Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, bet tikai tās prasības, uz kurām attiecās vienkāršā procedūra. Vienkāršā procedūra ir tiesas process, kas paredzēts, lai nodrošinātu veidu, kā ātri, ar zemām izmaksām un neoficiāli atrisināt strīdus, kuru naudas vērtība nepārsniedz 5 000 GBP.

Sīkāka informācija par civilprasībām tiešsaistē ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu tīmekļa vietnes sadaļā Civilprasības tiešsaistē.

Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta ilgtermiņa mērķis ir sniegt plašāku elektronisko pakalpojumu klāstu, tomēr pašlaik tiek nodrošināta tikai iepriekš aprakstītā iespēja. Pārskatot iekšējās sistēmas un procesus, galvenais mērķis būs dažādu tiesvedības veidu ierosināšana internetā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tā ir pieejama tikai vienkāršās procedūras lietām; šo tiesvedību var uzsākt ne tikai internetā, turklāt lietas var ierosināt, iesniedzot tiesai prasību papīra formātā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī tiešsaistes iespēja ir pieejama visu diennakti, 7 dienas nedēļā. Tomēr tiesas apstiprinājums, ka prasība ir pieņemta, tiks izsniegts tikai tiesas darba laikā, kad darbinieki pārbaudīs, vai prasība ir tiesas kompetencē, un apstrādās prasību.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Jā, ir pieejamas tiesas noteikumiem atbilstošas standarta veidlapas, kuras var aizpildīt un iesniegt elektroniski.

Vienkāršās procedūras noteikumi un veidlapas ir pieejamas Skotijas Tiesu un tribunālu tīmekļa vietnes sadaļā Tiesas noteikumi.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Pirms lietotājam tiek dota piekļuve datiem, tam ir jāveic autentifikācija. Dati tiek šifrēti gan pārsūtīšanas laikā, gan kad netiek izmantoti. Lietojumprogramma ir izveidota atbilstoši OWASP ASVS 3.0 2. līmenim.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektroniskais paraksts nav nepieciešams.

Prasības un citu dokumentu iesniegšanas laiks un datums tiek reģistrēts lietu pārvaldības sistēmā.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas ir maksājamas un ir noteiktas tiesību aktos.

Iesniedzot vienkāršās procedūras prasību, izmantojot sadaļu “Civilprasības tiešsaistē”, nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot kredītkarti vai debetkarti.

Ja prasība netiek iesniegta elektroniski, nodevas var samaksāt, izmantojot skaidru naudu vai čeku, kā arī debetkarti vai kredītkarti.

Plašāka informācija atrodama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Tiesas nodevas.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nē, bet vienkāršās procedūras prasību var noraidīt vai panākt mierizlīgumu saskaņā ar tiesas noteikumiem.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Tas ir iespējams, bet nav obligāti.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tiesa nosūta elektronisku apstiprinājumu par atbildes saņemšanu un, nosūtot elektroniskus paziņojumus, sniedz konsultācijas par turpmāko procedūru.

Plašāka informācija ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Atbilde uz prasību.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbilde netiek saņemta, tiesa paziņojumus nesūta. Prasītājs sazināsies ar atbildētāju, lai savlaicīgi sniegtu informāciju par lietas iznākumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Iesniedzot vienkāršās procedūras prasību sadaļā “Civilprasības tiešsaistē”, visus pierādījumus, kuri tiesai tiek iesniegti elektroniski, tiesa izskatīs elektroniski — tas attiecas tikai uz sadaļā “Civilprasības tiešsaistē” ierosinātajām lietām.

Visos citos gadījumos tas ir iespējams tikai tas, ja abas puses un tiesnesis, kas izskata lietu, vienojas par šādu formātu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē. Tomēr, ja lieta ir pilnībā izskatīta un tiesa ir pieņēmusi lēmumu, tiesas atzinuma kopiju pēc tam var publicēt Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē un/vai Skotijas tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē, tomēr daži tiesas atzinumi var būt pieejami tiešsaistē. Papildu informācija ir pieejama Skotijas Tiesu un tribunālu dienestā un Skotijas tiesu iestādēs.
http://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/a

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.