Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Portugālē tiesvedību ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu, un šim mērķim ir izveidotas īpašas IT lietojumprogrammas — Citius un Inventāra procedūras pārvaldības platforma.

Citius

Principā civiltiesvedībā ir iespējams iesniegt pieteikumus un dokumentus platformā Citius, http://citius.tribunaisnet.mj.pt/, ievērojot tajā noteiktās procedūras un norādījumus.

Citius platforma nodrošina īpašus moduļus tiesnešiem, prokuroriem un tiesu ierēdņiem tiesvedības materiālu apstrādei un oficiālu dokumentu iesniegšanai, kā arī juridiskajiem pārstāvjiem — oficiālu dokumentu iesniegšanai un tam, lai viņi varētu iepazīties ar tiesvedības gaitu (3. pants Ministra īstenošanas rīkojumā (Portaria) Nr. 280/2013).

Lai piekļūtu sistēmai, advokātiem, advokātiem–stažieriem un juriskonsultiem ir jāreģistrējas struktūrā, kas pārvalda piekļuvi sistēmai. Piekļuve balstās uz informāciju, kuru par savu biedru reģistrācijas spēkā esību ir sniegušas attiecīgās profesionālās asociācijas.

Pēc reģistrācijas tiek izsniegta slepena, personīga informācija, kuru nedrīkst nodot citai personai un kura ļauj piekļūt platformas ierobežotas darbības zonai.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Attiecībā uz mantošanu no 2013. gada 2. septembra lietās, kurās mantošanas procedūra par mantas sadali ir strīdus procedūra, ieinteresētās personas var izvēlēties notāru, kurā tās vēlas sākt inventāra procedūru, ar nosacījumu, ka pastāv attiecīga saistība ar mantas sadali, pamatojoties uz mantojuma atklāšanas vietu, mantojuma masas lielākās daļas atrašanās vietu vai mantojumā ietilpstošo uzņēmumu atrašanās vietu vai minētajā mantojumā tieši ieinteresēto personu vairākuma dzīvesvietu. Procedūru noteiktās stadijās nodod tiesai, lai tiesnesis varētu pieņemt lēmumu, tostarp, apstiprināt mantas sadali.

Inventāra procedūru parasti elektroniski veic notāri saskaņā ar Ministrijas 2013. gada 26. augusta īstenošanas rīkojumu Nr.278/2013 (Likuma Nr. 117/2019 2. pants).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Citius

Parasti visas tiesvedības, proti, galvenās prasības, aizsardzības pasākumi, papildu procedūras, individuāli tiesas paziņojumi un jebkādas citas procedūras — kā apvienotas, tā patstāvīgas —, tostarp apelācijas, tagad notiek elektroniski un tiek apstrādātas Citius platformā (3. pants Ministra īstenošanas rīkojumā Nr. 280/2013).

No tiesā iesniegtajām lietām Citius platforma ļauj sākt un apstrādāt šādas lietas:

a) deklaratīvas civilprasības, aizsardzības pasākumus un individuālus tiesu paziņojumus, izņemot bērnu aizsardzības prasības un civilprasības par zaudējumu atlīdzināšanu vai izpildes procesus civillietās, kas ierosināti saistībā ar kriminālprocesiem;

b) civilās izpildu procedūras un visas izpildei piesaistītās papildu procedūras (šajā gadījumā izpildu procedūrām un visu par būtiskiem uzskatīto dokumentu izdrukāšanai ir jānotiek tikai pēc tam, kad tiesa ir saņēmusi pieteikumu vai informāciju, kas prasa tās iesaistīšanos).

Minētais attiecas arī uz maksājuma rīkojuma procedūru. Lūdzam skatīt attiecīgo faktu lapu.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Inventāra sastādīšanas lūguma iesniegšanu notāram, jebkādus iebildumus pret to un visas turpmākās darbības, ciktāl iespējams, īsteno, izmantojot Inventāra procedūras pārvaldības platformu (6. pants Likumā Nr. 23/2013).

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Aprakstītie pakalpojumi parasti ir pieejami visu diennakti septiņas dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Citius

Pieteikumi ir jāiesniedz, aizpildot veidlapas, kas pieejamas tīmekļa vietnē, kura minēta atbildē uz 1. jautājumu, un pievienojot:

a) datnes, kurās ietverta pārējā likumā noteiktā informācija, pieteikuma saturs pēc būtības un cita informācija, ko par būtisku uzskata likumīgais pārstāvis un kas nav piemērota iekļaušanai citos veidlapas laukos, un

b) dokumentus, kuri ir jāpievieno pieteikumam.

Šādi iesniegtajiem pieteikumiem un dokumentiem ir jābūt digitāli parakstītiem Citius platformā ar elektroniskā paraksta sertifikātu, kas pastāvīgi garantē parakstītāja profesionālo statusu.

Datnēm un dokumentiem ir jābūt pārnesamā dokumentu formātā (.pdf), ieteicamā versija — PDF/A, un to saturam ir jābūt meklējamam (8. pants Ministra īstenošanas rīkojumā Nr. 280/2013).

Maksājuma procesa rīkojumu gadījumā datnēm ir jābūt paplašināmās iezīmēšanas valodas formātā (.xml); attiecīgās specifikācijas ir pieejamas vietnē https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Pieteikumu inventāra procedūras sākšanai var iesniegt:
a) ieinteresētā persona vai tās juridiskais pārstāvis, aizpildot platformā pieejamo elektronisko veidlapu inventāra procedūras sākšanai un pievienojot attiecīgos dokumentus atbilstīgi noteiktajām procedūrām un norādījumiem;
b) ieinteresētā persona notāra birojā, izmantojot fizisku nesēju un iesniedzot iepriekšējā punktā paredzēto inventāra procedūras pieteikuma veidlapu kopā ar attiecīgajiem dokumentiem. (4. pants Ministra īstenošanas rīkojumā Nr. 278/2013).

Piekļuve minētajai tīmekļa vietnei notiek, izmantojot elektronisko autentifikāciju:
a) iedzīvotājiem — izmantojot viņu personas apliecībās iekļauto digitālo sertifikātu;
b) juristiem un advokātiem — izmantojot digitālo sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālo statusu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Personas datus, ko tiesas savākušas, pildot juridiskās funkcijas, apstrādā Citius IT platforma, ko izveidojis un pārvalda Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošais Finanšu pārvaldības un infrastruktūras institūts tieslietu jomā I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (turpmāk tekstā – “IGFEJ, I.P.”), kas darbojas kā tieslietu sistēmas augstākās struktūras, proti, Tiesu augstākās padomes, apakšuzņēmējs (saskaņā ar VDAR 4. panta 8. punktu un 28. pantu).

IGFEJ, I.P. ir pienākums garantēt, ka tiek īstenoti visi piemērotie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu datu apstrādi saskaņā ar regulu un datu subjektu tiesību aizsardzību. Saskaņā ar VDAR 37. pantu Tieslietu ministrija ir iecēlusi vienu datu aizsardzības speciālistu to pārziņā esošajām struktūrām, tostarp IGFEJ, I.P.

Tiesnesis, kas izskata attiecīgo lietu, ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu par piekļuvi personas datiem un to nosūtīšanu tiesas lietās. Tiesnesis, kas izskata attiecīgo lietu, pieņem šo lēmumu saskaņā ar procesuālajiem tiesību aktiem, kas piemērojami konkrētajā lietā, un ņēmot vērā šādas īpatnības, kas paredzētas VDAR: personas datu apstrāde tiesās ļauj regulu piemērot tikai konkrētām darbībām un procedūrām, kas jāievēro (VDAR 23. panta 1. punkta d) un f) apakšpunkts); kontroles iestāde nevar kontrolēt apstrādes darbības, ko veic tiesas, pildot juridiskos pienākumus (VDAR 55. panta 3. punktā noteiktais ierobežojums). Pārsūdzības procesu, kas paredzēts valsts procesuālajos tiesību aktos, piemēro tiesas nolēmumiem šajā jautājumā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Citius

Juridisko pārstāvju iesniegtajiem pieteikumiem un dokumentiem ir jābūt digitāli parakstītiem ar elektroniskā paraksta sertifikātu, kas pastāvīgi garantē parakstītāja identitāti un profesionālo statusu.

Citius platforma nodrošina, ka:

a) tiek apliecināts nodošanas datums un laiks;

b) sūtītājam tiek nodrošināta iesniegtā pieteikuma un dokumentu kopija, uz kuras norādīts apliecinātais nodošanas datums un laiks;

c) ja saņemšana nav iespējama, sūtītājam tiek nosūtīts ziņojums, ka iesniegt pieteikumu vai dokumentus platformā nav bijis iespējams.

Tiesneši un prokurori oficiālus dokumentus vienmēr iesniedz elektroniski, izmantojot Citius IT sistēmu un pievienojot tiem kvalificētu vai drošu elektronisko parakstu.

Lietās, kurās tiesiskā pārstāvība nav obligāta un lietas dalībniekam nav jurista, pieteikumus tiesai var iesniegt arī kādā no tālāk minētajiem veidiem [Civilprocesa kodeksa 144. panta 7. punkts]:

a) personīgi nogādājot tiesas kancelejā — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kad dokumenti iesniegti;

b) ierakstītā vēstulē — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata datumu, kad vēstule reģistrēta pastā;

c) pa faksu — šādā gadījumā par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata dokumentu nosūtīšanas datumu.

Ja lietas dalībniekam ir juridiskais pārstāvis un dokumentu elektroniskai iesniegšanai pastāv attaisnojošs šķērslis, tos var iesniegt, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem veidiem.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Kad pieteikums ir noteiktajā kārtībā iesniegts, platforma vai notārs pieteikuma iesniedzējam sniegs iesniegšanas apstiprinājumu, norādot: 
a) pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku;
b) kodu un norādījumus, kā piekļūt tīmekļa vietnei https://www.inventarios.pt/, lai iepazītos ar lietu;

c) ATM numuru pirmā notāra nodevas maksājuma veikšanai un attiecīgo summu;
d) numuru, kas lietai tiks piešķirts pēc tam, kad būs samaksāts pirmais notāra nodevas maksājums.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Citius

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā.

Vispirms attiecībā uz maksājumu ir jāizdod “vienotais iekasēšanas dokuments” (Documento Único de CobrançaDUC), kuram var piekļūt IGFEJ tīmekļa vietnē:https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC var apmaksāt:

  • ATM vai Homebanking (sadaļā “Maksājumi valstij” (Pagamentos ao Estado));
  • tiesas kancelejā, izmantojot debetkarti;
  • bankas filiālē.

Vairāk informācijas pieejams tālāk norādītajās saitēs.

Pakalpojumi — tiesāšanās izdevumi: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Tiesvedībā, kurā elektronisko līdzekļu izmantošana nav obligāta, tiesas nodevas samazina līdz 90 % no to vērtības, ja lietas dalībnieks visus dokumentus iesniedz elektroniski (Noteikumu par procedūras izmaksām 6. pants).

Attiecībā uz maksājuma rīkojumiem lūdzam skatīt attiecīgo faktu lapu.

Portugālē tiek pieņemta arī tiesas nodevu apmaksa, kas veikta ar ārvalstu bankas pārskaitījumu.

Tiesas nodevu kalkulators ir pieejams vietnē https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Inventāra procedūras izmaksas aptver notāra nodevu un izdevumus. Maksājumu veic, izmantojot ATM elektronisko pārvedumu numuru, kas tiek ģenerēts pieteikuma iesniegšanas laikā.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, ir iespējams izbeigt tiesvedību vai atsaukt pieteikumu atbilstīgi nosacījumiem, kādi attiecībā uz katru gadījumu paredzēti valsts procesuālajos noteikumos.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Parasti tiesvedības procesā atbildētājs paskaidrojumus tiesai iesniedz elektroniski un par paskaidrojumu iesniegšanas datumu uzskata datumu, kurā tiek iesniegti dokumenti (Civilprocesa kodeksa 144. pants).

Lietās, kurās tiesiskā pārstāvība nav obligāta un lietas dalībniekam nav jurista, dokumentus var iesniegt arī personīgi tiesas kancelejā, nosūtīt ierakstītā vēstulē vai pa faksu.

Attiecībā uz inventāra procedūru lūdzam skatīt atbildes uz 4. un 6. jautājumu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Citius

Ja atbildētājs vēlas iesniegt paskaidrojumus, prasību tik un tā apstrādā elektroniski, lai gan daži dokumenti tiks izdrukāti. Papīra dokumenti joprojām ir nepieciešami (piem., ja tiesnešiem nav materiālo resursu, kas ļautu tiem analizēt lietu un izstrādāt lēmuma projektu atsevišķos ekrānos vai iepazīties ar digitālajiem procesuālajiem dokumentiem tiesas zālē lietas izskatīšanas laikā; dažos gadījumos to, vai konkrētu dokumentu padziļinātai analīzei tie ir jāizdrukā, nosaka tiesa).

Papīra lietas dokumentos ir jābūt iekļautam tikai pieteikumam un procesuālajiem dokumentiem, kam ir nozīme lēmuma pieņemšanā pēc būtības, kā katrā lietā ar motivētu lēmumu norādījis tiesnesis. Tiek prezumēts, ka nozīmīgi nav šādi dokumenti (28. pants Ministra īstenošanas rīkojumā Nr. 280/2013):

a) lūgumi mainīt sēdes datumu;

b) administratīvi paziņojumi un rīkojumi par izpildi, kas saistīti tikai ar procedūras organizāciju, un atbildes uz tiem, piemēram:

i) rīkojumi, ar ko uzdod izsaukt lietas dalībniekus vai izsniedz tiem dokumentus;

ii) rīkojumi, ar ko nosaka sēdes norises laiku;

iii) rīkojumi par lietas materiālu nosūtīšanu prokuroram;

iv) rīkojumi par izmeklēšanas veikšanu, ko izdevušas dažādas iestādes, piemēram, kriminālpolicijas iestādes, reģistri, Portugāles Valsts tiesu medicīnas un tiesu ekspertīzes institūts (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Cietumu pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas direktorāts (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) vai Sociālā nodrošinājuma ģenerāldirektorāts (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) prokurora un tiesneša apliecinājuma spiedogi;

c) piekrišana tiesu izpildītāja iecelšanai, lai izsniegtu pavēsti;

d) iekšējā saziņa;

e) negatīvi apliecinājumi pēc ielūkošanās valsts pārvaldes departamentu datubāzēs;

f) konkrētas tiesu izpildītāja veiktas darbības, paziņojumi vai informācija.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Notāram ir jāreģistrē platformā visas procedūras darbības, lai būtu iespējams identificēt katru darbību un atrast saistīto dokumentu un visu pievienoto dokumentu kopijas.

Jebkuru oficiālu tiesvedības pieteikumu, ko iesniedzis procesā iesaistīts lietas dalībnieks, taču kas nav iesniegts elektroniski, notārs ieskenē un reģistrē attiecīgās inventāra procedūras lietā.

Ja minētos dokumentus nav iespējams skenēt ieinteresētās personas pieteikuma vai citu dokumentu īpašību dēļ, notāram šī darbība ir jāreģistrē inventāra procedūras platformā, norādot, ka attiecīgo dokumentu ir iespējams izskatīt notāra birojā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs neatbild, prasību izskata atbilstoši piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem un digitāli apstrādā, līdz tā tiek izbeigta. Atsevišķi dokumenti tiks izdrukāti, kā paskaidrots atbildē uz iepriekšējo jautājumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Sk. atbildes uz 2. un 4. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Citius

Lai uzzinātu, kādos gadījumos tiesību akti ļauj izsniegšanu veikt internetā, iepazīstieties ar faktu lapu “Dokumentu izsniegšana — Portugāle”, jo īpaši ar atbildēm uz 5. un 6. jautājumu.

Ja ir atļauta elektroniska izsniegšana, to veic Citius platformā, kura automātiski nodrošina, ka dokumenti ir pieejami un tos var aplūkot vietnē http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Lietas dalībnieku juridiskajiem pārstāvjiem, kuri jau piedalās procesā, notārs izsniedz dokumentus inventāra procedūras platformā, juridiskajam pārstāvim sistēmā paredzētajā ierobežotas pieejamības zonā. Izsniegšanu uzskata par veiktu trešajā dienā pēc tam, kad dokuments ir darīts pieejams sistēmā juridiskā pārstāvja ierobežotas pieejamības zonā, vai nākamajā darbdienā, ja minētā diena nav darbdiena.

Laikā, kad dokuments tiek darīts pieejams juridiskajam pārstāvim rezervētajā platformas zonā, uz viņa iepriekš norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kurā viņš tiek informēts, ka dokuments ir pieejams platformā.

Ja dokumentus izsniedz tieši lietas dalībniekiem, tos izsniedz papīra formā saskaņā ar Civilprocesa kodeksa noteikumiem un reģistrē inventāra procedūras platformā, pievienojot attiecīgā sekretāra elektronisko parakstu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Lai uzzinātu, kādos gadījumos tiesību akti ļauj tiesas nolēmumu izsniegšanu veikt internetā, iepazīstieties ar faktu lapu “Dokumentu izsniegšana — Portugāle”, jo īpaši ar atbildēm uz 5. un 6. jautājumu.

Tiesas nolēmumus pasludina Citius-Magistrados Judiciais sistēmā un dara pieejamus Citius platformā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, elektroniski var iesniegt šādus dokumentus: pieteikumus par atļauju iesniegt apelācijas sūdzību, paziņojumus par apelācijas pamatu un atbildi uz to, kā arī sūdzības par apelācijas noraidīšanu vai iesniegšanu.

Attiecībā uz tāda lēmuma izsniegšanu, kas pieņemts par šādu apelāciju, lūdzam skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, ir iespējams ierosināt izpildes procesu internetā.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Citius

Izņemot izpildu procedūru, ar kuru drīkst iepazīties paši lietas dalībnieki, ar pārējiem tiesvedības procesiem tiešsaistē var iepazīties tikai juridiskie pārstāvji (juristi un advokāti), tiesu izpildītāji, kā arī — maksātnespējas procesā — maksātnespējas administratori.

Kreditors vai parādnieks ar izpildu procedūru var iepazīties vietnē https://processoexecutivo.justica.gov.pt, iepriekš autentificējoties ar personas apliecībās iekļauto digitālo autentifikācijas sertifikātu vai ar mobilo digitālo atslēgu. Iepazīšanās notiek saskaņā ar minētajā tīmekļa vietnē paredzēto kārtību un norādījumiem.

Inventāra procedūras pārvaldības platforma

Lietas dalībnieki un to juridiskie pārstāvji ar inventāra procedūru var iepazīties inventāra procedūras platformā.

Lietas dalībnieki šai sistēmai var piekļūt vienīgi nolūkā iepazīties ar informāciju, izmantojot kodu, ko norādījis notārs, pirmo reizi izsniedzot dokumentus attiecīgajam lietas dalībniekam.

Piemērojamie tiesību akti

2013. gada 26. jūnija Likums Nr. 41/2013 — Civilprocesa kodekss

Ministra īstenošanas rīkojums (2013. gada 26. augusts) Nr. 280/2013 — Tiesas lietu elektroniskā apstrāde

2019. gada 5. marta Likums Nr. 117/2013 — Inventāra procedūras juridiskā kārtība

Ministra īstenošanas rīkojums (2013. gada 26. augusts) Nr. 278/2013 — par dokumentu apstrādi un inventāra procedūras nosacījumiem

Noderīgas saites:

Citius portāls

Tiesu portāls

Tiesu administrācijas ģenerāldirektorāts

Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts

Tieslietu ministrijas Finanšu pārvaldības un infrastruktūras iestāde

N.B.:

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktam, tiesām un citām struktūrām un iestādēm šajā faktu lapā ietvertā informācija nav saistoša. Ir jāiepazīstas ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Tos regulāri atjaunina un ir pakļauti tiesību tālākveidošanai ar judikatūras palīdzību.

Lapa atjaunināta: 15/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.