Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

Verzoeken, verweerschriften, beroepschriften en andere verklaringen, voorstellen en bekendmakingen buiten de zitting, worden schriftelijk ingediend (ingediende stukken). De partij, d.w.z. haar wettelijke vertegenwoordiger, ondertekent de ingediende stukken onderaan.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nrs. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 en 70/19) voorziet in de mogelijkheid om stukken elektronisch in te dienen met behulp van een IT-systeem. Elektronisch ingediende stukken moeten worden ondertekend met behulp van een gekwalificeerde elektronische handtekening conform bijzondere wetgeving. Overheidsinstanties, het openbaar ministerie, advocaten, notarissen, gerechtsdeskundigen, gerechtsassessoren, gerechtstolken, insolventiebeheerders, gerechtscommissarissen en rechtspersonen moeten stukken echter altijd elektronisch indienen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is een elektronisch mededelingenbord (e-Oglasna ploča) ontwikkeld en geïmplementeerd, dat het mogelijk maakt om met behulp van IT-instrumenten gerechtelijke stukken ter kennis te brengen aan de partijen in een gerechtelijke procedure.

Op het elektronische mededelingenbord worden vonnissen gepubliceerd conform artikel 335 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nrs. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 en 70/19) alsook alle stukken die zijn bedoeld in artikel 8 van de wet op de tenuitvoerlegging (Ovršni zakon) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië, nrs. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 en 73/17).

Daarnaast worden op het elektronische mededelingenbord ook alle stukken gepubliceerd die overeenkomstig de procedureregels op het mededelingenbord van de rechtbank worden gepubliceerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Dit is niet mogelijk.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is niet mogelijk om via het internet beroep aan te tekenen. Een partij kan via het elektronische mededelingenbord op de hoogte worden gebracht van een beslissing als aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 21/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.