Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Slovēnija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Civilprocesa likums (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) ļauj civilprocesā iesniegt pieteikumus elektroniski un sākt tiesvedību, izmantojot internetu.

Precīzāk, 105.b pants paredz, ka pieteikumi civilprocesā jāiesniedz rakstiski, kur par rakstisku tiek uzskatīts iesniegums, kas ir rakstīts ar roku vai drukāts un paša pieteicēja ar roku parakstīts (pieteikums fiziskā formā), vai pieteikums elektroniskā formā, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, kas ir līdzvērtīgs parakstam ar roku. Pieteikumu fiziskā formā iesniedz, nosūtot pa pastu, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas, iesniedzot iestādē tieši vai ar pieteikumu iesniegšanā profesionāli iesaistītas personas (piegādātājuzņēmuma / poslovni ponudnik) starpniecību. Pieteikumu elektroniskā formā iesniedz, nosūtot tiesu informācijas sistēmai, savukārt informācijas sistēma automātiski apstiprina pieteikuma saņemšanu.

Neraugoties uz spēkā esošajām tiesību normām (likumiem un īstenošanas noteikumiem), kas attiecas uz visiem civilprocesiem un komercprocesiem, pašlaik tikai procesus, kas iekļauti tīmekļa vietnē e-tiesiskums (e-Sodstvo), var uzsākt, izmantojot internetu vai elektroniski, t.i., izpildes procesos ir iespējams iesniegt izpildes pieteikumus un citus pieteikumus elektroniskā formā, kā arī izsniegt un piegādāt tiesas dokumentus, ja dažiem adresātiem (notāriem, advokātiem) elektroniska dokumentu izsniegšana ir obligāta; turklāt ir iespējams iesniegt pieteikumus un izsniegt lēmumus maksātnespējas procesos, kā arī iesniegt lūgumus zemes reģistram un izsniegt lēmumus saistībā ar zemes reģistra procesiem.

Šim mērķim Slovēnijā pastāv tīmekļa vietne e-tiesiskums, ar kuras palīdzību rakstiskos materiālus var iesniegt elektroniskā formā: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Elektronisko pieteikumu iesniegšana un elektroniska dokumentu apkalpošana ir iespējama civilprocesā un citos civiltiesiskajos procesos, kuros tiek piemēroti ZPP iekļautie noteikumi.

Zemes reģistra procesu var uzsākt tikai tiešsaistē, jo Zemes reģistra likuma (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) 125.a pants paredz, ka dokumenti obligāti jāiesniedz elektroniski; tomēr pieteicējs var arī iesniegt lūgumu nostiprināt viņa īpašumtiesības tiesas pieteikumu reģistrācijas prioritātes kārtībā darba laikā personīgi ierodoties zemes reģistra tiesā, kuras jurisdikcijā ir teritorija, kur atrodas īpašums, kas ir lūguma priekšmets, ja pieteicējs iesniedz zemes reģistra tiesai visus dokumentus, kuri pamato lūgumu veikt ierakstu, kā noteikts minētā likuma 142. panta 1. punktā, un vienlaikus samaksā tiesas nodevas saistībā ar lūgumu. Pieteicējam, kas ir iesniedzis elektronisku lūgumu zemes reģistram, un notāram, advokātam, nekustamā īpašuma uzņēmumam vai Valsts advokāta birojam, kas pārstāv pusi zemes reģistra procesā, visi šīs puses pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski (ZZK 125.a panta 4. punkts).

Citos procesos, kurus var uzsākt elektroniski, saskaņā ar tiesību aktiem vēl ir atļauts iesniegt pieteikumus fiziskā (papīra) veidā.

Izpilde. Likuma par prasību izpildi un nodrošinājumu (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) 29. panta 2. punkts paredz, ka ministram, kas atbild par tiesiskumu, ir jānosaka izpildes procesa veidi, kuros pieteikumus par izpildi un citus pieteikumus var iesniegt elektroniski un informācijas sistēmā automātiski apstrādāt, un šo procesu norise. Saskaņā ar minēto pantu Noteikumu par veidlapām, izpildes procesa veidiem un automatizēto izpildes procedūru 5. pielikums nosaka, kurus elektroniskos pieteikumus pieteicējs var iesniegt, izmantojot e-tiesiskuma tīmekļa vietni (sadaļa e-izpilde / e-Izvršba). Puses var iesniegt visus pieteikumus elektroniski, izmantojot e-tiesiskuma tīmekļa vietnes e-izpilde sadaļu.

Maksātnespējas process. Administratoram ir jāiesniedz tiesai ziņojumi, pārbaudīto prasību saraksti un pārējie dokumenti elektroniskā veidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas apstiprināts ar kvalificētu sertifikātu (98. pants Likumā par finanšu operācijām, maksātnespēju un obligāto likvidāciju / Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokātam, kurš pārstāv pusi maksātnespējas procesā, ir jāiesniedz prasības paziņojums un citi puses pieteikumi elektroniskā formā, parakstīti ar elektronisko parakstu, kas apstiprināts ar kvalificētu sertifikātu (ZFPPIPP 123.a pants); ja tas netiek darīts, tiesa pieteikumu noraida. Visi dokumenti tiek nogādāti advokātam, kas pārstāv pusi maksātnespējas procesā, un administratoram uz drošu e-pasta adresi.

Tāpat tiesa oriģinālo lēmumu vai rīkojumu maksātnespējas procesā izsniedz elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu tiesneša elektronisko parakstu, kas apstiprināts ar kvalificētu sertifikātu (ZFPPIPP 124. pants).

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Jānodrošina, lai e-tiesiskuma informācijas sistēmā būtu iespēja veikt elektroniskus darījumus katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00. Principā e-tiesiskuma informācijas sistēmas lietotāji var veikt savus elektroniskos darījumus jebkurā nedēļas dienā un stundā, jo iepriekš norādītie ierobežojumi attiecas uz iestādēm, kad sistēma tiek tehniski atjaunināta.

ZPP 112. pants paredz, ka gadījumā, ja pieteikums ir nosūtīts elektroniski, tā saņemšanas laiks informācijas sistēmā tiek pieņemts kā piegādes laiks tiesā, kurai tas adresēts. Tāpat kā īstenošanas noteikumos, arī Noteikumos par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās paredzēts, ka gadījumā, ja termiņš attiecas uz elektronisku pieteikumu, pieteikums uzskatāms par iesniegtu brīdī, kad tas saņemts serverī, uz kura darbojas e-reģistra modulis tādam tiesas procesa veidam civillietās, attiecībā uz kuru ir iesniegts pieteikums, izmantojot e-tiesiskuma informācijas sistēmu (Noteikumu 18. pants).

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Ja nestandartizēta elektroniska pieteikuma teksta daļa ir sākotnēji sagatavota kā elektronisks dokuments, tā ir jāpievieno elektroniskajam darījumam PDF/A formātā. Lietotājam ir jāizmaina nestandartizētā elektroniskā pieteikuma teksta daļa, kas sākotnēji ir sagatavota kā rakstisks dokuments un jebkurš pielikums, kurš ir uzskatāms par rakstisku dokumentu, pārveidojot to elektroniskā formā, proti, ieskenējot, lai to varētu pievienot elektroniskajam darījumam. Šādā veidā iegūtam elektroniskam dokumentam jāatbilst šādām prasībām:

  • tam ir jābūt PDF/A formātā un melnbaltam,
  • izšķirtspējai jābūt no 240 dpi līdz 300 dpi,
  • ja rakstiskajā dokumentā ir vairākas lapas, visām jābūt iekļautām vienā PDF failā tā, lai pa vidu nebūtu tukšu lapu,
  • ja tiek pievienoti divi vai vairāki dokumenti, katram dokumentam jābūt savā PDF failā.

Ja elektroniskajam darījumam pievienotais dokuments neatbilst šiem kritērijiem, elektroniskais pieteikums ir uzskatāms par nepilnīgu (Noteikumu par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās 19. pants).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

E-tiesiskuma informācijas sistēma atrodas drošā valsts tīklā (HKOM), un dati tiek glabāti HKOM tīkla centrālajā serverī.

Tiesības piekļūt datiem tiek uztvertas kā daļa no tiesību shēmas, ko saskaņā ar Noteikumiem par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās reglamentē Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) informācijas tehnoloģiju centrs. Katram e-tiesiskuma sistēmas un pārējo triju sadaļu lietotājam pirms elektronisko darījumu veikšanas ir jāreģistrējas drošības sistēmā. Lietotāju grupas iedalās pēc prezentācijas līmeņa informācijas sistēmā (parastie lietotāji, reģistrētie lietotāji un kvalificētie lietotāji). To lietotāja tiesību (elektronisko darījumu) skaits, kuras var īstenot tīmekļa vietnē un sadaļās, ir atkarīgs no tā, kurai lietotāju grupai lietotājs pieder.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Katrs elektroniskais pieteikums ir jāparaksta ar pieteicēja elektronisko parakstu (kvalificētu digitālo sertifikātu). E-tiesiskuma informācijas sistēma katru saņemto elektronisko pieteikumu nodrošina ar laika zīmogu, bet pieteicējs saņem automātisku elektronisko sertifikātu, kas informē par laiku, kad pieteikums ievadīts e-tiesiskuma informācijas sistēmā.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Vispārīgie noteikumi, kas reglamentē tiesu nodevu apmaksu, ir Likums par tiesu nodevām (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), kas paredz, ka tiesu nodevas Slovēnijas tiesās maksājamas saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Principā likums neizšķir elektroniskas un neelektroniskas procedūras, bet rosina izpildes procesā iesniegt pieteikumus elektroniski, jo nodeva par elektronisku pieteikumu iesniegšanu ir par 20% mazāka nekā nodeva par pieteikumu iesniegšanu fiziskā (papīra) formā.

Izpildes process.

Maksājuma rīkojums tiek izdots pēc pieteikuma elektroniskas iesniegšanas, pieprasot pieteicējam samaksāt tiesas nodevu astoņu dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas, pārskaitot summu uz attiecīgo kontu un norādot rīkojumā norādīto atsauces numuru. Tiesas nodevas maksājuma rīkojums ir uzskatīts par nogādātu, kad pieteicējs vai tā pārstāvis ir elektroniski iesniedzis pieteikumu.

Ja pieteicējs nesamaksā tiesas nodevu saskaņā ar maksājuma rīkojumu astoņu dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas dienas un nav izpildīti atbrīvojuma, kavējuma vai tiesas nodevas samaksas nosacījumi, ir uzskatāms, ka pieteikums ir atcelts. Vienīgais izņēmums attiecas uz elektronisku prasību par izpildi uz autentiska dokumenta pamata, kur pienākums maksāt nodevu rodas tad, kad lūgums tiek ievadīts informācijas sistēmā. Pieteicējam neizsniedz maksājuma rīkojumu, bet tas saņem tiesas nodevas apmaksai nepieciešamo informāciju. Ja astoņu dienu laikā pēc prasības iesniegšanas pieteicējs nesamaksā noteikto tiesas nodevu par elektronisku prasību par izpildi uz autentiska dokumenta pamata, par ko ir atbildīgs Centrālais dokumentu autentifikācijas departaments (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), ir uzskatāms, ka prasība nav iesniegta.

Attiecībā uz tiesu nodevu maksāšanu kopumā un tiesu nodevu maksāšanu par elektroniskiem pieteikumiem, kas nav pieteikumi par izpildi uz autentiska dokumenta pamata, nav ieviestas nekādas atšķirības. Ja pieteikums par izpildi uz autentiska dokumenta pamata ir sagatavots fiziskā (papīra) formā un ja pieteicējs nesamaksā tiesu nodevas saskaņā ar atsauci uz prasības veidlapas, tiesa nosūta viņam maksājuma rīkojumu.

Zemes reģistra process. Ja tiesu nodeva jāmaksā par pieteikumu zemes reģistram vai par citu elektronisku pieteikumu, līdz ar dokumenta elektronisku ievadīšanu izdod rīkojumu, kas liek pieteicējam samaksāt tiesu nodevu astoņās dienās pēc rīkojuma nogādāšanas dienas, ieskaitot summu attiecīgajā kontā un norādot arī rīkojumā doto atsauces numuru. Tiesas nodevas maksājuma rīkojums ir uzskatīts par nogādātu, kad pieteicējs vai tā pārstāvis ir elektroniski iesniedzis pieteikumu. Ja pieteicējs nesamaksā tiesas nodevu saskaņā ar maksājuma rīkojumu astoņās dienās pēc rīkojuma piegādāšanas dienas, ir uzskatāms, ka pieteikums ir atcelts.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Uz elektroniski iesniegtas prasības vai pieteikuma atcelšanu attiecas tie paši noteikumi, kas uz rakstiska pieteikuma atcelšanu. Datorizētos izpildes, maksātnespējas un zemes reģistra procesos iesniegtu prasību arī var atcelt elektroniski.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Kā norādīts iepriekš 1. punktā, neraugoties uz spēkā esošajām tiesību normām par elektronisko pieteikumu iesniegšanu, to vēl nav iespējams izdarīt visos civilprocesos.

Noteikumos par veidlapām, izpildes procesa veidiem un automatizēto izpildes procedūru ir dots tādu pieteikumu un citu dokumentu saraksts, kurus izpildes procesā var nosūtīt elektroniski. Ja parādnieks izpildes procesā vēlas iesniegt atbildi vai elektronisku pieteikumu, izmantojot e-tiesiskuma tīmekļa vietni (e-izpildes sadaļu), tam ir jāatbilst nosacījumiem, kas attiecas uz e-tiesiskuma informācijas sistēmas ārēju lietotāju (atvērta droša elektroniskā pastkaste, Slovēnijas sertificētājas iestādes izsniegts kvalificēts digitālais sertifikāts, kas saistīts ar nodokļu maksātāja numuru), kā arī pārējiem nosacījumiem atkarībā no tā, kurai lietotāju grupai parādnieks pieder (Noteikumu par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās 12. pants).

Skatiet atbildi 2. punktā par pienākumiem, kas attiecas uz dažiem dalībniekiem saistībā ar dokumentu iesniegšanu elektroniskā formā un uz maksātnespējas procesa pusēm.

Iebildumu vai citus tiesību aizsardzības līdzekļus zemes reģistra procesā un noteiktos izpildes procesa veidos arī var iesniegt tiešsaistē. Zemes reģistra procesā dažiem dalībniekiem (advokātiem, notāriem, valsts iestādēm, nekustamā īpašuma uzņēmumiem) visi dokumenti ir obligāti jāiesniedz elektroniski.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Gadījumā, ja netiek saņemta pretējās puses atbilde, elektroniskais process notiek tāpat kā rakstiskais process šādos gadījumos. Pēc atbildētājam vai parādniekam atvēlētā termiņa beigām tiesa pieņem lēmumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Skatīt 10. punktu — tas pats jautājums.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

ZPP 16.a pants paredz, ka elektroniskā forma ir līdzvērtīga rakstiskai papīra formai, ja elektroniskos datus var apstrādāt tiesā un tie ir pieejami un piemēroti turpmākai izmantošanai, un nevar uzskatīt, ka elektroniskā formā iesniegtiem datiem nav pierādījuma vērtības tāpēc, ka tie ir elektroniskā formā. To pašu nosaka Likums par elektroniskajiem darījumiem un elektronisko parakstu (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 13. panta 1. punkts).

Dokumentus un pierādījumus var iesniegt elektroniskā formā izpildes un prasību nodrošināšanas procesos. Attiecībā uz atbilstību tehniskām prasībām, kur tās neattiecas uz elektronisko pieteikumu, bet uz elektronisku dokumentu (pielikumu), mutatis mutandis tiek piemērots Noteikumu par elektroniskiem dokumentiem 19. panta 1. un 2. punkts. Skatīt atbildi 4. punktā.

Arī dokumentus var iesniegt elektroniskā formā. Elektronisks pieteikums ir elektronisks dokuments, kas satur civilprocesa puses pieteikumu (Noteikumi par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās). Tie paši noteikumi definē arī “elektronisku pielikumu”, t.i., rakstisks dokuments, kas pārveidots elektroniskā formā un pievienots elektroniskam pieteikumam.

Lietotājs iesniedz elektronisku pieteikumu, izvēloties atbilstīgu elektronisko darījuma veidu elektroniska pieteikuma iesniegšanai e-tiesiskuma tīmekļa vietnē un atbilstīgajā veidlapas laukā uz ekrāna (tiešsaistē) ievadot nepieciešamo informāciju no pieteikuma standartizētās teksta daļas. Ja elektroniskais pieteikums saskaņā ar tiesību aktiem vai pēc pieteicēja iniciatīvas satur arī skaidrojošo daļu, lietotājs izveido tādu atsevišķu elektronisko dokumentu ar teksta skaidrojošo daļu (elektroniskā pieteikuma nestandartizēto teksta daļu), kas atbilst Noteikumu par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesā civillietās 19. panta prasībām, un pievieno šo elektronisko dokumentu e-izpildes darījumā. Lietotājs to paraksta ar savu drošo elektronisko parakstu. Tas pats attiecas uz elektroniska pieteikuma elektroniskiem pielikumiem. Skatīt arī iepriekšējās atbildes.

Īpašs noteikums ir paredzēts attiecībā uz zemes reģistra procesu, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un sakarā ar faktu, ka dokuments, kas pārveidots elektroniskā formā, iegūst oriģināla īpašības (pierādījuma vērtību), tikai notārs kā sabiedrības uzticības persona var pārveidot privātos dokumentus (līgumus) elektroniskā formā. Saskaņā ar noteikumiem par notāra uzraudzību, notāram ir arī pienākums glabāt šo dokumentu, kamēr ieraksts kļūst galīgs. Pārējos dokumentus, kas veido ieraksta pamatu (tiesas lēmumus un citus valsts iestāžu lēmumus) puse/pieteicējs var pārveidot elektroniskā formā pats.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Noteikumiem par elektroniskajiem darījumiem tiesas procesos civillietās elektroniskā formā izdots tiesas lēmums tiek uzskatīts par oriģinālu tiesas lēmumu. Izsniedzot tiesas lēmumu elektroniski, elektroniskā formā izdotā tiesas lēmuma kopija tiek nosūtīta kā elektronisks dokuments. Izsniedzot tiesas lēmumu pa pastu, tiek nosūtīta elektroniskā formā izdotā tiesas lēmuma izdrukāta kopija.

*Jāatzīmē, ka praksē, neraugoties uz attiecīgajām tiesību normām, pašlaik vēl nav iespējams elektroniski nosūtīt dokumentus civillietās un komerclietās, izņemot procesos saistībā ar maksātnespēju un zemes reģistru. Kopš 2014. gada 10. aprīļa arī advokātiem un izpildītājiem tiesas dokumenti tiek nosūtīti elektroniskā formā, t.i., izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā. Elektroniskā formā izdotu spriedumu vai lēmumu paraksta tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs, izmantojot savu drošo elektronisko parakstu un tiesas drošo elektronisko parakstu, kas apstiprināts ar kvalificētu sertifikātu. Ja tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja drošais elektroniskais paraksts ir apliecināts ar kvalificētu sertifikātu, kas ietver arī tiesas atzīmi, pašas tiesas drošs elektroniskais paraksts nav nepieciešams. Spriedumiem, kuri informācijas sistēmā tiek noformēti automātiski, paraksta un zīmoga vietā var būt faksimils.

Fiziskā vai elektroniskā formā izdots lēmums var tikt izsniegts pusēm kā apliecināta kopija, elektroniska (skenēta) kopija vai elektroniskā formā. Skatīt arī piezīmi 13. punktā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Kā jau norādīts iepriekš, neraugoties uz tiesību normu esību, elektroniskus pieteikumus, tostarp pārsūdzības prasības, nevar iesniegt visos procesos, lai gan elektroniska iesniegšana ir iespējama izpildes, maksātnespējas un zemes reģistra procesos, ja pieteicējs atbilst nosacījumiem, kas attiecas uz e-tiesiskuma informācijas sistēmas lietotāju. Skatīt arī iepriekšējās atbildes.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot e-tiesiskuma tīmekļa vietni ir iespējama arī elektroniska izpilde (e-izpilde). Pieteicējs var iesniegt izpildes pieteikumu uz autentiska dokumenta pamata e-tiesiskuma tīmekļa vietnē (e-izpildes sadaļā) kā reģistrēts ārējais lietotājs. Pieteicējs var iesniegt izpildes pieteikumu, pamatojoties uz izpildrakstu un pieteikumu prasības nodrošināšanai e-izpildes sadaļā tikai kā reģistrēts ārējs lietotājs. Jāatzīmē, ka šis ir izpildes un prasību nodrošināšanas process, kas tiek īstenots saskaņā ar valsts tiesību aktiem (ZIZ).

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Pusēm ir tiesības informācijas sistēmā pārbaudīt un kopēt failu elektroniskā formā, pusei pierādot savu identitāti, izmantojot elektroniskā paraksta kvalificētu sertifikātu.

Izpildes un prasību nodrošināšanas procesā vietējās tiesās (okrajna sodišča) lietotāji, kas ir iesnieguši elektronisku pieteikumu e-izpildes sadaļā, var pārbaudīt paši savus dokumentus, kā arī procesuālās darbības lietā, kurā tie ir iesnieguši elektronisko pieteikumu un kurā tie ir norādīti kā dalībnieki. Noteikumi par veidlapām, izpildes procesa veidiem un automatizēto izpildes procedūru nosaka, ko var pārbaudīt noteiktas lietotāju grupas lietotājs.

Faila pārbaude ir atļauta arī zemes reģistra procesos. Viena atšķirība starp zemes reģistra procesu un izpildes procesu ir tāda, ka līdz brīdim, kad ieraksts zemes reģistrā kļūst galīgs, pārbaudīt failu ir ļauts visiem reģistrētiem lietotājiem (t.i., ne tikai pieteicējiem un pārējiem dalībniekiem). Lai aizsargātu dalībnieka personīgos datus, visiem ir pieejami pārbaudei tikai procesuālie dokumenti (pieteikums, tiesas lēmums utt.), bet ne pielikumi, t.i., dokumenti.

Saistītās saites

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Lapa atjaunināta: 10/02/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.