Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Pašlaik nav iespējams pieteikumu tiesas uzaicinājuma izsniegšanai civillietā iesniegt internetā. Pieteikums tiesas uzaicinājuma izsniegšanai ir jāiesniedz rakstiski, un tas jāparaksta personīgi prasītājam vai viņa pārstāvim. Paraksta prasība nozīmē, ka prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai nevar iesniegt elektroniski.

Saīsinātā tiesāšanās procedūrā pieteikumu par maksājuma rīkojuma izdošanu var iesniegt internetā Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādei (Kronofogdemyndigheten).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Kā redzams atbildē uz 1. jautājumu, tas ir iespējams tikai saīsinātajā tiesāšanās procedūrā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

Elektroniskie pieteikumi par maksājuma rīkojuma izdošanu, kas adresēti Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādei, ir jāparaksta ar uzlabotu elektronisko parakstu, kā noteikts 3. pantā Eiropas Parlamenta u Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (2004. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK.

Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var noteikt izņēmumu attiecībā uz paraksta prasību, ja sagaidāms, ka persona iesniegs lielu pieteikumu skaitu drošā un tehniski atbilstošā veidā. Ja prasība par pieteikuma par maksājuma rīkojuma izdošanu tiek nodota tiesai izskatīšanai kā parasta lieta, nav nepieciešams sniegt fizisku parakstu papildus jau iesniegtajam elektroniskajam pieteikumam.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama. Tomēr, kā redzams atbildē uz 12. jautājumu, izmantojot internetu, parasti ir iespējams iesniegt aizstāvības argumentus un citus procesuālos dokumentus, kam nav jābūt personīgi parakstītiem.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Prasības celšana, izmantojot internetu, nav iespējama.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Dokumentus, kuriem nav jābūt personīgi parakstītiem, var iesniegt elektroniski. Tas nozīmē, ka principā elektroniski iespējams iesniegt visus dokumentus, izņemot prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai. Taču tiesa var atsevišķā gadījumā lemt, ka elektroniski iesniegts dokuments tā iesniedzējam ir jāapliecina, iesniedzot parakstītu dokumenta oriģinālu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nav tādu šķēršļu, kas liegtu tiesai nosūtīt dokumentu elektroniski un e-pastā saņemt dokumenta saņemšanas apstiprinājumu, piemēram, ja tas uzskatāms par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu u. tml.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Spriedums nosūtāms pa pastu, ja vien ar lietas dalībnieku nav panākta cita vienošanās. Pēc vajadzības, piemēram, atsaucoties uz spēkā esošo personas datu regulējumu, dokumentus var nosūtīt pa faksu vai e-pastā, vai arī darīt elektroniski pieejamus citādā veidā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Apelācijas sūdzību ir iespējams iesniegt, nosūtot to pa e-pastu. Pēc vajadzības tiesa var pieprasīt, ka sūtītājs apstiprina apelācijas sūdzību, iesniedzot parakstītu oriģinālu.

Attiecībā uz tiesas uzaicinājumiem, lūdzu, skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Izpildes prasību var iesniegt attiecīgā puse vai tās pārstāvis vai nu mutiski, vai rakstiski. Lai iesniegtu prasību mutiski, prasītājam (pusei, kas iesniedz izpildes prasību) jāsazinās ar Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādi. Prasītājam vai tā pārstāvim jāparaksta rakstiska prasība. Taču Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var atļaut, ka puse, kas iesniedz lielu skaitu prasību, dara to elektroniski.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Lapa atjaunināta: 02/09/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.