Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Sinds 1 juli 2013 is het mogelijk om civiele vorderingen elektronisch in te dienen via het Litouwse gerechtelijke informatiesysteem (LITEKO), dat toegankelijk is via het subsysteem voor openbare elektronische diensten op https://www.teismai.lt/en en http://www.epaslaugos.lt/, door te klikken op de link naar het e-dienstenportaal van de Litouwse rechtbanken.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Diverse vorderingen in civiele procedures of klachten tegen afzonderlijke besluiten en verzoeken in administratieve procedures kunnen elektronisch worden ingediend. Elektronische documenten kunnen bij de rechtbank worden ingediend met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande papieren dossiers. Wanneer elektronische documenten in verband met een bestaand papieren dossier worden ingediend, moet de verzoeker ook het vereiste aantal papieren kopieën indienen (één kopie moet bij het papieren dossier worden gevoegd en één kopie moet door de rechter naar elke partij in de procedure worden gestuurd).

Sinds 1 januari 2014 worden procedures alleen nog elektronisch afgehandeld voor de volgende zaken: 1.1. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken met betrekking tot de uitvaardiging van rechterlijke bevelen waarbij het verzoek tot inleiding van een gerechtelijke procedure na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische‑communicatietechnologieën;

1.2. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 januari 2014 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.3. civiele zaken die door regionale rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld en administratieve zaken die door administratieve rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.4. alle procedures voor algemene en gespecialiseerde rechtbanken die zaken in hoger beroep of cassatiezaken behandelen op basis van beroepsprocedures die op of na 1 januari 2014 zijn ingesteld tegen vonnissen of uitspraken in zaken die uitsluitend in elektronische vorm zijn afgehandeld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Processtukken kunnen worden ingediend door de modelformulieren in te vullen die beschikbaar zijn op LITEKO PES (het subsysteem voor openbare elektronische diensten) of door bestaande stukken te uploaden als bestanden met de door het systeem ondersteunde bestandsindelingen: tekstbestandsindelingen: doc, docx, odt, rtf, txt.; indelingen voor spreadsheetbestanden: xls, xlsx, ods; indelingen voor presentatiebestanden: ppt, pptx, ppsx, odp; indelingen voor vectorafbeeldingen en vectortekst: pdf, application/pdf, ADOC; indelingen voor dotmatrix-afbeeldingen: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videobestandsindelingen: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; en audiobestandsindelingen: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Elektronische gegevens met betrekking tot gerechtelijke procedures worden verwerkt en opgeslagen met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën overeenkomstig de door de Hoge Raad (Teisėjų taryba) vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) overeengekomen regelingen.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het portaal voor elektronische diensten is toegankelijk met behulp van de instrumenten die beschikbaar zijn op het e-overheidsportaal: elektronisch bankieren, een persoonlijke identiteitskaart of een elektronische handtekening. Het systeem heeft ook een tijdstempelfunctie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ingezetenen die e-documenten indienen, krijgen 25 % korting op de gerechtskosten; zij hoeven geen processtukken af te drukken, hoeven geen processtukken naar de rechtbank te sturen, hoeven niet naar de bank te gaan om de gerechtskosten te betalen en hoeven geen betalingsbewijs te verstrekken.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Via het internet ingediende vorderingen zijn onderworpen aan dezelfde regels van burgerlijke rechtsvordering als gewone vorderingen. In artikel 139, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas) is bepaald dat een eiser het recht heeft zijn vordering in te trekken zolang de rechtbank nog geen afschrift ervan naar de verweerder heeft verstuurd. De vordering kan in een later stadium slechts worden ingetrokken als de verweerder daarmee instemt en de intrekking gebeurt voordat de rechtbank in eerste aanleg haar beslissing neemt. Een vordering kan tot het moment van registratie worden ingetrokken door deze gewoon te verwijderen. Na registratie kan de vordering alleen op het systeem worden ingetrokken door een verzoek tot intrekking in te dienen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zowel papieren als elektronische stukken kunnen bij de rechtbank worden ingediend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Elektronische stukken kunnen worden ingediend met betrekking tot bestaande papieren dossiers en elektronische dossiers.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zaken die verband houden met de uitvaardiging van rechterlijke bevelen, andere door de Hoge Raad gespecificeerde zaken en informatie met betrekking tot gerechtelijke procedures kunnen elektronisch worden behandeld. Als een elektronisch dossier is aangemaakt, wordt alle door de rechtbank ontvangen of verzonden gedrukte informatie gedigitaliseerd, terwijl gedrukte documenten worden verwerkt, opgeslagen of vernietigd overeenkomstig de door de Hoge Raad vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen overeengekomen regelingen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, in zowel civiele als administratieve procedures kan via het internet beroep worden aangetekend. Rechterlijke beslissingen kunnen niet alleen elektronisch worden afgeleverd maar ook op andere wijzen die in specifieke wetgeving zijn vastgesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Op 1 juli 2013 is een wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in werking getreden die het gebruik van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën bij gerechtsdeurwaardersactiviteiten regelt. De mogelijkheid om via het internet een tenuitvoerleggingsprocedure te starten, is echter nog niet ten uitvoer gelegd. Het elektronische informatiesysteem voor gerechtsdeurwaarders moet vanaf april 2015 operationeel zijn.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Sinds 1 juli 2013 kunnen advocaten en juridische assistenten gerechtelijke processtukken elektronisch ontvangen.

Laatste update: 21/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.