Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

De wet staat dit in beginsel toe. In de praktijk is dit echter nog niet in alle deelstaten (Länder) en in alle soorten procedures mogelijk. Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de justitiële diensten (Landesjustizverwaltungen) van de deelstaten.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de justitiële diensten van de deelstaten. Sommige procedures kunnen geheel elektronisch worden gevoerd, bijvoorbeeld registerprocedures, schuldvorderingsprocedures (Mahnverfahren) en in sommige gevallen procedures voor bestuursrechtelijke vergrijpen (Ordnungswidrigkeiten).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Indien een deelstaat regelgeving heeft ingevoerd voor elektronische gerechtelijke procedures (zie vraag 1), kunnen elektronische documenten op ongeacht welk moment worden ingediend.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De desbetreffende technische voorschriften zijn opgenomen in de wetgeving van de betrokken deelstaat (zie vraag 1).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De desbetreffende technische voorschriften zijn opgenomen in de wetgeving van de betrokken deelstaat (zie vraag 1). Hierin wordt algemeen bepaald dat documenten in het OSCI-formaat (OSCI: online services computer interface) moeten worden ingediend. Dit formaat maakt deel uit van de als elektronische gerechtelijke en administratieve brievenbus gebruikte software (EGVP: Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach).

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het bericht zelf hoeft niet te zijn ondertekend. In het geval van individuele beroepen is echter het soort handtekening vereist dat is voorzien in de toepasselijke procedurele regels. Meestal is dit een gekwalificeerde elektronische handtekening.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er kunnen gerechtskosten ontstaan. Dit hangt af van het soort zaak. Er zijn verschillende wijzen van betaling: factuur, acceptgiro en elektronische betaling.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Dit is inderdaad mogelijk. De gewone regels zijn van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Het is niet verplicht om het internet te gebruiken. De gewone regels zijn van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De gewone regels zijn van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De gewone regels zijn van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De wet staat dit in beginsel toe. In de praktijk is dit echter nog niet in alle deelstaten en in alle soorten procedures mogelijk. Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie is te verkrijgen bij de justitiële diensten van de deelstaten.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens § 174, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung) kunnen beslissingen in elektronische vorm worden betekend aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en belastingadviseurs. Betekening van beslissingen in elektronische vorm aan andere partijen is alleen mogelijk indien deze partijen uitdrukkelijk hebben ingestemd met de ontvangst van elektronische documenten.

In de praktijk komt dit voornamelijk voor in registerprocedures.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Het elektronisch toezenden van gerechtelijke beslissingen is in beginsel mogelijk. In de praktijk komt dit voornamelijk voor in registerprocedures.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Langs deze weg kan een rechtsmiddel worden ingesteld, indien volgens de wetgeving van de betrokken deelstaat bij de betrokken rechtbank elektronische gerechtelijke procedures kunnen worden gevoerd. Volgens § 174, lid 3, eerste volzin van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen beslissingen in elektronische vorm worden betekend aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en belastingadviseurs. Betekening van beslissingen in elektronische vorm aan andere partijen is alleen mogelijk indien deze partijen uitdrukkelijk hebben ingestemd met de ontvangst van elektronische documenten.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee, dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Dit is in beginsel niet mogelijk. In sommige deelstaten is dit echter wel mogelijk, ten minste in zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de administratieve rechtbank of de belastingrechtbank (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Sommige deelstaten bieden deze mogelijkheid ook in grondregisterzaken en andere registerzaken. In burgerlijke procedures kunnen zittingsdata ten dele elektronisch worden geraadpleegd.

Laatste update: 01/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.