Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Informācija par pašreizējo stāvokli attiecībā uz elektronisko saziņu ar dalībvalstu tiesām.

Pēdējos gados arvien vairāk dalībvalstu ir veikušas grozījumus tiesību aktos, lai pieļautu moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu civilprocesā. Pateicoties šiem grozījumiem, saziņa starp tiesu iestādēm un procesā iesaistītajām pusēm var notikt, izmantojot jaunus kanālus, piemēram, internetu.

Dažos gadījumos procesu var sākt, pamatojoties uz elektronisku pieteikumu, ko prasītājs nosūta tiesai, izmantojot internetu. Citos gadījumos tiesām ir pilnvaras tiesas dokumentus pusēm izsniegt elektroniski, un vēl citos gadījumos elektroniski notiek visa saziņa. Dažās dalībvalstīs internetu saziņai drīkst izmantot gandrīz visu veidu civilajā tiesvedībā, bet citās dalībvalstīs tas attiecas tikai uz dažiem īpašiem civilās tiesvedības veidiem.

Mūsdienu saziņas tehnoloģiju izmantošana civilprocesā nedrīkst apdraudēt iesaistīto pušu pamattiesības. Apstāklis, ka pusei nav pieejams noteikts saziņas tehnoloģiju veids, nedrīkst liegt tiesas pieejamību. Turklāt valstu tiesību aktos būtu jānodrošina, ka saziņa internetā neapdraud procesa gaitā izmantoto sensitīvo datu pienācīgu aizsardzību.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.