Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk bij alle rechtbanken en hoven van beroep om een civiele procedure in te leiden. Voor voorlopige voorzieningen is het in alle rechtbanken verplicht.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

In het geval van contentieuze en niet-contentieuze burgerlijke rechtsvorderingen en tenuitvoerleggingsprocedures voor de rechtbanken en de hoven van beroep kan de advocaat van eerder aangewezen partijen alleen langs elektronische weg procedurele handelingen stellen en stukken indienen. Hetzelfde geldt voor het stellen van handelingen en indienen van stukken door personen die door de gerechtelijke autoriteiten zijn aangesteld of afgevaardigd. Voor alle andere handelingen is het steeds mogelijk om deze langs elektronische weg te verrichten.

Voorlopige voorzieningen worden uitsluitend langs elektronische weg uitgevaardigd.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De elektronische dienst voor het indienen van documenten is doorlopend beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja, de technische specificaties die in acht moeten worden genomen zijn vastgesteld in een maatregel van 16 april 2014. Klik op de volgende link voor meer informatie:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De ‘elektronische envelop’ (busta telematica) die de gerechtelijke stukken en bijbehorende bijlagen bevat, is versleuteld om ervoor te zorgen dat de inhoud alleen door de ontvangende rechtbank kan worden gelezen.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een elektronische handtekening; de tijd hoeft niet te worden geregistreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Het wettelijk vereiste eenmalige griffierecht (contributo unificato) kan elektronisch worden voldaan via een speciale onlineprocedure waarbij voor authenticatiedoeleinden een Italiaanse smartcard wordt gebruikt. Het griffierecht is gelijk aan dat bij niet-elektronische procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, met een elektronisch document dat gelijkwaardig is aan het papieren document.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Voor de indiening van zijn verweerschrift mag de verweerder naar eigen goeddunken handelen; elektronische indiening is echter verplicht in de loop van de procedure voor de rechtbanken en de hoven van beroep.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor schriftelijke procedures. De verweerder mag zich alleen langs elektronische weg tegen de vordering verweren indien de rechtbank bevoegd is om online ingediende verzoeken te verwerken voor die specifieke categorie procedures en stukken.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor schriftelijke procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie de antwoorden op de vragen 1 en 2.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Mededelingen en kennisgevingen aan de raadslieden van de partijen worden uitsluitend via het internet verzonden (via gecertificeerde elektronische post (PEC) overeenkomstig de Italiaanse voorschriften).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voorlopige voorzieningen worden uitsluitend in elektronische vorm uitgevaardigd (sinds 30 juni 2014).

Maandelijks geven de burgerlijke rechtbanken ongeveer 300 000 beslissingen in elektronische vorm.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een hoger beroep kan via het internet worden ingesteld. De beslissing over het beroep wordt uitsluitend bekendgemaakt via het internet (via gecertificeerde elektronische post (PEC) overeenkomstig de Italiaanse voorschriften).

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja, door zichzelf toegang te verschaffen (met een Italiaanse smartcard) tot een goedgekeurd toegangspunt of het portaal voor onlinediensten van het ministerie van Justitie.

Links

https://pst.giustizia.it/PST/

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.