Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu prasības pieteikumu (cererea de chemare în judecată) var iesniegt personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasības pieteikumus var iesniegt, skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektroniskus dokumentus civillietās. Nav tādu procedūru, kas būtu pieejamas tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu prasības pieteikumu, kas iesniegts personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu, reģistrē un datē ar konkrētu datumu, apzīmogojot ar saņemšanas zīmogu. Pēc reģistrācijas pieteikums un pavaddokumenti, attiecīgā gadījumā, kopā ar pierādījumu par to, kā tie ir nosūtīti tiesai, tiek nodoti tiesas priekšsēdētājam vai viņa norādītajai personai, kas nekavējoties veiks pasākumus, lai izveidotu tiesas palātu pēc nejaušības principa un saskaņā ar likumu.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Civilprocesa kodekss neparedz standarta veidlapu izmantošanu juridiskām prasībām. Civilprocesa noteikumos ir noteikts dažu civiltiesisko prasību saturs (piemēram, pieteikuma, aizstāvības, pretprasības).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Droša datu pārraide un uzglabāšana tiek nodrošināta, izmantojot e-pasta sistēmas vietējos IT rīkus, piemēram, ugunsmūri, sertifikātus, pretvīrusu programmas, uz lietotāju balstītu piekļuves kontroli, utt., kopā ar labas prakses izmantošanu šajā jomā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 148. panta 2. un 5. punktu tiesai iesniegtos pieteikumus var iesniegt arī kā elektroniskos dokumentus, ar noteikumu, ka tiek ievēroti juridiskie nosacījumi. Prasības pieteikumus ir jāparaksta. Skenētam un pa e-pastu nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam. Elektronisko parakstu var izmantot, ja prasības pieteikums ir elektronisks dokuments, kas nosūtīts pa e-pastu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas tiek maksātas saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 par tiesas zīmognodevām, bet to summa neatšķiras. Zīmognodevas maksā maksājuma veicējs skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu vai tiešsaistē uz tās administratīvās vienības atsevišķu vietējā budžeta ieņēmumu kontu “Tiesas zīmognodevas un citas zīmognodevas”, kurā ir fiziskās personas domicils vai dzīvesvieta, vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas juridiskā adrese. Ja maksājuma veicējam nav ne domicila, ne pastāvīgās dzīvesvietas, ne juridiskās adreses Rumānijā, tiesas zīmognodevu ieskaita tās tiesas administratīvās vienības vietējā budžeta kontā, kurā ir celta prasība vai iesniegts pieteikums.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kuriem prasītājs var atteikties no tiesas procesa. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 406. pantu prasītājs jebkurā laikā var atteikties no tiesas procesa vai nu mutiski tiesas sēdes laikā, vai arī ar rakstveida lūgumrakstu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam nav obligāti jāizmanto internets.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 149. panta 4. punktu un 154. panta 6. punktu un 6. punkta 1. apakšpunktu tiesas pavēstes un visus procesuālos dokumentus izsniedz tiesas amatpersonas vai jebkurš cits tās darbinieks ex officio, kā arī citas tiesas aģenti vai darbinieki rajonā, kur atrodas persona, kurai tiek paziņots akts. Pavēstes un citus procesuālos dokumentus var izsniegt tiesas sekretārs un pa faksu, e-pastu/citiem līdzekļiem, kas nodrošina dokumenta satura nosūtīšanu un apstiprinājumu par saņemšanu, ja attiecīgā puse šajā nolūkā ir norādījusi tiesai savu kontaktinformāciju. Apstiprinājumam, tiesa kopā ar procesuālo dokumentu nosūta veidlapu, kas satur: tiesas nosaukumu, paziņošanas datumu, par paziņojumu atbildīgā ierēdņa vārdu un informāciju par paziņotajiem dokumentiem. Saņēmējs aizpilda veidlapu saņemšanas dienā, skaidri norādot vārdu un par korespondences saņemšanu atbildīgās personas parakstu, un nosūta to tiesai pa telefaksu, e-pastu vai, izmantojot citus līdzekļus. Ja pieteikums ir nosūtīts saskaņā ar likumu pa faksu vai e-pastu tiesas sekretāram ir pienākums sagatavot pieteikuma kopijas ex officio, izmaksas sedz puse, kurai bija jāiesniedz kopijas. Pavēstes un citus procesuālos dokumentus uzskata par izsniegtiem, ja no izmantotās sistēmas ir saņemts ziņojums, ka tie ir nonākuši pie adresāta saskaņā ar viņa sniegto informāciju.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Aizstāvība tiek paziņota ar tādām pašām metodēm, kā procesuāla dokumenta izsniegšanai. Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 208. pantu sankcija par aizstāvības neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā ir vienāda neatkarīgi no tā, kā tā iesniegta. Aizstāvības neiesniegšana nozīmē, ka atbildētājs zaudē tiesības iesniegt papildu pierādījumus vai izteikt iebildumus, kas nav saistīti ar sabiedrisko kārtību, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. un 9. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Uz tiesu dokumentiem, kas izdoti izpildes procedūru laikā, attiecas tie paši vispārpiemērojamie noteikumi kā uz procesuālo dokumentu paziņošanu. Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē. Tomēr tiesu mājas lapas (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vai informācijas dienesti, kas atrodas dažās tiesās, nodrošina piekļuvi nolēmumu kopsavilkumam, pamatojoties uz lietas numuru, lietas būtību un pušu nosaukumiem. Tiek plānots, ka nākotnē tiesas dokumentus varēs apskatīt no mājām, samaksājot nodevu.

Lapa atjaunināta: 19/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.