Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor het indienen van een verzoek om een dagvaarding in geval van niet-betwiste vorderingen, voor het aanvragen van rechtsbijstand (en voor het indienen van een verzoek om de benoeming van een advocaat door de overheid, of, voor advocaten, van een declaratie van honoraria en kosten) en voor het indienen van een tenuitvoerleggingsverzoek (privaatrechtelijk verzoek voor de tenuitvoerlegging van een schuld die is gebaseerd op een uitspraak of vonnis van een districtsrechtbank (käräjäoikeus).

Finland heeft geen procedures die uitsluitend via internet beschikbaar zijn.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De faciliteit is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor bedrijven en organisaties die vaak een verzoek om een dagvaarding indienen is een xml‑model beschikbaar. Voor burgers en bedrijven is een afzonderlijk onlineformulier beschikbaar.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De geautomatiseerde verwerkingsfaciliteit van de Finse rechtbanken is beveiligd door het gebruik van een versleuteld https-protocol voor de veilige uitwisseling van gegevens. Gegevens die worden ingediend door rechtbanken worden bewaard op een beveiligde server, waar belanghebbende partijen hun documenten kunnen downloaden.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Gebruikers moeten inloggen om bestanden te kunnen downloaden van de beveiligde server.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Voor elektronische procedures gelden dezelfde vergoedingen als voor niet-elektronische procedures.  Districtsrechtbanken brengen de vergoedingen na afloop van de procedure in rekening aan aanvragers en eisers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard van de zaak en de complexiteit van de procedure.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Op via elektronische procedures ingediende vorderingen zijn dezelfde beginselen van toepassing als op via conventionele, niet-elektronische middelen ingediende vorderingen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Verweerders kunnen via internet reageren, maar het gebruik van internet is niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja.  Verzoeken om een dagvaarding, reacties en andere gerechtelijke stukken kunnen ook via e-mail aan de rechtbank worden toegezonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Documenten waarvoor geen ontvangstbevestiging hoeft te worden gestuurd (zoals reacties, dagvaardingen voor voorbereidende zittingen en terechtzittingen, samenvattingen) kunnen via e-mail aan de belanghebbenden worden toegezonden.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechterlijke beslissingen kunnen op verzoek elektronisch aan de belanghebbenden worden toegezonden.  De ontvanger of zijn of haar vertegenwoordiger moet inloggen om rechterlijke beslissingen te kunnen downloaden van de onlinefaciliteit.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is op dit moment niet mogelijk om via internet een rechtsmiddel in te stellen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Verzoeken om de instelling van tenuitvoerleggingsprocedures kunnen via internet worden ingediend. Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor privaatrechtelijke verzoeken om de tenuitvoerlegging van op een vonnis of uitspraak van een districtsrechtbank gebaseerde schuld.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja. Als de procedure via internet is geïnitieerd, kunnen eisers de voortgang van hun zaak volgen door in te loggen op de onlinefaciliteit.

Laatste update: 19/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.