negatīvi apliecinājumi pēc pārbaudes valsts departamentu datubāzēs;

f) konkrētas tiesu izpildītāja veiktas darbības, paziņojumi vai informācija.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Notāram ir jāreģistrē platformā visas procedūras darbības, lai būtu iespējams identificēt katru darbību un atrast saistīto dokumentu un visu pievienoto dokumentu kopijas (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 12. panta 1. punkts).

Jebkuru oficiālu tiesvedības pieteikumu, ko iesniedzis procesā iesaistīts lietas dalībnieks, taču kas nav iesniegts elektroniski, notārs ieskenē un reģistrē attiecīgās inventāra procedūras lietā (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 12. panta 2. punkts).

Ja minētos dokumentus nav iespējams ieskenēt ieinteresētās personas pieteikuma vai citu dokumentu īpašību dēļ, notāram šī darbība ir jāreģistrē inventāra procedūras platformā, norādot, ka attiecīgo dokumentu ir iespējams izskatīt notāra birojā (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 12. panta 3. punkts).

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs nesniedz atbildi, prasību izskata atbilstoši piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem un digitāli apstrādā, līdz tā tiek izbeigta. Atsevišķi dokumenti tiks izdrukāti, kā paskaidrots atbildē uz iepriekšējo jautājumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Sk. atbildes uz 2. un 4. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Citius

Lai uzzinātu, kādos gadījumos tiesību akti ļauj izsniegšanu veikt internetā, iepazīstieties ar faktu lapu “Dokumentu izsniegšana — Portugāle”, jo īpaši ar atbildēm uz 5. un 6. jautājumu.

Ja ir atļauta elektroniska izsniegšana, to veic platformā Citius, kura automātiski nodrošina, ka dokumenti ir pieejami un tos var aplūkot vietnē:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 25. panta 1. punkts).

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Lietas dalībnieku juridiskajiem pārstāvjiem, kuri jau piedalās procesā, notārs izsniedz dokumentus inventāra procedūras platformā, juridiskajam pārstāvim sistēmā paredzētajā ierobežotas pieejamības zonā. Izsniegšanu uzskata par veiktu trešajā dienā pēc tam, kad dokuments ir darīts pieejams sistēmā juridiskā pārstāvja ierobežotas pieejamības zonā, vai nākamajā darbdienā, ja minētā diena nav darbdiena (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 9. panta 1. punkts).

Brīdī, kad dokumentu dara pieejamu juridiskajam pārstāvim rezervētajā platformas zonā, uz viņa iepriekš norādīto e-pasta adresi nosūta e-pasta vēstuli, kurā viņš tiek informēts, ka dokuments ir pieejams platformā (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 9. panta 2. punkts).

Ja dokumentus izsniedz tieši lietas dalībniekiem, tos izsniedz papīra formā atbilstīgi Civilprocesa kodeksa noteikumiem (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 9. panta 3. punkts) un reģistrē inventāra procedūras platformā, pievienojot attiecīgā sekretāra elektronisko parakstu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 9. panta 4. punkts).

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Lai uzzinātu, kādos gadījumos tiesību akti ļauj tiesas nolēmumu izsniegšanu veikt internetā, iepazīstieties ar faktu lapu “Dokumentu izsniegšana — Portugāle”, jo īpaši ar atbildēm uz 5. un 6. jautājumu.

Tiesas nolēmumus reģistrē sistēmā Citius-Magistrados Judiciais un dara pieejamus platformā Citius.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, elektroniski var iesniegt šādus dokumentus: pieteikumus par atļauju iesniegt apelācijas sūdzību, paziņojumus par apelācijas pamatu un atbildi uz to, kā arī sūdzības par apelācijas noraidīšanu vai iesniegšanu (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 15. pants).

Attiecībā uz tāda nolēmuma izsniegšanu, kas pieņemts par šādu apelāciju, lūdzam skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, ir iespējams ierosināt izpildes procesu internetā.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Citius

Ikviens lietā iesaistītais dalībnieks — prasītājs, atbildētājs, kreditors (dalībnieks, kas pieprasa parādu piedziņu, izmantojot tiesas izpildi), parādnieks (dalībnieks, pret kuru ir izdots izpildes rīkojums), apsūdzētais, palīgs, citas procesā iesaistītās personas u. c. — var iepazīties ar tās tiesvedības ierakstiem, kurā tas ir iesaistīts un kura norisinās tiesās, administratīvajās un nodokļu tiesās, no savas mājas vai jebkuras citas vietas, kurā ir piekļuve internetam, izmantojot savu pilsoņa personības apliecību vai mobilo digitālo atslēgu autentifikācijai. (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 280/2013 27.-A pants).

Šāda informācija ir pieejama tādā apmērā, kādā attiecībā uz procedūras publicitāti noteikts likumā (piemēram, saskaņā ar noteikumiem par tiesvedības konfidencialitāti).

Dokumentus var aplūkot internetā:

https://processos.tribunais.org.pt/

Vispārīgi jautājumi un atbildes par tiesas reģistra konsultatīvā pakalpojuma izmantošanu ir pieejami:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Lietas dalībnieki un to juridiskie pārstāvji ar inventāra procedūru var iepazīties inventāra procedūras platformā (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 13. panta 1. punkts).

Lietas dalībnieki šai sistēmai var piekļūt vienīgi nolūkā iepazīties ar informāciju, izmantojot kodu, ko norādījis notārs, pirmo reizi izsniedzot dokumentus attiecīgajam lietas dalībniekam (Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma Nr. 278/2013 13. panta 2. punkts).

Piemērojamie tiesību akti

2013. gada 26. jūnija Likums Nr. 41/2013 — Civilprocesa kodekss

Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojums Nr. 280/2013 — Tiesu lietu elektroniskā apstrāde

2019. gada 13. septembra Likums Nr. 117/2019 — Notariālās inventāra procedūras juridiskais regulējums

Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojums Nr. 278/2013 — par dokumentu apstrādi un inventāra procedūras nosacījumiem

2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) Nr. 679/2016 — ES Vispārīgā datu aizsardzības regula

Ministrijas 2009. gada 17. aprīļa Īstenošanas rīkojums Nr. 419-A/2009 — par procesuālajām izmaksām, naudas sodiem un citām sankcijām

2008. gada 26. februāra Dekrētlikums Nr. 34/2008 — Noteikumi par procesuālajām izmaksām

Noderīgas saites

Portāls Citius

Tiesu portāls

Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts

Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts

Tiesu iestāžu finanšu un īpašumu pārvaldības institūts

Piezīmes.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pilsoniskās sabiedrības kontaktpunktam, tiesām, kā arī citām struktūrām un iestādēm šajā faktu lapā sniegtā informācija nav saistoša. Spēkā esošie tiesību akti joprojām ir jālasa. Šī informācija tiek regulāri atjaunināt, un tiek ņemtas vērā attīstības tendences judikatūras interpretācijā.

Lapa atjaunināta: 31/08/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.