Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Rumānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu pieteikumu var iesniegt personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai citādi skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Pieteikumus var iesniegt, skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektroniskus dokumentus civillietās. Nav tāda tiesvedības veida, kurš būtu pieejams tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu pieteikumu, kas iesniegts personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai citādi skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu, reģistrē un datē ar konkrētu datumu, apzīmogojot ar saņemšanas zīmogu. Pēc reģistrācijas pieteikums un pavaddokumenti kopā ar, attiecīgā gadījumā, pierādījumu par to, kā tie ir nosūtīti tiesai, tiek nodoti tiesas priekšsēdētājam vai viņa norādītajai personai, kas nekavējoties veiks pasākumus, lai nejauši izveidotu tiesas palātu, ievērojot likumu.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Civilprocesa kodekss neparedz standarta veidlapu izmantošanu juridiskām prasībām. Civilprocesa kopīgajos tiesību aktos ir noteikts dažu civiltiesisko prasību saturs (piemēram, pieteikuma, aizstāvības, pretprasības).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Droša datu pārraide un uzglabāšana tiek nodrošināta, izmantojot e-pasta sistēmas vietējos IT rīkus, piemēram, ugunsmūri, sertifikātus, pretvīrusu programmas, uz lietotāju balstītu piekļuves kontroli, utt., kopā ar labas prakses izmantošanu šajā jomā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 148. panta 2. un 5. punktu tiesai iesniegtos pieteikumus var iesniegt arī kā elektroniskos dokumentus, ar noteikumu, ka tiek ievēroti juridiskie nosacījumi. Pieteikumam jābūt parakstītam. Skenētam un pa e-pastu nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam. Paraksts var būt elektronisks, ja pieteikums ir elektronisks dokuments, kas nosūtīts pa e-pastu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas tiek maksātas saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 par tiesas zīmognodevām, bet to summa neatšķiras. Tiesu zīmognodevas maksā persona kā nodokļus vai nu skaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu, vai arī tiešsaistē, atsevišķā “tiesu zīmognodevas un citas valsts nodevas” vietējā budžeta ieņēmumu kontā, kas atvērts teritoriāli administratīvās vienības vārdā, kurā atrodas fiziskās personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai, attiecīgā gadījumā, ir reģistrēta juridiskā persona. Ja personas, kurai ir jāmaksā tiesu zīmognodeva, dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai arī, attiecīgā gadījumā, juridiskā adrese neatrodas Rumānijā, zīmognodeva tiek samaksātas teritoriāli administratīvās vienības vietējam budžetam, kurā atrodas tiesa, kurā ir iesniegta prasība vai pieteikums.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kuriem prasītājs var atteikties no tiesas procesa. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 406. pantu prasītājs jebkurā laikā var atteikties no tiesas procesa vai nu mutiski tiesas sēdes laikā, vai arī ar rakstveida lūgumrakstu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam nav obligāti jāizmanto internets.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 149. panta 4. punktu un 154. panta 6. punktu tiesas pavēstes un visus procesuālos dokumentus izsniedz tiesas amatpersonas vai jebkurš cits tās darbinieks ex officio, kā arī aģenti vai darbinieki citās tiesās rajonos, kur atrodas persona, kurai tiek paziņots akts. Tiesas pavēstu un citu procesuālo dokumentu izsniegšanu var veikt tiesas sekretārs arī pa telefaksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, kas nodrošina, ka dokumenta teksts tiek nosūtīts un tā saņemšana tiek apstiprināta, ar nosacījumu, ka puse ir paziņojusi tiesai šim nolūkam nepieciešamo informāciju. Apstiprinājumam, tiesa kopā ar procesuālo dokumentu nosūta veidlapu, kas satur: tiesas nosaukumu, paziņošanas datumu, par paziņojumu atbildīgā ierēdņa vārdu un informāciju par paziņotajiem dokumentiem. Saņēmējs aizpilda veidlapu saņemšanas dienā, skaidri norādot vārdu un par korespondences saņemšanu atbildīgās personas parakstu, un nosūta to tiesai pa telefaksu, e-pastu vai, izmantojot citus līdzekļus. Ja pieteikums ir nosūtīts saskaņā ar likumu pa faksu vai e-pastu tiesas sekretāram ir pienākums sagatavot pieteikuma kopijas ex officio. Šīs izmaksas sedz tā puse, kurai ir pienākums iesniegt kopijas.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Aizstāvība tiek paziņota ar tādām pašām metodēm, kā procesuāla dokumenta izsniegšanai. Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 208. pantu sankcija par aizstāvības neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā ir vienāda neatkarīgi no tā, kā tā iesniegta. Aizstāvības neiesniegšana liek atbildētājam zaudēt tiesības iesniegt papildu pierādījumus vai izteikt iebildumus, kas nav saistīti ar sabiedrisko kārtību, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. un 9. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Uz tiesu dokumentiem, kas izdoti izpildes procedūru laikā, attiecas tie paši vispārpiemērojamie noteikumi kā uz procesuālo dokumentu paziņošanu. Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Netiek piemērots.

Tomēr tiesu mājas lapas ( http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vai informācijas dienesti, kas atrodas dažās tiesās, nodrošina piekļuvi nolēmumu kopsavilkumam, pamatojoties uz lietas numuru, lietas būtību un pušu nosaukumiem. Tiek plānots, ka nākotnē tiesas dokumentus varēs apskatīt no mājām, samaksājot nodevu.

Lapa atjaunināta: 04/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.