Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Tiesvedību var ierosināt, izmantojot internetu, vai, precīzāk, prasības un citus iesniegumus var iesniegt elektroniski ar noteikumu, ka tie ir parakstīti ar sertificētu elektronisko parakstu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Elektroniska iesniegšana ir pieejama visiem prasību veidiem un visiem iesniegumiem. Ja iesniegums tiek iesniegts elektroniskā formā bez autorizācijas (sertificēts elektroniskais paraksts), tas 10 dienu laikā jāiesniedz papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā tiesa iesniegumu neņems vērā. Tiesa nenosūtīts nepārprotamu uzaicinājumu veikt atkārtotu iesniegšanu.

Ne-sacīkstes lietās iesniegumu var iesniegt jebkurai apgabaltiesai, kurai ir pienākums reģistrēt iesniegumu savā reģistrā un nekavējoties to nosūtīt tiesai, kurai ir jurisdikcija. Šādam iesniegumam ir tāds pats spēks kā iesniegumam, kurš iesniegts atbilstošās jurisdikcijas tiesā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav nepieciešams īpašs formāts; prasības tiek izskatītas pēc to satura. Ja prasībā trūkst konkrētas informācijas, tiesa pieņem nolēmumu, lūdzot pusei labot vai papildināt tās prasību laikā, kas nedrīkst būt mazāks par 10 dienām.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu glabāšanas un pārsūtīšanas nosacījumi ir izklāstīti Likumā Nr. 543/2005, apstrādes un biroja noteikumi rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (turpmāk tekstā — “PaOR”)

a) Kārtību, kādā tiek pieņemti iesniegumi internetā ar sertificētu elektronisko parakstu, regulē Likums Nr. 215/2002 par elektronisko parakstu un ar ko groza dažus aktus, kas grozīts ar Likumu 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) un NBU Regula Nr. 542/2002 par elektronisko parakstu izmantošanas metodi un procesu uzņēmējdarbības un administratīvajās attiecībās (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Šādā veidā saņemtais iesniegums tiek nosūtīts uz pasta sūtījumu telpu, kur to turpina apstrādāt saskaņā ar PaOR 129. pantu. Tiesas pasta sūtījumu telpā tiek izmantota lietojumprogrammatūra, kas ļauj veikt iesniegumu reģistrāciju;

b) Iesniegumi, kas saņemti bez sertificēta elektroniskā paraksta, nekavējoties tiek nosūtīti uz pasta sūtījumu telpu, kur tie tiek apstrādāti saskaņā ar PaOR 129. pantu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Ja iesniegums tiek iesniegts, izmantojot internetu bez sertificēta elektroniskā paraksta, 10 dienu laikā tas ir jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā tiesa to neņems vērā. Ja iesniegums ir parakstīts ar sertificētu elektronisko parakstu, tas nav jāpapildina. Tiek atzīmēts un reģistrēts precīzs iesnieguma iesniegšanas laiks.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā par prasības un tās pielikumu kopiju sagatavošanu, kas veido tiesas materiālus, kā arī par lietas un tās pielikumu kopiju sagatavošanu, kas tiek izsniegtas pusēm, ja prasība iesniegta ar elektroniskiem līdzekļiem un parakstīta ar sertificētu elektronisko parakstu saskaņā ar Likumu Nr. 215/2002 par elektronisko parakstu un grozījumiem noteiktos tiesību aktos, kas grozīts ar Likumu 679/2004 un NBU Regulu Nr. 542/2002 par elektronisko parakstu izmantošanas metodi un procesu uzņēmējdarbības un administratīvajās attiecībās; nodeva ir EUR 0,1 par vienu lapu, bet vismaz EUR 10 par iesniegumu, kas sastāda prasību, vai par pieteikumu procesa uzsākšanai un tā pielikumiem, un vismaz EUR 3 par visiem pārējiem iesniegumiem un to pielikumiem (pielikuma 20.a punkts Likumā Nr. 71/1992 par tiesas nodevām, ar grozījumiem (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, ikvienu iesniegumu var daļēji vai pilnībā atsaukt neatkarīgi no tā, kādā veidā tas tika iesniegts — prasības atsaukums.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam ir šāda iespēja, bet tam nav pienākuma to izmantot.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Kārtība, kas piemērojama elektroniskajiem iesniegumiem, ir izklāstīta Likumā Nr. 543/2005 par administratīvajiem un biroja noteikumiem rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Kārtība, kas piemērojama elektroniskajiem iesniegumiem, ir izklāstīta Likumā Nr. 543/2005 par administratīvajiem un biroja noteikumiem rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Pierādījumu veido jebkurš un visi līdzekļi, ar kuriem var noskaidrot lietas stāvokli, pierādīšanas līdzeklis var būt jebkurš līdzeklis, ar kuru var noskaidrot lietas stāvokli. Tie ir atļauti jebkura veida procedūrās. Dokumentus var iesniegt tiesā, ievērojot Civilprocesa kodeksa 125. pantā (Civilný sporový poriadok) izklāstītos nosacījumus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa 105. panta izpratnē rakstiskus dokumentus var iesniegt, izmantojot internetu. Tiesas dokuments uzskatāms par piegādātu piektajā dienā pēc tā nosūtīšanas, pat ja adresāts to nav izlasījis.

Izsniegšanā, izmantojot internetu, netiek ietverta spriedumu, citu tiesas nolēmumu, uzaicinājumu uz lietas izskatīšanu un citu rakstisku dokumentu izsniegšana, kuriem likumā ir paredzēta personīga izsniegšana. Spriedumu var izsniegt tikai personīgi; izsniegšana, izmantojot internetu, nav pieļaujama.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē. Sprieduma izsniegšana notiek, izmantojot datortehnoloģiju un veidlapu, uz kuras ir iepriekš uzdrukāts Slovākijas Republikas valsts ģerbonis un šāds teksts: “Spriedums Slovākijas Republikas vārdā". Rakstisku spriedumu paraksta tiesas palātas priekšsēdētājs vai tiesnesis vienpersoniski.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzību var iesniegt, izmantojot internetu. Ja pārsūdzība tiek iesniegta elektroniskā veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, tā 10 dienu laikā jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu. Ja pārsūdzības iesniedzējs to nedara, iesniegums netiks ņemts vērā. Nolēmumu par pārsūdzību nevar izsniegt, izmantojot internetu; tas jādara tikai papīra formātā.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Pieteikumu par nolēmuma izpildi var iesniegt, izmantojot internetu. Ja tas tiek iesniegts elektroniskā veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, tas 10 dienu laikā jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu. Ja puse to neizdara, iesniegums netiks ņemts vērā.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Puses un to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietas materiāliem tikai personīgi, tikai tiesas darbinieku klātbūtnē.

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) tīmekļa vietne atvieglo tiesas nolēmumu datu bāzes meklēšanu. Ikviens var meklēt un iepazīties ar tiesas nolēmumiem, meklējot nolēmumu pēc tā izsniegšanas datuma, izsniedzējas tiesas, lietas numuru, nolēmuma veida, nolēmuma būtības, tiesiskā regulējuma jomas, piemērojamiem tiesību aktiem un tiesneša vai tiesu amatpersonas vārda un uzvārda, kas izdevusi nolēmumu, vai arī meklējot pēc nolēmumā izmantotajiem vārdiem (tā sauktais pilnais teksts).

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.