Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gerechtelijke procedures kunnen on line, via het Oostenrijkse e-justitieportaal (System des elektronischen Rechtsverkehrs of ERV), worden ingesteld. Daarvoor moet men echter wel zijn ingeschreven bij een van meerdere mogelijke clearinginstellingen, die het verzoek doorgeleiden naar de rechterlijke macht. Inschrijving is niet gratis. Het basistarief is ongeveer 20 EUR per maand, plus 0,30 EUR per verzending. De kosten van een aangetekende brief bedragen ongeveer 3 EUR.

Daarnaast is voor bezitters van een Bürgerkarte (combinatie van identificatiebewijs en elektronische handtekening) ook een gratis uploadservice beschikbaar. In tegenstelling tot het ERV is deze dienst echter niet geschikt voor tweewegverkeer.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het ERV biedt de mogelijkheid tot elektronische tweewegcommunicatie tussen de rechtbanken en het openbaar ministerie enerzijds en de partijen anderzijds, en is wat dat betreft vergelijkbaar met schriftelijke communicatie. Het kan voor alle soorten procedures worden gebruikt. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingesteld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De middelen die ter ondersteuning van de vordering worden aangevoerd en alle voor de vordering vereiste procedurele gegevens moeten worden ingediend via een standaardformulier in XML-formaat (of als PDF-bijlage die naar XML-formaat is geconverteerd).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Datatransmissie via het ERV is beveiligd door middel van het https-protocol. Aan de hand van certificaten wordt van alle partijen de identiteit geverifieerd. De communicatie tussen servers vindt eveneens op basis van certificaten plaats. Het feit dat gebruikers zich bij een toegangspunt moeten registreren (zie vraag 1) biedt aanvullende beveiliging.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie vraag 5 (certificaten). Een elektronische handtekening is niet verplicht. Alleen voor inschrijvingen in het kadaster is er een centrale tijdstempeldienst, voor het bevestigen van geldige inschrijvingen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Griffierechten voor uploads via het internet worden betaald via automatische overschrijving. Voor procedures die via het internet worden ingesteld, zijn over het algemeen dezelfde griffierechten verschuldigd als voor procedures die schriftelijk worden ingesteld. In bepaalde gevallen wordt echter korting verstrekt als een verzoek elektronisch wordt ingediend.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ook wat dit betreft is er geen verschil tussen verzoeken die elektronisch en verzoeken die schriftelijk worden ingediend. De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR zijn ingesteld. Zelfs verzoeken die niet via het EVR zijn ingediend, kunnen via dit systeem worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, via het internet kan ook verweer worden gevoerd, beroep worden aangetekend enz. Gebruik van het EVR is over het algemeen niet verplicht. Dat is het wel voor advocaten, notarissen, banken, verzekeringsmaatschappijen, socialeverzekeringsinstellingen, de landsadvocaat (Finanzprokuratur) en de orden van advocaten.

Deskundigen en tolken zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht het EVR te gebruiken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, alle soorten documenten kunnen via het EVR worden ingediend. Zelfs bij inschrijvingen in het kadaster en het ondernemingsregister kunnen akten elektronisch worden aangeleverd en die hebben dan dezelfde bewijskracht als het origineel.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja, via het EVR.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, via het EVR.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja, partijen en hun juridisch vertegenwoordiger kunnen in alle civiele en tenuitvoerleggingsprocedures via clearinginstellingen on line het desbetreffende zaakregister inzien, echter alleen voor zover het hun eigen zaak betreft. Of een gebruiker recht op inzage heeft, wordt geverifieerd aan de hand van een unieke adrescode die iedereen met inzagerechten wordt toegekend.

Laatste update: 11/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.