Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gerechtelijke procedures kunnen worden ingeleid met behulp van het elektronisch systeem voor procedurele informatie (hierna “het elektronisch informatiesysteem” genoemd).

Het systeem is toegankelijk via https://etoimik.rik.ee/.

Een video waarin wordt uitgelegd hoe het elektronisch informatiesysteem kan worden gebruikt, is online beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het elektronisch informatiesysteem kan in civiele, administratieve en strafrechtelijke zaken worden gebruikt. In het geval van civiele en administratieve gerechtelijke procedures is het mogelijk een rechtszaak te beginnen en stukken en verzoeken in te dienen. In strafrechtelijke zaken is het mogelijk een beperkt aantal stukken in te dienen betreffende lopende gerechtelijke procedures.

In het geval van schuldvorderingen en vorderingen voor levensonderhoud kan uitsluitend via het internet een aanvraag worden ingediend voor de versnelde betalingsbevelprocedure.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Ja, deze faciliteit is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Om een rechtszaak aanhangig te maken moet men de gegevens invullen met behulp van de verstrekte formulieren. Ze verschillen naargelang de soort procedure en het soort verzoek, maar ze hebben allemaal een soortgelijke vorm: men dient algemene informatie over de zaak, gegevens over de partijen, alle aan het verzoek toegevoegde stukken en alle gegevens met betrekking tot de betaling van de overheidsleges te verstrekken.

Het formulier om om een versneld betalingsbevel te verzoeken, is gedetailleerder en het hele verzoek moet in de vorm van metagegevens worden ingevoerd.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Om ervoor te zorgen dat het systeem een persoon die inlogt herkent, moet men zich bij het elektronisch informatiesysteem aanmelden met behulp van zijn of haar identiteitskaart of mobiele identificatie. Het portaal is beveiligd. Bij het inloggen in het portaal (met een identiteitskaart of mobiele identificatie) krijgen gebruikers alleen toegang tot procedures en gegevens die op hen betrekking hebben. Personen die niet bij de procedure zijn betrokken, krijgen geen toegang krijgen tot die gegevens. Voor de verzending van gegevens wordt X-Road gebruikt, het elektronische systeem dat de uitwisseling tussen de informatiesystemen van de overheid regelt. Het is een technische en organisatorische omgeving die een veilige uitwisseling van gegevens tussen de informatiesystemen van de overheid via het internet mogelijk maakt.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Bij bepaalde soorten documenten waarvoor wettelijk ondertekening is vereist, kan dit elektronisch met behulp van een identiteitskaart worden gedaan. Processtukken kunnen via het elektronisch informatiesysteem worden ingediend met behulp van een digitale handtekening. Indien de zaak wordt verwezen naar de rechter, slaat het elektronisch informatiesysteem automatisch de datum op waarop de rechtszaak werd ingeleid. Een persoon die een document dat een rechtszaak inleidt of een ander processtuk via het elektronisch informatiesysteem naar een rechtbank verstuurt, krijgt automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met vermelding van de datum en het tijdstip waarop het document door de rechtbank werd ontvangen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn overheidsleges verschuldigd voor de handelingen waarvoor volgens de wet leges moeten worden betaald. In het algemeen moeten overheidsleges worden betaald voordat men kan verzoeken de handeling te verrichten. Leges kunnen worden betaald via een betalingslink in het elektronisch informatiesysteem, en daarnaast ook via internetbankieren of op een bankkantoor.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Een eiser kan tot het einde van de pre-justitiële procedure een vordering intrekken door bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot intrekking van de procedure. Met toestemming van de verweerder kan een gerechtelijke procedure worden ingetrokken totdat de rechterlijke beslissing inzake de gerechtelijke procedure van kracht wordt. De rechtbank dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de intrekking van de gerechtelijke procedure of er dient melding van te worden gemaakt in het proces-verbaal. Een aanvraag kan ook bij de rechtbank worden ingediend via het elektronisch informatiesysteem.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen verplichting om via het internet te antwoorden. De verweerder kan via het internet, elektronisch of schriftelijk antwoorden.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het maakt geen verschil of een zaak ingeleid wordt via het internet of op een andere manier. De manier waarop de procedure wordt afgehandeld, hangt af van de actie die ondernomen wordt door het orgaan dat de procedure uitvoert en kan verschillen naargelang het soort procedure en het soort vordering.

Indien een schuldenaar bezwaar inbrengt tegen de versnelde betalingsbevelprocedure zal de rechter de behandeling van de zaak voortzetten door middel van een juridische procedure of de procedure beëindigen. Dit hangt af van het verzoek van de indiener.

Civiele zaken kunnen worden beslist door middel van een schriftelijke procedure indien de partijen daartoe een verzoek indienen, of de rechter kan beslissen dat de zaak in een rechtszitting wordt behandeld. De te volgen procedure hangt af van de aard van de zaak en de bezwaren die tegen de vordering door de verweerder zijn ingediend.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

In het geval van de versnelde betalingsbevelprocedure doet de rechtbank, indien de schuldenaar niet antwoordt op het betalingsvoorstel, dat wil zeggen geen bezwaar indient, uitspraak over een betalingsbevel voor het desbetreffende bedrag. Die uitspraak is onmiddellijk van kracht. Daarom moet de rechtbank er zeker van zijn dat de verweerder het betalingsvoorstel heeft ontvangen.

In andere civiele zaken kan de rechter, indien de rechtbank een uiterste antwoordtermijn heeft bepaald voor de verweerder maar de verweerder heeft nagelaten te antwoorden, in bepaalde gevallen op verzoek van de eiser bij verstek uitspraak doen. Indien de rechter dit niet mogelijk acht, kunnen er nieuwe uiterste termijnen worden vastgesteld voor het antwoord van de verweerder en voor een rechtszitting. Een verzoek om een rechterlijke beslissing bij verstek kan samen met de vordering worden ingediend. De rechter beslist niet bij verstek in de gevallen waarin de wet dat bepaalt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Het is mogelijk om verzoeken en stukken elektronisch per e-mail bij de rechtbank in te dienen of via het speciaal gecreëerde informatiesysteem (elektronisch informatiesysteem).

Het is mogelijk via het elektronisch informatiesysteem alle stukken voor civiele en administratieve gerechtelijke procedures in te dienen, en in beperkte mate ook voor strafrechtelijke procedures. Processtukken kunnen via het elektronisch informatiesysteem worden ingediend met behulp van een digitale handtekening.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Gerechtelijke beslissingen, uitspraken en dagvaardingen kunnen aan de deelnemers aan een procedure elektronisch worden betekend, hetzij via het elektronisch informatiesysteem of via het belangrijkste e-mailadres van de betrokkene of een ander e-mailadres waarvan de rechtbank in kennis is gesteld. De ontvanger van een document moet de rechter van de ontvangst in kennis stellen indien dit document via e-mail is verzonden, maar als het document via het elektronisch informatiesysteem wordt betekend, wordt automatisch de datum geregistreerd waarop het document is ontvangen en geopend.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

In civiele en administratieve gerechtelijke procedures kan de rechtbank een uitspraak elektronisch opstellen en voorzien van de digitale handtekening van de rechter of deze op een andere technisch veilige manier opstellen.

In het geval van de versnelde betalingsbevelprocedure worden alle gerechtelijke stukken, met inbegrip van beslissingen, automatisch opgesteld in het informatiesysteem en hoeven ze niet digitaal ondertekend te worden.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om in civiele en administratieve zaken via het elektronisch informatiesysteem beroep in te stellen en een beslissing daarover te betekenen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Gerechtelijke procedures kunnen worden ingeleid via het elektronisch informatiesysteem. Het is mogelijk om in het elektronisch informatiesysteem te zoeken naar in artikel 2(1)(1)-(4) van de Wet betreffende tenuitvoerlegging bedoelde stukken, vervolgens het verzoek om tenuitvoerlegging in te vullen en zo nodig extra bestanden toe te voegen. Een ingevuld verzoek om tenuitvoerlegging moet door de eiser digitaal worden ondertekend. Het verzoek wordt vervolgens samen met het geselecteerde aanvullende document en de aanvullende bestanden naar het e-mailadres van de gerechtsdeurwaarder verstuurd.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Elektronische procedures kunnen via het e-bestandssysteem worden gevolgd. Daartoe moeten de gebruikers inloggen met hun identiteitskaart of mobiele identificatie ter controle van hun identiteit. In civiele en administratieve gerechtelijke procedures is het mogelijk om alle processtukken te bekijken waarvoor geen persoonlijke toegangsbeperking geldt en die in het systeem beschikbaar zijn gesteld voor de betrokkenen bij de procedure.

De versnelde betalingsbevelprocedure kan via het e-bestandssysteem volledig worden gevolgd.

In het geval van strafrechtelijke procedures kan in het e-bestandssysteem slechts beperkte informatie bekeken worden.

Links

Het e-bestandssysteem

https://www.e-toimik.ee/

Portaalsite Jurist Aitab — indiening van vorderingen bij rechtbanken

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Gerechtelijk stelsel van Estland

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Staatsblad]

https://www.riigiteataja.ee

Laatste update: 31/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.