Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, daļēji.

Tā ir obligāta prasība tiesu procesuālajiem pārstāvjiem (procuradores) un citiem likumīgajiem pārstāvjiem, izņemot tās teritoriālās jurisdikcijas, kurās likumīgajiem pārstāvjiem tas vēl nav iespējams.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās tā ir obligāta arī privātpersonām un juridiskajām personām. Savukārt citās, kurās sistēma joprojām tiek pilnveidota, vēl nav iespējams visas procedūras uzsākt tiešsaistē, lai gan konkrētu procedūru uzsākšana tiešsaistē var būt iespējama un/vai obligāta.

Lai gan kopš 2017. gada 1. janvāra tā ir bijusi izvēles iespēja privātpersonām, tā vēl nav pieejama teritoriālās jurisdikcijās, kurās sistēma joprojām tiek pilnveidota.

Tieslietu ministrija uztur “ELEKTRONISKO TIESAS NAMU” ( “Sede Judicial Electrónica” ) ( saite uz elektronisko tiesas namu), kurā ir elektroniski pieejams reģistrs ar sīkāku informāciju par attiecīgajiem resursiem un adresēm.

Lai garantētu satura autentiskumu un nodrošinātu nosūtīšanas un saņemšanas apliecinājumu, ir nepieciešams izmantot reģistrētu elektronisko parakstu.

Jauna iezīme ir tāda, ka Galisijā profesionāļi un privātpersonas tagad var ierosināt maksājuma rīkojuma procedūras civilprocesā un darba tiesvedībā; drīz tas būs iespējams arī mutiskās procedūrās.

Andalūzijā prasību un dokumentu iesniegšana, ko veic fiziskas un juridiskas personas, attiecas tikai uz mutiskajām un civiltiesiskajām maksājuma rīkojuma procedūrām un maksājuma rīkojuma procedūrām darba tiesās.

Basku zemē nav iespējams uzsākt procedūras tiešsaistē.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tā ir pieejama visām civiltiesvedībām, lai gan dažās teritoriālajās jurisdikcijās un tiesvedībās ir noteikti ierobežojumi, un to diezgan plaši izmanto maksājuma rīkojumam un mutiskajai tiesvedībai.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās dokumentus Eiropas Maksājuma rīkojuma procedūras un Maza apmēra prasījumu procedūras uzsākšanai var iesniegt internetā; taču dažās sistēma vēl tiek atjaunināta.

Privātpersonu piekļuve joprojām atrodas izstrādes procesā, un dažās teritoriālajās jurisdikcijās tā pagaidām var būt ierobežota tikai attiecībā uz valsts līmeņa procedūrām, kā maksājuma rīkojumi, vai mutiskām procedūrām, vai prasībām, kas iesniegtas saskaņā ar darba tiesībām. To nepiemēro procesuālo dokumentu iesniegšanai.

Tiesas procesuālajiem pārstāvjiem un citiem likumīgajiem pārstāvjiem ir pienākums ierosināt tiesvedību tiešsaistē un kopumā šī sistēma tiek ieviesta visā valstī ar dažiem izņēmumiem, piemēram Basku zemē.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Kopumā tā ir pieejama visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tomēr, tā kā dažas dienas ir brīvdienas, ja procedūra tiek uzsākta brīvdienā, tā tiks pabeigta tikai nākamajā darba dienā.

Turklāt sistēmas darbība var reizēm tikt apturēta dienās, kas nav darbdienas, lai veiktu tehnisku apkopi vai uzturēšanu, it sevišķi augusta mēnesī.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Ieteicams izmantot šādus formātus: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Saspiestas .zip datnes drīkst saturēt tikai šādus dokumentu formātus: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Nekādā gadījumā ar LexNET starpniecību nav iespējams iesniegt audio, video vai saspiestas .zip datnes, kas satur dokumentus formātos, kuri nav norādīti iepriekš.

Ja elektroniskais dokuments ir sistēmai pārāk liels, tas būs jāiesniedz papīra formātā. Vairāku dokumentu mākslīga apvienošana vienā digitālā dokumentā nav atļauta.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Kompetentās valsts pārvaldes iestādes ir atbildīgas par atbilstošu elektronisko sistēmu izveidi. Drošība tiek nodrošināta, izmantojot likumīgo pārstāvju un privātpersonu elektroniskā paraksta iepriekšējas autentifikācijas sistēmu, bet pilnvaroto amatpersonu piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot kriptogrāfiskās kartes un digitālos sertifikātus. Sistēmai jānodrošina satura autentiskums un jāsniedz apliecinājums par nosūtīšanu un saņemšanu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, izmantojot iepriekšējas autentifikācijas sistēmu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas ir jāmaksā par prasībām no juridiskām personām, bet ne no privātpersonām.

Maksājums ir jāveic elektroniski, izmantojot internetu, un prasībai ir jāpievieno maksājuma apliecinājums (šīs prasības neievērošana var tikt labota vēlākā datumā).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Pēc iesniegšanas prasību nav iespējams atcelt.

Tomēr to var atsaukt, iesniedzot oficiālu atsaukšanas paziņojumu elektroniskā formātā.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nē, katra puse sniedz atbildi, izmantojot atbilstīgu procedūru atkarībā no konkrētajiem apstākļiem, kā norādīts iepriekš.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nekas. Elektroniskā procedūra attiecas tikai uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumiem, kas izsniegti pušu likumīgajiem pārstāvjiem. Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski.

Tiesa izsniedz dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Neattiecas Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski. Tiesa izsniedz dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā un nosūta paziņojumu vai nu elektroniski vai papīra formātā atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā, procesuālo dokumentu iesniegšanai un dokumentu uzrādīšanai piemēros tos pašus noteikumus, kas izklāstīti 1. punktā attiecībā uz procedūras uzsākšanu. Vienīgie ierobežojumi attiecas uz dokumenta veidu un tā izmēru.

Sistēmu var izmantot visiem tiesvedības veidiem, lai gan privātpersonu piekļuve joprojām tiek pilnveidota un dažās teritoriālajās jurisdikcijās var būt pagaidām ierobežota, savukārt citās var vēl nebūt iespējama, jo sistēma vēl tiek izstrādāta.

Basku zemē tiesas procesuālajiem pārstāvjiem un advokātiem visi dokumenti, izņemot pirmos pušu rakstiskos iesniegumus, ir jāiesniedz elektroniski. Privātpersonas nedrīkst veikt procedūras elektroniski.

Nepieciešama iepriekšēja autentifikācija ar likumīgā pārstāvja elektronisko parakstu.

Dokumenta oriģināls jāiesniedz, ja to pieprasa tiesa; tādā gadījumā to var nosūtīt pa pastu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās tā ir obligāta arī privātpersonām un juridiskajām personām. Tomēr citās, kur sistēma joprojām tiek pilnveidota, tas pagaidām var nebūt iespējams.

Privātpersonām un pēc autentifikācijas izmantošana nav obligāts nosacījums teritoriālajās jurisdikcijās, kurās sistēma ir ieviesta.

Ja puses ir iesniegušas savu prasību un dokumentus, izmantojot internetu, tiesas nolēmumus tām paziņos tādā pašā veidā.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās tā ir obligāta arī privātpersonām un juridiskajām personām. Tomēr citās, kur sistēma joprojām tiek pilnveidota, tas pagaidām var nebūt iespējams.

Privātpersonām un pēc autentifikācijas izmantošana nav obligāts nosacījums teritoriālajās jurisdikcijās, kurās sistēma ir ieviesta.

Ja puses ir iesniegušas savu prasību un dokumentus, izmantojot internetu, tiesas nolēmumus tām paziņos tādā pašā veidā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās tā ir obligāta arī privātpersonām un juridiskajām personām. Tomēr citās, kur sistēma joprojām tiek pilnveidota, tas pagaidām var nebūt iespējams.

Privātpersonām un pēc autentifikācijas izmantošana nav obligāts nosacījums teritoriālajās jurisdikcijās, kurās sistēma ir ieviesta.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas izklāstīti 1. iedaļā par procedūras sākšanu.

Daudzās teritoriālajās jurisdikcijās pušu juridiskajiem pārstāvjiem tas ir obligāti.

Dažās teritoriālajās jurisdikcijās tas ir obligāti arī privātpersonām un juridiskajām personām. Tomēr citās, kur sistēma joprojām tiek pilnveidota, tas pagaidām var nebūt iespējams.

Privātpersonām pēc autentifikācijas izmantošana nav obligāts nosacījums teritoriālajās jurisdikcijās, kurās sistēma ir ieviesta.

Basku zemē nav iespējams uzsākt procedūras tiešsaistē, un izpildes pieteikums ir jāiesniedz papīra formātā.

Tieslietu ministrija uztur “ELEKTRONISKO TIESAS NAMU” ( “Sede Judicial Electrónica” ) ( saite uz elektronisko tiesas namu), kurā ir elektroniski pieejams reģistrs ar sīkāku informāciju par attiecīgajiem resursiem un adresēm.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Tikai dažās teritoriālajās jurisdikcijās.

Aragonā, Navarrā, Kantabrijā un Valensijā pušu likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietām, izmantojot internetu.

Citās teritoriālajās jurisdikcijās, piemēram, Baleāru salās un Katalonijā, sistēma ir ieviešanas posmā un tuvākajā nākotnē būs pieejama likumīgajiem pārstāvjiem.

Andalūzijā pusēm un to likumīgajiem pārstāvjiem ir piekļuve daļējai informācijai, piemēram, informācijai par pusēm, tiesvedības statusu un tiesas lietu sarakstam konkrētai dienai.

Basku zemē profesionāļi var piekļūt tikai tiesas sēžu ierakstiem.

Savukārt citās teritoriālajās jurisdikcijās netiek plānots nodrošināt šo piekļuvi, arī ne likumīgajiem pārstāvjiem.

Privātpersonas šobrīd nevar piekļūt tiesas lietai.

Lapa atjaunināta: 18/11/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.