Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

In Letland bestaat geen speciaal kader voor het instellen van een burgerlijke vordering of het inleiden van andere procedures via het internet. Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

Elektronische documenten kunnen via het internet worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In Letland is het mogelijk elektronische stukken te verzenden.

Krachtens Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, zijn rechtbanken verplicht om elektronisch ondertekende documenten te aanvaarden.

De nationale wetgeving inzake elektronische documenten bepaalt dat elektronische documenten gegevens moeten bevatten waaruit kan worden afgeleid dat de documenten authentiek zijn en dat ze de identiteit van de ondertekenaar moeten vermelden. Alleen een document dat van een beveiligde elektronische handtekening is voorzien, wordt geacht door de desbetreffende persoon te zijn ondertekend. Wanneer elektronische documenten worden gebruikt, zorgen de leveranciers van diensten voor beveiligde elektronische handtekeningen voor gegevensbeveiliging, overeenkomstig de wet inzake elektronische documenten en de nationale regels betreffende gegevensbescherming. Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg verzenden.

Documenten die met een beveiligde elektronische handtekening zijn gecertificeerd, kunnen worden gebruikt voor het instellen van elk type vordering, behalve wanneer de wet voor het instellen van een vordering in een speciale procedure voorziet. De procedure voor het uitwisselen van elektronische documenten geldt niet voor bepaalde typen onroerendgoedcontracten, familie- en erfrechtelijke contracten en overeenkomsten van borgstelling.

In sommige gevallen stelt de wet dat een document alleen rechtsgevolgen heeft als het van een stempel of zegel is voorzien. Bij een elektronisch document is aan dit vereiste voldaan als het een beveiligde elektronische handtekening en tijdstempel heeft, of alleen een elektronische handtekening als de partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat elektronische documenten door middel van een elektronische handtekening kunnen worden ondertekend volgens de in de wet inzake elektronische documenten vastgelegde procedures.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Rechtbankstukken kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechtbankstukken, waaronder uitspraken, kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg toezenden.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

De correspondentie met een deurwaarder kan via elektronisch ondertekende documenten worden gevoerd.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures. Openbare informatie over de voortgang van een zaak is te vinden op de portaalsite van de Letse rechtbanken.

De partijen bij een zaak kunnen soms via de portaalsite van de rechtbanken luisteren naar een geluidsopname van de zitting (https://tiesas.lv, onder de menuknop Manas lietas ("Mijn zaken")). Dat is alleen mogelijk als de rechtbank het betreffende audiobestand in het gerechtelijk informatiesysteem heeft ingevoerd. De aldus ingevoerde bestanden worden om de 24 uur, na synchronisatie van de gegevens, overgezet naar de applicatie voor gegevensdistributie op het portaal https://tiesas.lv. Om gebruik te kunnen maken van het portaal moet men zich eerst inschrijven. Gebruikers hebben echter alleen toegang tot zaken waarbij ze officieel partij zijn. Als dat het geval is, kunnen ze de audiobestanden die bij de processtukken zijn gevoegd, openen en naar de opname luisteren. Voor toegang tot Manas lietas ("Mijn zaken") dient men ook te beschikken over een elektronische handtekening of elektronische identiteitskaart (https://tiesas.lv). Eventueel kan bij de griffie (Tiesu administrācija) om toegangsrechten worden gevraagd.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.