Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu pieteikumu var iesniegt personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Civillietās pieteikumus var iesniegt, skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektroniskus dokumentus. Nav tādu procedūru, kas būtu pieejamas tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu prasības pieteikumu (cererea de chemare în judecată), kas iesniegts personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu, reģistrē un apzīmogo ar saņemšanas dienas spiedogu. Pēc reģistrācijas pieteikums un pavaddokumenti, attiecīgā gadījumā kopā ar pierādījumu par to, kā tie ir nosūtīti tiesai, tiek nodoti tiesas priekšsēdētājam vai viņa norādītajai personai, kas nekavējoties veiks pasākumus, lai saskaņā ar likumu izveidotu tiesas sastāvu pēc nejaušības principa.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Civilprocesa kodekss nenosaka standarta veidlapu izmantošanu juridiskiem prasījumiem. Civilprocesa standarta noteikumos ir noteikts dažu civiltiesisko prasību saturs (piemēram, prasības pieteikums, aizstāvība, pretprasība).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Drošu datu pārraidi un glabāšanu nodrošina, izmantojot e-pasta sistēmas vietējos IT rīkus, piemēram, ugunsmūri, sertifikātus, pretvīrusu programmas, uz lietotāja pienākumiem balstītas piekļuves kontroli, utt., kopā ar paraugprakses izmantošanu šajā jomā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 148. panta 2. un 5. punktu tiesai pieteikumus var iesniegt arī kā elektroniskus dokumentus, ar noteikumu, ka tiek ievēroti tiesību aktu noteikumi. Uz pieteikuma jābūt tā iesniedzēja parakstam. Skenētam un pa e-pastu nosūtītam dokumentam var pievienot parakstu. Elektronisko parakstu var izmantot, ja pieteikums ir elektronisks dokuments, kas nosūtīts pa e-pastu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas tiek maksātas saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 par tiesas zīmognodevām, bet to summa neatšķiras. Tiesas zīmognodevas apmaksā maksājuma veicējs skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu vai tiešsaistē uz tās administratīvās vienības atsevišķu vietējā budžeta ieņēmumu kontu “Tiesas zīmognodevas un citas zīmognodevas”, kurā atrodas fiziskās personas domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta, vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas juridiskā adrese. Ja maksājuma veicējam nav ne domicila, ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne juridiskās adreses Rumānijā, tiesas zīmognodevu ieskaita tās tiesas administratīvās vienības vietējā budžeta kontā, kurā ir celta prasība vai iesniegts pieteikums.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kuriem pieteikuma iesniedzējs var atteikties no tiesas procesa. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 406. pantu pieteikuma iesniedzējs jebkurā laikā var atteikties no tiesas procesa vai nu mutiski tiesas sēdes laikā, vai arī ar rakstisku pieteikumu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam nav obligāti jāizmanto internets.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 149. panta 4. punktu un 154. panta 6. punktu un 6. punkta 1. apakšpunktu tiesas pavēstes un visus procesuālos dokumentus ex officio izsniedz attiecīgās tiesas amatpersonas vai jebkurš cits tās darbinieks, kā arī citas tādas tiesas amatpersonas vai darbinieki, kuras jurisdikcijā atrodas dokumenta saņēmēja dzīvesvieta. Pavēstes un citus procesuālos dokumentus var izsniegt tiesas sekretārs un pa faksu, e-pastu vai citiem līdzekļiem, kas nodrošina dokumenta satura nosūtīšanu un apstiprinājumu par saņemšanu, ja attiecīgā puse šim nolūkam ir norādījusi tiesai savu kontaktinformāciju. Procesuālo dokumentu izsniegšana notiek ar tiesas paplašināto elektronisko parakstu, kas aizstās pavēstes obligātos elementus: tiesas zīmogu un sēdes protokolētāja parakstu. Katrai tiesai būs vienots paplašinātais elektroniskais paraksts pavēstēm un procesuālajiem dokumentiem. Tos uzskata par izsniegtiem, ja no izsniegšanai izmantotās sistēmas ir saņemta ziņa, ka tie ir nonākuši pie adresāta atbilstoši viņa sniegtajai informācijai.

Tiesas lēmumu izsniegšanu ex officio veiks pa e-pastu, ar noteikumu, ka puse šim nolūkam ir norādījusi tiesai attiecīgo kontaktinformāciju vai nu tieši, vai pēc skaidra tiesas pieprasījuma tiesvedības laikā. Paziņojumam pievienos tiesas paplašināto elektronisko parakstu, kas aizstās tiesas zīmogu un sēdes protokolētāja parakstu. Tiesas spriedumus uzskata par izsniegtiem, ja no izsniegšanai izmantotās sistēmas ir saņemta ziņa, ka tie ir nonākuši pie adresāta atbilstoši viņa sniegtajai informācijai.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Aizstāvības argumentus iesniedz tādā pašā veidā, kādā tiek izsniegti procesuālie dokumenti. Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 208. pantu sods par aizstāvības argumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā neatšķiras atkarībā no tā, kā tie iesniegti. Ja nav iesniegti aizstāvības argumenti, atbildētājs – ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi –, zaudēs savas tiesības iesniegt pierādījumus un lūgumus, izņemot absolūta rakstura iebildumus.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. un 9. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Uz tiesu dokumentiem, kas izdoti izpildes procedūru laikā, attiecas tie paši vispārpiemērojamie noteikumi kā uz procesuālo dokumentu izsniegšanu. Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Neattiecas. Tomēr tiesu portālā vai tiesu informācijas dienestos var iegūt lietu kopsavilkumu, norādot lietas numuru, lietas priekšmetu un pušu vārdu vai nosaukumu. Paredzēts, ka nākotnē tiesas dokumentus varēs apskatīt no mājām, samaksājot nodevu.

Lapa atjaunināta: 01/09/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.