Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, een gerechtelijke procedure kan worden ingeleid via internet, ofwel via Money Claim Online (MCOL), ofwel via Possession Claim Online (PCOL). Er is een helpdesk die voor beide systemen ondersteuning (maar geen juridisch advies) biedt. De helpdesk is bereikbaar via 08456015935 (voor bellers in het Verenigd Koninkrijk) en +44 1604619402 (voor bellers van buiten het Verenigd Koninkrijk).

Daarnaast kunnen vorderingen in de verschillende rechtsgebieden van het Rolls Building in Londen (de Chancery Division van het High Court, het Commercial Court en het Technology and Construction Court, het Mercantile Court en het Admiralty Court) binnen het Courts Electronic Filing-systeem (CE Filing) digitaal worden ingesteld en beheerd.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

MCOL is beschikbaar voor County Court-vorderingen voor een vast geldbedrag dat lager is dan 100 000 GBP (ongeveer 125 000 EUR) met inbegrip van gerechtskosten en eventuele honoraria van advocaten. De vordering mag aan maximaal twee personen gericht zijn, die in Engeland en Wales woonachtig moeten zijn. De eiser moet eveneens een adres voor betekening in Engeland en Wales hebben.

PCOL kan worden gebruikt voor het indienen van een terugvordering van grondbezit (met inbegrip van gebouwen of delen daarvan). Deze omvat een vordering voor het terugnemen van zekerheid door een verhuurder gericht aan een huurder van een woning, uitsluitend op grond van een huurachterstand (maar geen vordering voor ontbinding van een huurovereenkomst); of een hypotheeknemer jegens een hypotheekgever, uitsluitend op grond van niet-nakoming van de betaling van verschuldigde hypotheeklasten. Hieronder vallen geen vorderingen voor andere rechtsmiddelen behalve voor de betaling van huurachterstanden of verschuldigde bedragen uit hoofde van een hypotheek, rente en kosten. Net als bij MCOL moet elke verweerder beschikken over een adres voor betekening in Engeland en Wales, en moet de schuldeiser een adres in Engeland of Wales hebben waar stukken kunnen worden bezorgd. De eiser moet ook de postcode van de terug te nemen woning en een e-mailadres opgeven.

Voor zowel MCOL als PCOL moeten schuldeisers ten minste 18 jaar oud zijn, over hun geestelijke vermogens beschikken, mogen zij zich niet juridisch laten bijstaan in de zin van de Legal Aid Act 1988 en mogen zij geen vexatoir rechtzoekende zijn (d.w.z. iemand die van een rechter van het High Court niet zonder toestemming een vordering aanhangig mag maken in een County Court in Engeland en Wales). Tegen de overheid of de monarchie kunnen geen vorderingen worden ingesteld.

Deze soorten vorderingen hoeven niet via internet te worden ingesteld.

CE Filing is beschikbaar voor alle vorderingen (behalve voor verzoeken om kwijtschelding) die anders in het Rolls Building zouden worden ingesteld; voor zaken die niet worden aangespannen via CE Filing kunnen beide systemen worden gebruikt.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

MCOL en PCOL zijn continu beschikbaar. Wanneer een vordering vóór 9.00 uur wordt ontvangen op een dag dat de rechtbank open is, wordt het verzoek nog diezelfde dag in behandeling genomen. Wanneer een vordering na 9.00 uur binnenkomt, wordt deze de eerstvolgende dag dat de rechtbank open is in behandeling genomen. De vordering wordt gewoonlijk op de dag dat deze in behandeling wordt genomen afgedrukt en per post naar de verweerder verzonden.

CE Filing is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, behalve als er routinematig onderhoud plaatsvindt.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor zowel MCOL als PCOL moet een eiser op een aantal schermen gegevens invullen. Voor elk scherm zijn bepaalde gegevens nodig – zoals de volledige naam en het adres van de schuldeiser, naam en adres van de verweerder(s) en het bedrag en de details van de vordering.

De op een scherm ingevulde gegevens worden in MCOL en PCOL telkens automatisch opgeslagen. Als slechts een deel van een scherm is ingevuld, kan de schuldeiser de gegevens opslaan door boven- of onderaan elk scherm op Save te klikken. In MCOL worden deze gegevens 28 dagen bewaard zodat de schuldeiser genoeg tijd heeft om de benodigde gegevens te verzamelen. In PCOL blijft een ontwerpvordering zolang in het systeem staan totdat de gebruiker deze indient en/of verwijdert.

De basisinformatie over de partijen en hun advocaten wordt via een onlineformulier ingediend. Via CE Filing kunnen partijen stukken uploaden alsof ze deze persoonlijk bij de griffie indienen; het enige verschil is dat te grote documenten in delen moeten worden geüpload.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Veiligheid is in MCOL en PCOL van cruciaal belang. Omdat het bij sommige van de gegevens die de schuldeiser invult om gevoelige informatie gaat, wordt voor de veiligheid gebruikgemaakt van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden. De website is ook beveiligd, en gegevens die via internet worden verzonden, worden versleuteld. Partijen dienen zich er echter wel van bewust te zijn dat verzonden of ontvangen e-mails niet als veilig kunnen worden beschouwd.

Schuldeisers moeten zich bij MCOL en PCOL inschrijven voordat ze vorderingen online kunnen instellen. Nadat ze zich hebben ingeschreven, moeten ze een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Gebruikersnaam en wachtwoord moeten minimaal acht en maximaal twaalf tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van letters en cijfers.

Schuldeisers moeten bij hun inschrijving in MCOL en PCOL ook een veiligheidsvraag selecteren en een antwoord invoeren voor het geval zij hun wachtwoord vergeten. Het systeem stuurt het wachtwoord per e-mail mits de veiligheidsvraag correct wordt beantwoord. Vergeet de gebruiker zijn gebruikersnaam, dan kan deze niet worden toegezonden.

CE Filing is een veilige methode voor gegevensoverdracht tussen rechtbanken, partijen en hun banken.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elektronische handtekeningen zijn niet vereist, al is de aanmeldprocedure zoals beschreven in het antwoord op vraag 5 van toepassing. Het tijdstip waarop een verzoek wordt ingediend, bepaalt op welke dag de vordering in behandeling wordt genomen, zoals is uitgelegd in het antwoord op vraag 3.

CE Filing is een methode voor de indiening van stukken; er is daarom geen elektronische handtekening vereist. Het tijdstip van indiening is ofwel het tijdstip waarop de betreffende kosten worden betaald, ofwel de datum en tijd zoals bepaald in de betreffende regelgeving.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Voor online ingestelde vorderingen zijn lagere kosten verschuldigd dan voor handmatig ingestelde vorderingen, aangezien rechtbankpersoneel hier minder werk aan heeft. De gerechtskosten voor MCOL en PCOL moeten met een creditcard of bankpas worden voldaan; bij PCOL kunnen organisaties en advocaten ook betalen per automatische afschrijving. Personen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, kunnen geen gebruik maken van MCOL of PCOL. Wanneer iemand om kwijtschelding verzoekt, moet hij aantonen dat hij hiervoor in aanmerking komt, en een rechtbankmedewerker zou dit moeten controleren. Om die reden kunnen verzoeken om kwijtschelding niet online worden ingediend. Eisers die van mening zijn dat zij in aanmerking komen voor kwijtschelding, moeten contact opnemen met hun plaatselijke rechtbank en samen met hun verzoek een handmatige vordering instellen.

De verschuldigde rechten zijn hetzelfde als voor persoonlijk ingestelde vorderingen; betaling vindt plaats per creditcard of als voorschot.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Vorderingen en verzoeken kunnen in MCOL en PCOL worden verwijderd zolang ze nog niet zijn ingediend. Ingediende vorderingen kunnen niet worden verwijderd. Een procedure waarvoor een verzoek is ingediend in MCOL of PCOL kan na indiening net als een niet-digitale procedure worden geannuleerd. Gerechtskosten kunnen niet worden terugbetaald wanneer een verzoek tot annulering wordt ingediend nadat een procedure is ingeleid.

Een zaak kan bij CE Filing op dezelfde manier worden ingetrokken als bij persoonlijke indiening.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Als een vordering via MCOL of PCOL is ingesteld, kan een verweerder digitaal reageren door gebruik te maken van het wachtwoord voor aanmelding dat op de eerste pagina van het gedinginleidende stuk staat. Het is niet verplicht om digitaal te reageren.

Tenzij anders voorgeschreven, wordt een via CE Filing ingestelde vordering digitaal behandeld.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De verweerder kan via MCOL op vijf manieren online op een vordering reageren. Hij/zij kan:

 • de vordering in zijn geheel voldoen
 • de vordering geheel erkennen
 • de vordering gedeeltelijk erkennen
 • een ontvangstbevestiging terugzenden
 • verweer instellen tegen de vordering
 • een tegenvordering tegen de eiser instellen.

Wanneer de verweerder verweer instelt, wordt de zaak verwezen naar de lokale rechtbank van de verweerder. Bij een tegenvordering wordt de zaak verwezen naar een bevoegde rechtbank. In beide gevallen wordt de zaak behandeld alsof deze in niet-elektronische vorm is ingesteld.

Wanneer de verweerder de vordering gedeeltelijk erkent, wordt de schuldeiser gevraagd of hij met deze erkenning akkoord gaat. Gaat de schuldeiser akkoord, dan kan hij de rechtbank verzoeken de verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten. Gaat hij niet akkoord, dan wordt de zaak op tegenspraak voortgezet.

Als de verweerder reageert op de vordering voor het terugnemen van zekerheid, wordt een afschrift aan de eiser betekend en aan het rechtbankdossier toegevoegd voor de eerste hoorzitting over de zaak. In PCOL kunnen verweerders het reactieformulier invullen dat als verklaring van inkomen en vermogen dient en voorafgaand aan de hoorzitting moet worden ingediend.

Een verweerder in een via CE Filing ingestelde vordering heeft dezelfde opties als een verweerder in een zaak die niet via CE Filing is ingediend.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Reageert de verweerder niet op een vordering, dan kan de schuldeiser via MCOL online verzoeken om een verstekvonnis door de optie Judgment Start te selecteren. De schuldeiser wordt verzocht aan te geven of de verweerder de vordering in termijnen of ineens moet voldoen. Wanneer de schuldeiser in de oorspronkelijke vordering rente vorderde, kan hij rente vorderen vanaf de datum waarop de vordering werd ingesteld tot de datum waarop om een uitspraak wordt verzocht. Net als de instelling van een vordering wordt een verzoek om een vonnis dat voor 9.00 uur via MCOL wordt ontvangen op een dag dat de rechtbank open is, nog diezelfde dag in behandeling genomen. Wordt het verzoek na 9.00 uur ontvangen, dan wordt het de volgende dag dat de rechtbank open is in behandeling genomen en verschijnt mogelijk pas de volgende dag in MCOL.

PCOL kan worden gebruikt om de rechtbank te vragen een datum voor de terugname van zekerheid vast te stellen als de verweerder niet heeft voldaan aan de voorwaarden hiervan. De vereiste bewijsstukken moeten echter rechtstreeks bij de rechtbank worden ingediend en kunnen niet als bijlage bij het online verzoekschrift worden gevoegd.

Als de verweerder in een via CE Filing ingediende zaak niet deelneemt aan de procedure, heeft dit dezelfde gevolgen als bij een zaak die niet via CE Filing is aangespannen.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In PCOL kunnen eisers de volgende zaken digitaal indienen:

 • algemene correspondentie
 • algemeen verzoekschrift
 • verzoek om schorsing van de hoorzitting
 • intrekking van de vordering.

In MCOL kunnen eisers daarnaast digitaal ook:

 • een erkend of gedeeltelijk erkend vonnis of een vonnis bij verstek registreren
 • executoriaal beslag leggen.

Eisers en verweerders kunnen via MCOL en PCOL e-mailcorrespondentie en vragen indienen. Algemene correspondentie of verzoekschriften kunnen echter niet digitaal worden ingediend.

Bij CE Filing kunnen alle stukken digitaal worden ingediend.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zowel in MCOL als in PCOL kunnen beslissingen worden gegeven; deze moeten echter op de in de rules beschreven wijze worden betekend.

In CE Filing-zaken is de partij in wier rechtsgebied de vordering is ingesteld verantwoordelijk voor de betekening.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechters beschikken niet over de mogelijkheid om beslissingen digitaal naar de partijen te sturen.

CE Filing heeft geen gevolgen voor het geven van beslissingen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Via PCOL kan beroep worden ingesteld tegen een algemeen verzoekschrift; er kunnen via PCOL of MCOL echter geen andere beroepen digitaal worden ingesteld. Beslissingen kunnen niet via internet worden betekend.

CE Filing kan niet worden toegepast in beroepszaken.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Wanneer een schuldeiser verzoekt om een verstekvonnis met onmiddellijke betaling via MCOL, kan hij verzoeken om een executoriaal beslag als de status in MCOL laat zien dat de rechter uitspraak heeft gedaan en de verweerder de bepalingen van het vonnis niet is nagekomen (dit geldt zowel voor vonnissen bij verstek als voor erkende vonnissen.) Aan de uitgifte van een beslag zijn kosten verbonden, die de schuldeiser met een creditcard of bankpas dient te voldoen. Deze kosten worden bij het verschuldigde bedrag opgeteld. Om een beslag online aan te vragen, moet de schuldeiser zich met zijn gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden bij het systeem, de vordering selecteren en de optie “warrant of execution” kiezen.

Het beslag moet worden uitgegeven voor:

het op grond van het vonnis verschuldigde saldo

of, als dit bedrag in termijnen moet worden voldaan, een minimumbedrag van 50 GBP of één maandelijkse termijn, al naargelang welk bedrag het hoogst is.

Het uitgegeven beslag wordt digitaal verstuurd naar de gerechtsdeurwaarders van de rechtbank van de verweerder. De gerechtsdeurwaarders ondernemen verschillende pogingen om het geld van de schuldeiser te innen.

Andere tenuitvoerleggingsmethoden – die uitvoerig worden beschreven in het informatieblad over tenuitvoerlegging voor Engeland en Wales – zijn via MCOL niet mogelijk.

PCOL kan worden gebruikt voor het indienen van een verzoek aan het gerecht om een ontruimingsvonnis (warrant of possession) uit te vaardigen. Dit is een middel om de terugname van zekerheid ten uitvoer te leggen (de zekerheid kan zowel gebouwen als grond betreffen). Als de huurder de zekerheid niet vrijwillig verlaat, kan hij door een gerechtsdeurwaarder worden uitgezet. Hieraan zijn kosten verbonden.

PCOL kan ook worden gebruikt voor het indienen van een verzoek aan het gerecht om toestemming voor ontruiming door een gerechtsdeurwaarder (Leave to Issue a Warrant of Restitution). Ontruiming door een gerechtsdeurwaarder gebeurt alleen wanneer de deurwaarder de teruggave van zekerheid eerder succesvol ten uitvoer had gelegd, maar de huurder is teruggekeerd naar de woning. Als de aanvrager het verzoek echter wil onderbouwen met een getuigenverklaring of bewijsstukken, kan het verzoek niet online worden ingediend. Via PCOL kunnen geen andere tenuitvoerleggingsmethoden worden aangevraagd.

CE Filing bevat geen bepalingen voor tenuitvoerlegging.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

De partijen kunnen de status van hun zaak online inzien, evenals zaken die zij in het verleden hebben aangespannen of die tegen hen zijn aangespannen.

Overeenkomstig de regels in de CPR kan op de daarvoor bestemde eindapparaten gezocht worden in CE Files.

Links

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civil Procedure Rules

Ministerie van Justitie

Laatste update: 20/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.