Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Ipproċessar onlajn ta’ każijiet u komunikazzjoni elettronika mal-qrati

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li jinbdew proċeduri fil-qorti permezz tal-internet?

Iva, il-proċedimenti tal-qorti ġudizzjarji jistgħu jinbdew fuq l-internet permezz tal-pjattaforma “Servizz Elettroniku Legali” (Elektronischen Rechtsverkehrs - ERV). Madankollu, wieħed irid ikun irreġistrat ma’ wieħed mill-mezzi possibbli għat-trażmissjoni (clearing houses) li jgħaddu d-data lis-sistema ġudizzjarja. Din ir-reġistrazzjoni hija soġġetta għal tariffa. Hemm tariffa bażi ta’ madwar EUR 20,00 fix-xahar kif ukoll tariffa ta’ madwar 30 ċenteżmu għal kull trażmissjoni. L-ispiża ta’ ittra rreġistrata fl-Awstrija hija ta’ madwar EUR 3,00.

Barra minn hekk, it-trażmissjoni elettronika tipprovdi servizz ta’ uploads bla ħlas bl-użu tal-kard taċ-ċittadini, li, b’differenza mill-ERV, tippermetti biss servizzi f’direzzjoni waħda.

2 Jekk proċedura bħal din teżisti, għal-liema tipi ta' każijiet hija disponibbli? Hemm proċeduri li huma disponibbli biss permezz tal-internet?

Il-pjattaforma ERV tippermetti l-komunikazzjoni elettronika bejn il-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni fuq naħa waħda u l-partijiet fuq in-naħa l-oħra, fuq l-istess livell bħal fil-forma stampata. Din tista’ tintuża għat-tipi kollha ta’ proċeduri. Proċedimenti li jridu jiġu mnedija esklussivament fuq l-internet mhumiex disponibbli.

3 Din il-faċilità hija disponibbli f'kull ħin (jiġifieri 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-gimgħa) jew f’ħinijiet speċifiċi biss? Jekk hija disponibbli f'ħinijiet speċifiċi biss, x'inhuma dawn il-ħinijiet?

Is-servizz huwa disponibbli sebat ijiem fil-ġimgħa erbgħa u għoxrin siegħa kuljum.

4 Id-dettalji tat-talba għandhom ikunu pprovduti f'xi tip ta' format partikolari?

Mhux ir-raġunijiet għat-talba biss, iżda d-data proċedurali kollha, li għandha tiġi speċifikata fit-talba, trid tiġi trasmessa fi struttura XML speċifikata (jew bħala anness ta’ PDF ma’ din l-istruttura).

5 It-trasferiment u ż-żamma tad-dejta kif isiru b’mod fiż-żgur?

It-trażmissjoni tad-data permezz tal-pjattaforma ERV hija protetta mill-protokoll https. L-awtentikazzjoni tal-partijiet kollha involuti trid tkun awtentikata miċ-ċertifikati. Il-Komunikazzjoni bejn is-servers hija bbażata wkoll fuq ċertifikat. Il-ħtieġa għall-utenti li jrreġistraw permezz ta’ punt ta’ aċċess (ara l-punt 1 hawn fuq) tipprovdi sigurtà addizzjonali.

6 Huwa meħtieġ li tintuża xi tip ta' firma elettronika u/jew sistema li biha jiġi rreġistrat il-ħin?

Ara l-punt 5 hawn fuq (ċertifikati). Ma hemm bżonn ta’ ebda firma elettronika. Għall-entrati fir-reġistru tal-artijiet biss, jeżisti servizz ċentrali tal-ittimbrar tal-ħin. Fil-każ ta’ entrata valida, din tiġi kkonfermata permezz ta’ timbru bil-ħin tas-servizz ċentrali tas-sistema ġudizzjarja.

7 Għandhom jitħallsu xi tariffi tal-qrati? Jekk iva, kif jistgħu jitħallsu u hemm xi differenzi bejnhom u bejn it-tariffi għall-proċeduri mhux elettroniċi?

It-tariffi tal-qorti għas-sottomissjonijiet elettroniċi jitħallsu permezz ta’ direct debit. Ġeneralment, it-tariffi mitluba għall-ipproċessar elettroniku huma l-istess bħal dawk mitluba għal proċedimenti li jsiru fuq il-karta. F’ċerti każijiet, hemm tnaqqis ta’ tariffi għall-ipproċessar elettroniku.

8 Huwa possibbli li wieħed jirtira talba li l-proċeduri dwarha jkunu nbdew permezz tal-internet?

Hawnhekk ukoll, ma hemm l-ebda differenza bejn proċeduri elettroniċi u mhux elettroniċi. Ir-regoli tal-liġi tal-proċedura ċivili japplikaw bl-istess mod għall-proċedimenti li jsiru permezz tal-pjattaforma ERV. It-talbiet jistgħu jiġu rtirati b’mezzi elettroniċi, anki jekk ma jiġux ippreżentati elettronikament.

9 Jekk ir-rikorrent jibda proċeduri permezz tal-internet, huwa possibbli u/jew obbligatorju li l-intimat jirrispondi permezz tal-internet ukoll?

Iva, l-internet jista’ jintuża wkoll għad-difiża tat-talbiet preżentati, tal-appelli eċċ. B’mod ġenerali, l-użu tal-pjattaforma ERV mhuwiex obbligatorju; madankollu, l-avukati, in-nutara, il-banek, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, l-istituzzjonijiet statutorji tas-sigurtà soċjali, l-Aġenzija Finanzjarja Federali u l-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati huma obbligati li jużaw il-pjattaforma ERV.

L-esperti u l-interpreti huma obbligati, taħt ċerti kundizzjonijiet, li jużaw il-pjattaforma l-ERV.

10 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat jirrispondi għat-talba?

Ir-regoli tal-liġi tal-proċedura ċivili japplikaw bl-istess mod għall-proċedimenti li jsiru permezz tal-pjattaforma ERV.

11 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat ma jirrispondix għat-talba?

Ir-regoli tal-liġi tal-proċedura ċivili japplikaw bl-istess mod għall-proċedimenti li jsiru permezz tal-pjattaforma ERV.

12 Huwa possibbli li wieħed iressaq dokumenti quddiem il-qorti b'mod elettroniku u jekk dan huwa possibbli f’liema proċeduri u b’liema kundizzjonijiet jista' jsir?

Iva, it-tipi kollha ta’ dokumenti jistgħu jitressqu quddiem il-qorti permezz tal-pjattaforma ERV. L-atti oriġinali jistgħu jintbagħtu elettronikament anki fi proċedimenti tar-reġistru tal-artijiet u tar-reġistru tal-kumpaniji.

13 Id-dokumenti ġudizzjarji, b'mod partikolari s-sentenzi, jistgħu jiġu nnotifikati permezz tal-internet?

Iva, permezz tal-pjattaforma ERV.

14 Id-deċiżjoniet ġudizzjarji jistgħu jingħataw b'mod elettroniku?

Iva, permezz tal-pjattaforma ERV.

15 Jista' jsir appell permezz tal-internet u d-deċiżjoni li tittieħed fih tista' tiġi nnotifikata permezz tal-internet?

Iva, permezz tal-pjattaforma ERV.

16 Jistgħu jinbdew proċeduri ta' eżekuzzjoni permezz tal-internet?

Iva, permezz tal-pjattaforma ERV.

17 Il-partijiet jew ir-rappreżentanti legali tagħhom jistgħu jikkonsultaw il-każijiet onlajn? Jekk iva, kif?

Iva, il-partijiet u r-rappreżentanti legali tagħhom jistgħu jikkonsultaw ir-reġistru kummerċjali rilevanti tal-proċedimenti ċivili u ta’ infurzar kollha online permezz ta’ kmamar tal-ikklerjar, iżda biss f’dak li għandu x’jaqsam mal-każijiet tagħhom. Il-verifika ta' drittijiet ta' spezzjoni għandha ssir permezz ta’ kodiċi ta’ indirizz uniku, assenjat lil kull persuna awtorizzata.

L-aħħar aġġornament: 11/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.