Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Verzoeken worden schriftelijk ingediend bij een griffie en moeten in het Bulgaars zijn opgesteld. Verzoekschriften kunnen per post worden verzonden, maar niet per fax of e-mail.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zie het antwoord op vraag 1.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Zie het antwoord op vraag 1.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Zie het antwoord op vraag 1.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Zie het antwoord op vraag 1.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie het antwoord op vraag 1.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Zie het antwoord op vraag 1.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Zie het antwoord op vraag 1.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zie het antwoord op vraag 1.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig Bulgaars recht worden procedurele handelingen door partijen in burgerlijke en handelszaken niet als geldig beschouwd als ze elektronisch zijn uitgevoerd en met een elektronische handtekening zijn ondertekend. De partijen brengen een zaak voor de rechter door middel van een in het Bulgaars opgesteld en ondertekend verzoekschrift. Een verzoekschrift kan bij de griffie van het betrokken gerecht worden ingediend of kan per post naar het gerecht worden verzonden.

Krachtens artikel 184 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (GPK) kunnen in burgerlijke en handelszaken zowel elektronische als papieren documenten als bewijsstukken worden overgelegd. Een elektronisch document kan op papier bij het gerecht worden ingediend. Indien het document door de wederpartij wordt betwist, moet het elektronisch worden ingediend. Indien er geen apparatuur of personeel aanwezig is om het elektronische document tijdens een rechtszitting te tonen, kan de partij die het elektronische document heeft ingediend door de rechter worden verplicht om de andere partijen een elektronische kopie te verstrekken.

De procedure voor het betwisten van een elektronisch document, en met name de elektronische handtekening die een verplicht onderdeel van een elektronisch document is, is vastgesteld in de wet inzake elektronische documenten en elektronische handtekeningen.

De enige bepaling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in verband met online procedurele handelingen betreft het beslag op vorderingen van een schuldenaar in tenuitvoerleggingsprocedures. Dit rechtskader maakt deel uit van het tenuitvoerleggingsproces en de handeling wordt uitgevoerd door een deurwaarder.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In artikel 42, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is bepaald dat mededelingen in burgerlijke en handelszaken per e-mail ter kennis mogen worden gebracht van een partij. Mededelingen worden geacht ter kennis te zijn gebracht wanneer ze in het gespecificeerde informatiesysteem zijn ingevoerd en de kennisgeving wordt gestaafd met een kopie van de desbetreffende elektronische verzending, conform artikel 44, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Zie de laatste alinea van het antwoord op vraag 12.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Rechterlijke beslissingen kunnen door iedereen worden geraadpleegd (zonder dat men zich hoeft te registreren) via de website van de Hoge Raad van Justitie van de Republiek Bulgarije: http://legalacts.justice.bg/. Rechterlijke beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van een aantal zoekcriteria, namelijk het gerecht, het type zaak, het dossiernummer en trefwoorden. Ook geavanceerde zoekopdrachten op basis van meer specifieke criteria zijn mogelijk. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden. Beslissingen worden gepubliceerd zodra ze zijn gegeven, met inachtneming van de voorschriften van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet inzake de bescherming van gerubriceerde gegevens. De beslissingen worden zodanig gepubliceerd dat de daarin genoemde natuurlijke en rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd. Bij beslissingen in zaken betreffende de burgerlijke staat of de gezondheidstoestand van personen wordt de motivering weggelaten.

Bovendien is het mogelijk om op de website van elk gerecht de voortgang van zaken en de daarmee samenhangende rechterlijke beslissingen te volgen. Rechterlijke beslissingen en informatie over het verloop van zaken is te vinden aan de hand van de bovengenoemde zoekcriteria, en de beslissingen worden op de bovenvermelde wijze gepubliceerd. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden.

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.