Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Ipproċessar onlajn ta’ każijiet u komunikazzjoni elettronika mal-qrati

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li jinbdew proċeduri fil-qorti permezz tal-internet?

Iva, parzjalment.

Huwa obbligatorju għar-rappreżentanti proċedurali tal-qorti (procuradores) u rappreżentanti legali oħra, bl-eċċezzjoni ta’ dawk il-ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn dan għadu mhuwiex possibbli għar-rappreżentanti legali.

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali, huwa wkoll obbligatorju għal individwi privati u entitajiet legali. F’oħrajn, sadanittant, fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata, għadu mhuwiex possibbli li jinbdew il-proċedimenti online kollha, għalkemm jista’ jkun possibbli u/jew obbligatorju li jinbdew ċerti proċedimenti b’dan il-mod.

Għalkemm kien fakultattiv għal individwi privati mill-1 ta’ Jannar 2017, għadu mhux possibbli f’ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jgħammar il-“QORTI ELETTRONIKA” (Sede Judicial Electrónica) b’reġistru, disponibbli elettronikament, li jkun fih id-dettalji tar-riżorsi u l-indirizzi rilevanti.

Firma elettronika reġistrata hija meħtieġa sabiex tiggarantixxi l-awtentiċità tal-kontenut u tipprovdi prova tal-għotja u tar-riċevuta.

Karatteristika ġdida hija li fil-Galicia, il-professjonisti u l-individwi issa jistgħu jibdew proċeduri tal-ordni ta’ ħlas fi proċedimenti ċivili u f’dawk dwar ix-xogħol; dan dalwaqt se jkun possibbli wkoll fi proċeduri orali.

F’Andalucía, il-preżentazzjoni ta’ talbiet u dokumenti minn persuni fiżiċi u ġuridiċi hija limitata għal proċeduri tal-ordni ta’ ħlas orali u ċivili u għal proċeduri tal-ordni ta’ ħlas quddiem it-tribunali industrijali.

Fil-pajjiż Bask mhuwiex possibbli li jinbdew proċeduri online.

2 Jekk proċedura bħal din teżisti, għal-liema tipi ta' każijiet hija disponibbli? Hemm proċeduri li huma disponibbli biss permezz tal-internet?

Huwa disponibbli għall-proċedimenti ċivili kollha, għalkemm hemm limiti f’xi ġuriżdizzjonijiet u proċedimenti territorjali, u huwa pjuttost użat b’mod wiesa’ għal ordni ta’ ħlas u proċedimenti orali.

Id-dokument li jiskatta l-proċedura tal-Ordni ta’ Ħlas Ewropea u l-proċedura għal Talbiet Żgħar jista’ jiġi ppreżentat permezz tal-Internet f’uħud mill-ġuriżdizzjonijiet territorjali; f’oħrajn, is-sistema għadha qed tiġi aġġornata.

L-aċċess għal individwi privati għadu qed jiġi implimentat u f’uħud mill-ġuriżdizzjonijiet territorjali jista’ jkun limitat għal proċeduri fuq livell nazzjonali, bħal ordnijiet ta’ ħlas, proċeduri orali jew talbiet għal azzjoni miġjuba abbażi tal-liġi dwar ix-xogħol. Dan ma jestendix għall-preżentazzjoni ta’ atti proċedurali.

Huwa obbligatorju li r-rappreżentanti proċedurali tal-qorti u rappreżentanti legali oħra jibdew il-proċedimenti kollha online u, b’mod ġenerali, din is-sistema qed tiġi implimentata madwar il-pajjiż kollu, b’xi ftit eċċezzjonijiet, bħal fil-Pajjiż Bask.

3 Din il-faċilità hija disponibbli f'kull ħin (jiġifieri 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-gimgħa) jew f’ħinijiet speċifiċi biss? Jekk hija disponibbli f'ħinijiet speċifiċi biss, x'inhuma dawn il-ħinijiet?

Huwa disponibbli 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, billi xi jiem huma jiem mhux tax-xogħol, jekk proċedura tinbeda f’jum mhux tax-xogħol, hija tkun tista’ tiġi ffinalizzata biss fil-jum tax-xogħol li jkun imiss.

Barra minn hekk, is-sistema tista’ kultant titneħħa mis-servizz fi ġranet mhux ta’ xogħol għal skopijiet tekniċi jew ta’ manutenzjoni, speċjalment matul ix-xahar ta’ Awwissu.

4 Id-dettalji tat-talba għandhom ikunu pprovduti f'xi tip ta' format partikolari?

Huma rakkomandati l-formati li ġejjin: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Fajls tat-tip żip jistgħu jinkludu biss il-formati tad-dokumenti li ġejjin: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Fl-ebda każ ma jistgħu jiġu ppreżentati permezz ta’ awdjo LexNET, fajls vidjow jew zip ikkompressati li jinkludu dokumenti f’formati differenti minn dawk indikati iktar ’il fuq.

Jekk id-dokument elettroniku jkun kbir wisq biex jiġi pproċessat mis-sistema, ikun jenħtieġ li jiġi ffajljat f’kopja stampata. Mhuwiex permess li diversi dokumenti jiġu kkombinati b’mod artifiċjali f’dokument diġitali wieħed.

5 It-trasferiment u ż-żamma tad-dejta kif isiru b’mod fiż-żgur?

L-awtoritajiet pubbliċi kompetenti huma responsabbli sabiex jistabbilixxu s-sistemi elettroniċi xierqa. Is-sigurtà tiġi żgurata permezz ta’ sistema ta’ awtentikazzjoni minn qabel tal-firem elettroniċi għal rappreżentanti legali u individwi privati, filwaqt li l-aċċess għal uffiċjali awtorizzati jsir permezz ta’ karti kriptografiċi u ċertifikati diġitali. Is-sistema trid tiggarantixxi l-awtentiċità tal-kontenut u tipprovdi prova tat-trażmissjoni u tar-riċevuta.

6 Huwa meħtieġ li tintuża xi tip ta' firma elettronika u/jew sistema li biha jiġi rreġistrat il-ħin?

Iva, permezz ta’ sistema ta’ awtentikazzjoni minn qabel.

7 Għandhom jitħallsu xi tariffi tal-qrati? Jekk iva, kif jistgħu jitħallsu u hemm xi differenzi bejnhom u bejn it-tariffi għall-proċeduri mhux elettroniċi?

It-tariffi tal-qorti jitħallsu għal talbiet minn entitajiet ġuridiċi iżda mhux minn individwi privati.

Il-ħlas irid isir online b’mod elettroniku u t-talba trid tkun akkumpanjata minn prova ta’ ħlas (in-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-rekwiżit jista’ jiġi rettifikat f’data aktar tard).

8 Huwa possibbli li wieħed jirtira talba li l-proċeduri dwarha jkunu nbdew permezz tal-internet?

Ladarba titressaq, talba ma tistax tiġi kkanċellata.

Madankollu, tista’ tiġi rtirata billi jiġi ppreżentat avviż ta’ rtirar uffiċjali f’format elettroniku.

9 Jekk ir-rikorrent jibda proċeduri permezz tal-internet, huwa possibbli u/jew obbligatorju li l-intimat jirrispondi permezz tal-internet ukoll?

Le, kull parti twieġeb billi tuża l-proċedura xierqa skont iċ-ċirkostanzi partikolari tagħha, kif indikat hawn fuq.

10 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat jirrispondi għat-talba?

Xejn. Il-proċedura elettronika tapplika biss għall-preżentazzjoni tad-dokumenti u tal-avviżi nnotifikati lir-rappreżentanti legali tal-partijiet. Il-proċeduri tal-qorti ma jiġux ipproċessati awtomatikament.

Il-qorti tipprovdi d-dokument f’format elettroniku u/jew kopja stampata skont liema regoli japplikaw u dak li jkunu għażlu l-partijiet.

11 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat ma jirrispondix għat-talba?

Mhux Applikabbli. Il-proċeduri tal-qorti ma jiġux ipproċessati awtomatikament. Il-qorti tipprovdi d-dokument f’format elettroniku u/jew kopja stampata, u tagħti avviż f’format elettroniku jew f’kopja stampata, skont liema regoli japplikaw u xi jkunu għażlu l-partijiet.

12 Huwa possibbli li wieħed iressaq dokumenti quddiem il-qorti b'mod elettroniku u jekk dan huwa possibbli f’liema proċeduri u b’liema kundizzjonijiet jista' jsir?

Iva, il-preżentazzjoni ta’ atti proċedurali u l-għoti ta’ dokumenti se jkunu soġġetti għall-istess termini bħal dawk stabbiliti fit-taqsima (1) għall-bidu tal-proċedura. L-uniċi restrizzjonijiet huma dawk applikabbli għat-tip ta’ dokument u għad-daqs tiegħu.

Is-sistema tista’ tintuża fil-proċedimenti kollha, għalkemm l-aċċess tal-individwi privati għadu qed jiġi implimentat u f’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali jista’ jiġi ristrett b’mod proviżorju filwaqt li f’oħrajn jista’ ma jkunx għadu possibbli, meta s-sistema għadha qed tiġi żviluppata.

Fil-pajjiż Bask, id-dokumenti kollha minbarra l-ewwel sottomissjonijiet bil-miktub mill-partijiet għandhom jiġu ppreżentati elettronikament fil-każ ta’ rappreżentanti proċedurali tal-qorti u avukati. Individwi privati ma jistgħux iwettqu proċeduri b’mod elettroniku.

Hija meħtieġa awtentikazzjoni minn qabel bil-firma elettronika tar-rappreżentant legali.

Id-dokument oriġinali jrid jiġi pprovdut meta jintalab mill-qorti, f’liema każ jista’ jintbagħat bil-posta.

13 Id-dokumenti ġudizzjarji, b'mod partikolari s-sentenzi, jistgħu jiġu nnotifikati permezz tal-internet?

Iva. Dan huwa obbligatorju għar-rappreżentanti legali tal-partijiet.

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali, huwa wkoll obbligatorju kemm għal individwi privati kif ukoll għal entitajiet legali. Madankollu, f’oħrajn, fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata, jaf ma jkunx għadu possibbli.

Għal individwi privati, u wara l-awtentikazzjoni, huwa fakultattiv f’dawk il-ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn is-sistema ġiet implimentata.

Jekk il-partijiet ikunu ppreżentaw it-talba u d-dokumenti tagħhom online, jiġu nnotifikati bid-deċiżjonijiet tal-qorti bl-istess mezz.

14 Id-deċiżjoniet ġudizzjarji jistgħu jingħataw b'mod elettroniku?

Iva. Dan huwa obbligatorju għar-rappreżentanti legali tal-partijiet.

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali, huwa wkoll obbligatorju kemm għal individwi privati kif ukoll għal entitajiet legali. Madankollu, f’oħrajn, fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata, jaf ma jkunx għadu possibbli.

Għal individwi privati, u wara l-awtentikazzjoni, huwa fakultattiv f’dawk il-ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn is-sistema ġiet implimentata.

Jekk il-partijiet ikunu ppreżentaw it-talba u d-dokumenti tagħhom online, jiġu nnotifikati bid-deċiżjonijiet tal-qorti bl-istess mezz.

15 Jista' jsir appell permezz tal-internet u d-deċiżjoni li tittieħed fih tista' tiġi nnotifikata permezz tal-internet?

Iva. Dan huwa obbligatorju għar-rappreżentanti legali tal-partijiet.

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali, huwa wkoll obbligatorju kemm għal individwi privati kif ukoll għal entitajiet legali. Madankollu, f’oħrajn, fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata, jaf ma jkunx għadu possibbli.

Għal individwi privati, u wara l-awtentikazzjoni, huwa fakultattiv f’dawk il-ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn is-sistema ġiet implimentata.

16 Jistgħu jinbdew proċeduri ta' eżekuzzjoni permezz tal-internet?

Iva, taħt l-istess termini bħal dawk stabbiliti fit-taqsima (1) għall-bidu tal-proċedura.

F’ħafna ġuriżdizzjonijiet territorjali dan huwa obbligatorju mar-rappreżentanti legali tal-partijiet.

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali, dan huwa obbligatorju wkoll kemm għall-individwi privati kif ukoll għall-entitajiet ġuridiċi. Madankollu, f’oħrajn, fejn is-sistema għadha qed tiġi żviluppata, jaf ma jkunx għadu possibbli.

Għal individwi privati, wara l-awtentikazzjoni, huwa fakultattiv f’dawk il-ġuriżdizzjonijiet territorjali fejn is-sistema ġiet implimentata.

Fil-pajjiż Bask mhuwiex possibbli li jinbdew proċeduri online u r-rikors għall-infurzar irid jiġi ppreżentat f’kopja stampata.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jgħammar il-“QORTI ELETTRONIKA” (Sede Judicial Electrónica) b’reġistru, disponibbli elettronikament, li jkun fih l-informazzjoni u d-dettalji tar-riżorsi u l-indirizzi rilevanti.

17 Il-partijiet jew ir-rappreżentanti legali tagħhom jistgħu jikkonsultaw il-każijiet onlajn? Jekk iva, kif?

F’xi ġuriżdizzjonijiet territorjali biss.

Ir-rappreżentanti legali tal-partijiet jistgħu jikkonsultaw kawżi online f’Aragona, Navarra, Cantabria u Valencia.

F’ġuriżdizzjonijiet territorjali oħra, bħall-Gżejjer Baleariċi jew il-Katalonja, is-sistema qed tiġi implimentata u se tkun aċċessibbli għar-rappreżentanti legali fil-futur qarib.

F’Andalusia, il-partijiet u r-rappreżentanti legali tagħhom għandhom aċċess għal xi informazzjoni, bħall-partijiet, l-istatus tal-proċedimenti u l-lista ta’ każijiet ta’ kuljum tal-qrati.

Fil-pajjiż Bask, il-professjonisti għandhom aċċess biss għal vidjos b’reġistrazzjonijiet tal-proċessi.

Min-naħa l-oħra, f’ġuriżdizzjonijiet territorjali oħra ma hemm l-ebda pjan biex jiġi pprovdut dan l-aċċess, anke għal professjonisti legali.

Attwalment, l-individwi privati ma jistgħux jaċċessaw il-fajl tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.