Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja. Bepaalde procedures, waaronder de procedure inzake geringe vorderingen, kunnen via het internet worden ingesteld.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Eisers die een geringe vordering (d.w.z. bepaalde vorderingen tot een maximumbedrag van 2 000 EUR) geldend willen maken, kunnen kiezen voor de elektronische verwerking van hun vordering. De procedure voor geringe vorderingen is een alternatief voor het inleiden en afhandelen van een civiele procedure met betrekking tot een geringe vordering. De griffies van de District Courts verlenen deze dienst, die tot doel heeft om consumentenvorderingen goedkoop af te handelen zonder dat het nodig is een raadsman in te schakelen.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze online-dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Nee. Er is alleen bepaald dat er maximaal 1 500 woorden mogen worden gebruikt om de vordering nader te omschrijven.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De informatie wordt beveiligd door middel van firewalls, SSL (Secure Socket Layer) voor communicatie, een inbraakdetectiesysteem op de hostinglocatie, beveiliging van gebruikersaccounts enz.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Nee.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Gerechtskosten voor een geringe vordering worden per creditcard of debetkaart betaald en de vergoeding (25 EUR in 2012) voor elektronische procedures is dezelfde als die voor niet‑elektronische procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja. Indien de vordering nog niet op de rol is geplaatst, mag zij worden ingetrokken door middel van een e-mailbericht aan de Small Claims Registrar (griffier voor geringe vorderingen) waarin wordt verzocht om intrekking van de vordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, de verweerder kan via het internet reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De Small Claims Registrar moet alles in het werk stellen om de vordering af te wikkelen alvorens zij voor een terechtzitting op de rol wordt geplaatst.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De vordering wordt als onbetwist beschouwd en de eiser kan om een verstekvonnis verzoeken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Nee. Het is niet mogelijk documenten elektronisch in te dienen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen bij een vordering kunnen de status van de eigen vordering online volgen.

Links

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Laatste update: 26/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.