Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk. De gedetailleerde voorschriften voor elektronische communicatie met de rechtbanken zijn te raadplegen op https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato en op de daaraan gerelateerde websites.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Een belangrijke verandering ten opzichte van eerdere wetgeving over procedures die via internet kunnen worden ingesteld, is dat de partijen in bepaalde contentieuze en niet-contentieuze (voluntaire) procedures die op of na 1 januari 2018 zijn ingesteld, niet alleen de mogelijkheid wordt geboden hun zaken elektronisch te regelen, maar daartoe zijn verplicht. Bijgevolg zijn alle marktdeelnemers, staten, gemeenten, begrotingsagentschappen, openbare aanklagers, notarissen, overheidsinstanties, andere administratieve organen die als cliënten optreden, en de wettelijke vertegenwoordiger van zulke cliënten, verplicht hun zaken elektronisch te regelen.

Bovendien mogen bepaalde soorten zaken alleen elektronisch worden gevoerd, ongeacht of de partijen in een van voornoemde hoedanigheden handelen. Zo mag een procedure voor inschrijving van een onderneming (of wijziging van de ondernemingsgegevens) alleen elektronisch worden ingesteld, en mag in procedures voor inschrijving in de burgerlijke stand een verzoekschrift alleen elektronisch worden ingediend als bv. een individu een vereenvoudigde registratieprocedure (gegevenswijziging) aanvraagt of een organisatie een verzoek indient om te worden erkend als een algemeen nut beogende instelling, terwijl organen die al zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen, hun verzoekschriften na die datum alleen elektronisch mogen indienen.

Verzoekers die niet verplicht zijn zich te bedienen van elektronische middelen, kunnen hun verzoekschrift toch elektronisch indienen.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Ja, de voorziening is steeds beschikbaar, behalve tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden en bij storingen. Voor in de wetgeving of door de rechtbank in dagen en werkdagen gestelde termijnen, tellen dagen waarop een storing of onderbreking van de voorziening langer dan vier uur duurt, niet mee. Voor in maanden en jaren gestelde termijnen telt de dag waarop de termijn verstrijkt, niet mee indien zich op die dag een storing of onderbreking van de voorziening van langer dan vier uur voordoet. Een in uren gestelde termijn die zou verstrijken tijdens een storing of onderbreking van de voorziening zoals is gedefinieerd in de wet, verstrijkt aan het eind van het eerste uur na aanvang van de volgende werkdag. Bij onderbreking van de elektronische voorziening van meer dan één dag moet het met de elektronische administratievoorziening belaste orgaan zorgen voor een zodanige ontvangst en verwerking van door cliënten ingediende stukken dat er geen elektronische middelen nodig zijn, zelfs in gevallen waarin volgens de desbetreffende wetgeving alleen elektronische verwerking voor dat type procedure is toegestaan.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Als er een standaardformulier bestaat voor het indienen van een verzoekschrift of een bijlage daarbij, kan dat niet worden veranderd en kunnen de gegevens dus ook niet in andere vorm worden verstrekt. De formulieren kunnen worden bekeken op https://birosag.hu/ en ingevuld met behulp van het programma Általános Nyomtatványkitöltő (kaderprogramma voor invulling van formulieren). Overeenkomstig Regeringsbesluit nr. 451/2016 van 19 december 2016 over de gedetailleerde voorschriften voor elektronische administratie en het bevel van het nationaal bureau voor de rechterlijke macht zijn voor elektronische gerechtelijke dossiers bestemde bestanden de volgende indelingen toegestaan: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Bij de formulieren te voegen bijlagen moeten de indeling .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic of .asice hebben. Het is belangrijk dat de bijlagen bij de formulieren afzonderlijk niet groter dan 150 MB en gezamenlijk niet groter dan 300 MB zijn. Als de bij het formulier of verzoekschrift op te nemen bijlagen in totaal toch meer dan 300 MB beslaan, kunnen de bijlagen op een opslagmedium als toevoeging aan het speciaal daarvoor bestemde formulier nr. 28 in meervoud worden ingediend: één exemplaar voor elk van de partijen en één exemplaar voor het gerecht. De rechter aanvaardt alleen bijlagen die zijn ingediend op cd r-, cd r+, dvd r-, dvd r+ en usb-stick als opslagmedia.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Bij elektronische procedures zorgen IT-hulpmiddelen die de communicatie-, transmissie- en interne administratieve systemen beschermen, voor een veilige transmissie en opslag van gegevens. Procedures kunnen online alleen worden gevoerd, na registratie, via een “client gateway” (ügyfélkapu), “company gateway” (cégkapu) of “official gateway” (hivatali kapu). De veilige verzending en opslag van gegevens is gewaarborgd door voorzieningen voor bv. elektronische identificatie, beveiligde verzending en elektronische ondertekening, evenals door de strenge eisen van Wet L van 2013 betreffende de beveiliging van elektronische informatie van nationale en plaatselijke overheden en andere daarmee samenhangende wetgeving.

Zo kunnen partijen die langs elektronische weg communiceren, de stukken die zij bij de rechtbank indienen, ook versleutelen met hun eigen encryptiesleutel, naast die welke is verstrekt door de rechtbank. In dat geval stuurt de elektronisch communicerende partij de eigen encryptiesleutel mee met de ingediende stukken en worden gerechtelijke stukken door de rechtbank elektronisch en versleuteld met de encryptiesleutel van die partij aan haar betekend.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Stukken die elektronisch bij de rechtbank worden ingediend, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de afzender heeft het elektronische document voorzien van zijn of haar gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening of verzegeling op basis van een gekwalificeerd certificaat en van een tijdstempel, als dat wettelijk is vereist,
  • de afzender waarmerkt het elektronische document via een voorziening voor de authenticatie van documenten middels identificatie, of
  • het elektronische document is gemaakt met behulp van een dienst waarvan de aanbieder het document middels identificatie heeft toegewezen aan de afzender en die toewijzing is gecertificeerd op basis van authenticatie, met informatie die duidelijk kan worden herleid naar een handtekening van de afzender zelf of op basis van die informatie, en de dienstenaanbieder heeft verklaard dat het document onmiskenbaar is toegewezen aan de afzender in een clausule die onlosmakelijk verbonden is met het elektronische document en die door de dienstenaanbieder samen met het document is voorzien van ten minste een geavanceerde elektronische verzegeling en ten minste een geavanceerd tijdstempel.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Griffierechten en andere voor een procedure verschuldigde rechten zijn voor schriftelijke en elektronische procedures dezelfde.

Als er rechten moeten worden betaald, moet dat niet alleen worden vermeld in het verzoekschrift, maar moet in het veld “Verschuldigde rechten” (op het in te dienen formulier) tevens het juiste bedrag worden ingevuld, waarna de rechten kunnen worden betaald volgens de ontvangstbevestiging die na indiening van het formulier automatisch wordt ontvangen. De rechten kunnen worden betaald via het systeem voor elektronische betaling en afwikkeling (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer - EFER); dit systeem maakt het mogelijk om met bv. thuisbankieren een betaalverplichting te voldoen op het gerechtelijk betalingsportaal (Igazságügyi Fizetési Portál). Rechten kunnen ook worden voldaan door het desbetreffende bedrag over te maken naar de rekening van de regionale rechtbank die daarvoor wordt aangehouden bij de Hongaarse Schatkist.

Bij procedures voor de inschrijving van ondernemingen (of wijziging van ondernemingsgegevens) moeten de verschuldigde rechten en publicatiekosten elektronisch worden betaald voordat het verzoek om inschrijving (of wijziging van gegevens) wordt ingediend, onder vermelding van het dossiernummer voor de betaling van rechten en kosten, dat beschikbaar is op de website van het nationale systeem voor bedrijfsinformatie en ondernemingsregistratie. De rechten moeten worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de handelsrechtbank die voor dit doel bij de Schatkist wordt aangehouden, terwijl het bedrag van de publicatiekosten moet worden overgemaakt op de rekening van het ministerie van Justitie bij de Hongaarse Schatkist.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Het is om technische redenen niet mogelijk de indiening van een stuk ongedaan te maken. Het beëindigen van procedures of intrekken van verzoeken of beroepen kan alleen volgens de regels van het WvBR. Partijen die kiezen voor een elektronische procedure, hebben dezelfde rechten en plichten als partijen die hun verzoeken schriftelijk indienen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Of de administratie elektronisch plaatsvindt, is niet afhankelijk van de keuze die de eiser heeft gemaakt voor het regelen van zijn of haar zaken; de administratie is elektronisch als van de verweerder wordt verlangd zijn of haar zaken elektronisch te regelen. Als de verweerder volgens vraag 2 zijn of haar zaken elektronisch moet regelen, kan hij of zij een verklaring over de vordering alleen via internet en overeenkomstig de wettelijke bepalingen indienen; anders is de ingediende verklaring niet geldig. In andere gevallen bepaalt de verweerder zelf of hij of zij op papier of langs elektronische weg reageert. Wanneer de verweerder ervoor kiest om langs elektronische weg te procederen, moet hij gedurende de procedure met de rechtbank contact onderhouden via elektronische middelen en worden rechtbankstukken langs elektronische weg aan hem betekend. Als een zonder wettelijke vertegenwoordiging optredende partij of de niet als wettelijk aangemerkte vertegenwoordiger van de partij heeft beloofd elektronisch te communiceren met de rechtbank, kan de rechtbank naderhand worden verzocht toe te staan dat wordt overgegaan op een schriftelijke procedure, onder gelijktijdige indiening van een schriftelijk stuk. In dat verzoek moet worden toegelicht dat, gezien de veranderde situatie van de partij of haar vertegenwoordiger, voortzetting van de procedure langs elektronische weg een onevenredig grote last zou vormen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Voor elektronische en schriftelijke procedures gelden dezelfde regels.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie de antwoorden op de vragen 9 en 10.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Als de partij verplicht is haar zaken elektronisch te regelen of daarvoor heeft gekozen, moet voor indiening van stukken met bijlagen gebruik worden gemaakt van een standaardformulier (indien beschikbaar) dat niet kan worden bewerkt. Als er geen standaardformulier is, moeten stukken en bijlagen worden ingediend in een van de indelingen die zijn goedgekeurd door de president van het nationaal bureau voor de rechterlijke macht en die zijn genoemd in het antwoord op vraag 4, overeenkomstig de daar beschreven regels. (Vrijstellingen van de verplichting documenten elektronisch in te dienen staan beschreven in de wetgeving; zo geldt het op dit moment als vrijstelling van verplichte elektronische indiening als een document schriftelijk moet worden gepresenteerd en gecontroleerd in de procedure, waarvan met name sprake kan zijn bij betwisting van de echtheid van een schriftelijk document.)

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, dat is mogelijk. Gerechtelijke stukken worden door de rechtbank elektronisch betekend aan partijen overeenkomstig de regels die staan beschreven in de antwoorden op de vragen 2 en 9. Elektronisch betekende gerechtelijke stukken worden gestuurd naar de onlinevoorziening voor opslag van documenten van de afzender binnen de client gateway, official gateway of company gateway, waar zij kunnen worden ontvangen door de link te openen die naar de stukken verwijst. Een stuk wordt geacht te zijn betekend, wanneer het is geopend en het systeem een elektronische bevestiging van betekening genereert die automatisch naar de rechtbank wordt verstuurd.

Naar het officiële adres gestuurde post wordt geacht te zijn betekend op het tijdstip dat is vermeld op de weigeringsbevestiging, ook als de dienstenaanbieder van het officiële adres bevestigt dat levering van de mail is geweigerd door de geadresseerde, of op de vijfde werkdag na het tijdstip dat is vermeld op de tweede betekening, als de dienstenaanbieder van het officiële adres bevestigt dat de geadresseerde de mail niet heeft aanvaard, ondanks twee keer in kennis te zijn gesteld.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja, zie het antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een partij die elektronisch moet communiceren of die eerder heeft gekozen voor elektronische communicatie, moet ook elektronisch beroep instellen, terwijl een partij die zich tot het moment van instelling van het beroep heeft bediend van schriftelijke stukken, kan overgaan op elektronische administratie, zelfs op het moment van instelling van het beroep. De beslissing van de rechtbank over het beroep wordt eveneens elektronische betekend aan een partij die elektronisch moet communiceren of die eerder heeft gekozen voor elektronische communicatie, overeenkomstig de bij vraag 13 beschreven regels.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, dat is mogelijk. Als elektronische administratie wettelijk verplicht is, is het vanzelfsprekend ook verplicht de procedure op die manier in te stellen. Een partij die niet aan die verplichting is onderworpen, heeft wel het recht een procedure elektronisch in te stellen; zij zal echter eerst schriftelijk moeten instemmen met de gebruiksvoorwaarden van de berichtendienst van de Hongaarse kamer van rechterlijke ambtenaren.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

In bepaalde procedures, zoals procedures waarbij bedrijven partij zijn, is dat mogelijk.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.